pentecost31Ko na mauri inanon te Bentekota ae bou aio n ana Tangira te Uea ngkoe ae ko roko n neweaba ke ni mataku n ara website aio. Bon ara kantaninga ba a na rangi ni bati tibangam aika na reke man taian kanoa aika a tauraoi ibukim inanon te website aio. Bon ara tataro riki ibukim ba a na reke otam aika bou iaon te charismatic ao e na reke naba kairan nanom ni kani kaaina te botaki ni charismatic n te aio.

Ti bia kaboouaki, korakoraaki ao ni kamatoaaki n te Bentekota aio n riki ba taan kakoaua te kamaiuaki are ti anganaki n te Bakate ba uan marakin, maten ao mangautin Iesu. Ti bia kaonrakeaki iroun te Tamnei ae Raoiroi n reitira ma tarira ao manera ao te Ekaretia ae banin iaon Kiribati ao n te aonnaba n tatakaruaea te Rongorongo ae Raoiroi nako tokin aonnaba.
N reitaki ma te kaboouaki ae uotan te Bentekota ao ibukin kani karakaan riki te ibuobuoki nakoimi ao e kukurei te kccrs n taekinna ikai bon iai bitaki aika boou n te website aika ko na noori ngkai n aron aikai: Baika a na Riki, Katanoata, Ana Karenta te Ekaretia, Tiein n Tataro (prayeline), ao Titiraki ma Kaekaaia.

Noori riki ara kanoa aika tauraoi ibukim ae Kanan Tamneira Ni Katoa Bong, ao karekei naba buokam mani Bokin te Aro ao Bokin te Charismatic. Wareka Ana Tangira te Uea ibukin rongorongon ana kamaiu te Uea aika kakaongora mani katekenano. Ko kona naba ni katoka nanom ni wareware man ana nutibeba te charismatic ae Emmanuera.
Ara bai n tai nako te Mauri, te Raoi ao te Tabomoa are mai roun te Atua ae Teniman n Temanna. Ibukin riki am kan oota ke am iango ni ibuobuoki iaon katamaroan riki ara website aio ao taiaoka n reitaki ma ngaira n te email ae This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.