Inanon te bong ae te Kaabong 23 Tebetemba, 2010 ao e rina n roko te rongorongo irou mairoun Riwata mai Tarawa ba ngaia taekan temnna kain ara botaki ae St Padre Pio. E bon roko te rongorongo aio n te email n aron e oti inano.
mairoun Riwata....“Imain ngkoananoa ao I mii ba ti nebonebo i Tarawa ikai. I aikoa rangi n uringnga raoi ba iia te tabo ao ti mena iai n te tai anne. Ti tabe ni botaki n anene, ao ni kamronron n tekateka, tabeman ara koraki, ao I a tii kuba naba ngke e a kaoti naba mai bukiu temanna te aomata ae kanga e bainna n te kamarai mainaina ao e beenna ni Fiji (bee ni biti).  E a tabe ni waki rake ao n tuangngai ba inanon ara tai n anene arei, ao te kuna are ti anaia arei bon kunana ae e baebaeta iai nanona ae kakawa man rawawata ngkai e a bon aki kona riki te bai teuana ma ai bon ti baetan nanona ae e a kababanea inanon te kuna arei are ti tabe n anaia ma kain ara  botaki n tataro ni charismatic.

Mauri n Ana Tangira Te Uea,
Arau bon Nei Raawa Raakau ao bon kaain Onotoa. 42 au ririki ni maeu ao bon te KPC ngai. Ngke 19 au ririki ao I bon ira buu ae Turere nako Tuvalu. Ngke I roko i Tuvalu ao e kabakaaki arau nakon Meriteiti. N te ririki naba anne 1987 ao e reke naba irou te aoraki ae te kaatikitiki. Inanon te ririki 1992 ao I a oki nako Tarawa ba I iangoa kakaeani buokau. I boni bain aorakiaki n te riaboro ma e a aki reke tokina. N te ririki 2002 ao I a oki nako abau ae Onotoa ba ngkana arona ba I rina ni kabuanibai man aorakiu aei ao e raoiroi riki ae I taunaki i Onotoa.

Aio ana reta Tiem Teuatabo nakon tinara ae Nei Maria (Tinan Iesu) imuin noran Nei Maria irouna  inanon te mii. Tiem Tuatabo bon te ataeinimane ae ikawai inanon te utu ni Kamatu. E bon maeka i Takoronga irarikin te clinic inanon maken te makoro ae St Mikaere. Inanon namakaina aika a nako ao Tiem bon te tia e babai ni ngaireia taan kaitiki ma Nei Maria ake mananga inanon te kawai man te umantabu ae Santo Bauro i Takoronga. N te tairiki teuana ao ea mii Tiem inanon matuna ba e a mia Nei Maria n roko irouna. Aio ana reta ni babaeti nakon Nei Maria are e a waekoa naba ni koreia n te ngaina anne ao ni kakaea angan rokona n te Umantabu ae Santo Bauro ba e na nikiria iroun Nei Maria.
Tiem e a riki ngkai ba temanna naba kain te Charismatic iaon Betio. E bati Ana Tangira Te Uea nakoina  ba e kaekaki ana tataro nakon Nei Maria ba e kan waekoa ni kaina te Katorika. E a tia ni babetitoaki ao ni moani komunio naba  iroun Te Tama Koru inanon te namakaina ae Tebetemba. Tiem e bakara ana ka-5 wiiki ni kooti (Maeu ae Onraken teMaeu). E na riki Tiem ba temanna naba te tia kainaomataki iroun te Tamnei ae Raoiroi n ana Tutia n Reitaki te Charismatic are ena karaoaki te namakaina aio ae Okitoba.   

Mauri  n Ana Tangira Te Uea,
Arau Katarake Tabera ao Tinau Teangawa ao au ririki ni maiu 24 ao aran kainabau bon Nei Tearimawa ao temanna natira te aine ao kain ngai Arorae, Tamana ao Maiana.
Rongongou n te 1999 nakon 2004 ao bon te Mormon ngai ao imarenan ririki akanne inanon 2002 ke 2003 ao n te tairiki teuana ao I mii inanon matu ba I anganaki teuana te bai n tatakaro ae aknga te bai ni katomatoma (te puzzle) ba Nna katomatoma, ao I a kubanako ba e aki te roko n toma te bai are I anganaki, ngaia are I a angan tariu ae karimuin karimuiu ba e na katoma. Ngke e a katoma tariu arei ao I rangi ni mimi ngke e a anganai ao e a toma ao ai tamnein Nei Maria ae toba natina Iesu Kristo ao I a bon uti naba. Ngaia are e a ingabong ao I a karakinna nakoia kain au auti aron miiu are I aki ata nanona.
Ngaia tao bon nanona ae I a Katorika n te ririki aei,ao  nang bon tiku n ana aro tinau ae Nei Maria ao Nna teimatoa n au onimaki ni karokoa ae I a manga kaina te botaki ae te kareitimatiki. Ngai bon kaain naba te kainaomataki nte Tabati ae nako 26th Tebetemba 2010. Ko raba tinau Nei Maria ma Natim ae Iesu Kristo.

Katarake Tabera, St Faustina, Betio Parish

Ngai bon te kamatu ma Tiare ae kainabau  bon te katorika. Bon iai bukin irirakin te Taromauri ke te Tutia n te umantabu ni katorika. I aki toki n tatangira te tai are e tabeka  iai te bane ma te wain te Tama, ba I a tia n tuangaki ae anne te kabanea ni kakawaki n tai inanon te tutia. N te tai aei ao I bon aki toki n tuanga natiu ba e na tataro ibukin tamana ba e kamarurungaki man aorakina ae tangiran te manging irouna.