Tabeua te bong imwiin te toa ae Bakate n te ririki aio ao I a maroro ma raou ni makuri n aobitin ana Aai Komitin  Kiribati iaon ara tabo ae Suva ike e a tiba ana Tangira te Uea nakoina. E moana ana karaki neiei man titirakinai ba e bon koaua ba iai tamnein Iesu inanon te bane are e bubura are e tatabekia rake te Tama iaon te baonikarea? Ngke I ongo ao moan te tawe au kaeka man kangai “akea”. E reitanako ana karaki raou aio man tuangai ae e noora Iesu inanon te bane arei n tain te Tutia n te Tabati ae e nako are nanona ba n Tabatin te Bakate. I a butia ba e na karaki ba e a tiba kuba nanou ao man uringnga naba ae neiei bon te kain te aro ae te Kamatu ma e iein ma te katorika. (Kam kona ni wareka ana karaki te aine aio ae ao bon Nei Taarai Kaino ae buun Tiare Brechtefield). I bon kakaitau ibukin ana tibatiba raou aei ba I bon ataia ba I bon matai irouna ngke e kona n nora Iesu n te bane. E raba te Uea.

Ma irou ngkanne e a bon taonai te nanokawaki ae moan te korakora riki n aron au kaeka are I angan neiei  are I kamatoa n taku ba “akea Iesu n te bane are e tatabekaki rake iroun te Tama”. E riki ba aki raun ao rawawatan nanou ao I motika nanou ba N na bubutia Tinara Nei Maria ba e na uota au kabara bure nakon Natina ao e na buokai ni kanenea au onimaki man onimakina Natina ae E bon maeka ian katotongan te bane ma te wain.

N ingabong te bong ae te Kabong 27 ni Meei ao I karaoa au korona (au moti n nano nakon Uean Meei) man kabureai nakon ana kairiri Nei Maria inanon te bong anne ao man kauringnga riki au bubuti are e na bon bubuokai ni kaotai riki ibukin onikakin te bane ma te wain. I ataia ba ngke I a motika au korona ao I namakina te wirikiriki mai iroun Tinau Nei Maria are e taku iai nakoiu ba e raoiroi ae N na karaoa au novena nakon Corpus Christi. I ataia naba ae e a kaan roko te toa aei. E bon titiraki nanou man taku “ba bon iai naba te novena nakon Rabatan ao Raran Iesu?” I tara au tamnei iaon au o are bon tamnein Iesu ao Nei Maria ake a kaoti Atinibaniia. I tataro man kangai nakoia “Most Sacred Heartof Jesus, Immaculate Heart of Mary buokai reireinai te novena aei” ao I teirake man nako ni katauraoai ibukin au makuri ao man ienikuria natiu ba a na katauraoia ibukin te reirei.

N rokou n au tabo ni makuri ao I a tuoa au meeri n te kombiuta. Ibuakon au meeri ao bon iai au meeri mai iroun au itoman temanna are e buobuokai n au titiraki ibukin kan kaotakiu riki n taekan te aro. I a bon rangi ni kukurei ba n tokin ana meeri ao e a karina ae e kangai:

“Beneteta , Your Novena of the Week: Short Novena for Corpus Christi:
O Lord Jesus Christ, You who have given us Your Precious Body and Blood
to be our meat and drink, grant that through frequent reception of You in
the Holy Eucharist, I may be strengthened in mind and body to do Your holy
will.  Amen. Jesus in the Blessed Sacrament,  have mercy on us.”

E bati n raba te Uea ao ngaia are I a botai ma natiu n te tairiki anne ao man atonga ara novena aio ba ara katauraoi imwain te toa ae Rabatan ma Raraan Iesu. Irian ara katauraoi aei ao ti bon motikia ba ti na katoa  bong n ira te Tutia. I namakina au tangira ibukin kawaran te Tutia man miiakina aron kanoana mai moana ni karokoa tokina ma n ataia ba nanou n tain te Tutia ai bon tiaki aron are mai imaina. I kunea ba Nna riai n rin n te tutia ma nanou ni koaua n atongi makoro ake au kaekaeka nakon te Tama are ngkekei I taku ba ngkana I aki kan atongnga ba a atongnga naba aomata ao e a tau naba. N taai tabetai ao I ataia are e a bon waaki te Tutia iaon Suva I Biti ao ngai I a bon tabe ni mii ao I a rokoroko i Tarawa ke i abau are Abaiang ke au kaawa are Tebero!!!! Iai ae e katotongai n tabetai? I karaba te Uea ba ai tiaki arou aei ngkai.
Aua te bong imwiin te bong aei ao inanon au tabo ni makuri akea ba e tuai kan bo te katawanou ao ngai I a tekateka n au taibora man rinanon ae I a rawa moa ni makuri. Kanga I taku ba I a rangi ni kan nako n te Tutia ma I ataia ae Nna tataninga riki ba are ti kakaea are n te tairiki te aoa 6 pm. I bon namakina naba ae kanga I a rangi ni ingainga nakon te bai teuana. I a manga nakon au kombiuta ao man tuoa riki au meeri. I noria ae iai au meeri mai iroun Uriam Timiti ao I ataia ae ibukin te botaki n te charismatic. I nako iai ao angin te ingainga n nano are I bon namakinna naba. N te meeri aei ao ai bon ana rongorongo Uriam ibukin te site are e na reke iai te tamnei ane e toka ngkai iaon ana website te kccrs ae bon tamnein te Eukari.

Ngke I kaukia ao man mataku iai ao ai kamira I a bon taku ba e bure tein te tamnei ba e rarikiriki ao I taku naba ba te bane anne e mena n ubun te kai n rawe tamnei are ko kona n kaniia ao ni kakenakoa. I taraia ao I taku ba anne ae e riki ae e titiburake iai te bane ibukina ba e kakerakeaki ao e manga kakerikakaki. I a bon miakina are e a titiburake ao man oki rikaaki te bane arei ao I namakina kanoan matau ba a bon minomino n te aro ae I a aki kona n katokia. Ranin matau a bon tinako n rangi ni maiti ao I taku ba e kangai te wirikiriki “I am cleansing all the impurities in your eyes…” ma I a bon tiku inanon te tai ae maan man namakina te ran are e a bon baro nako ni maiti.
I a kaoa ranin matau man katurua au taratara nakon te bane are e mena n te Eukari ao aio au noraaba. I ataia ba I nora te buro ae bon te buroo ma kanga te kai n otinako mai iai ae irou ngai I taku ba taraan te kai ni mooi are te (straw). Ngke I titiraki I bon irou ba tera te bai arei ao I uringa te taeka n au reirei n te biology are te aorta ao I ataia ae I kangai “aia”. Te buro ae I taraia aio ao e bon ikeike ba e reita nako norakin te bane are kanga e mena n ubun te kai n rawe tamnei are e kerake ao e manga kerikaki. Te maingiing aio are e bon manga iria te buroo aio ao are e a kaotia iai ba e bon ikeike.

N au tai ni miiakina te buro aio ao akea ba I a kareaki n titiraki aikai are I uringnga ba bon titiraki aika a tibaaki iroun Uriam ngkoa inanon ara tai n nebonebo teuana. Titiraki aika: antai ngkoe? Ko mananga mai ia ao ko na aera? Inanon au kainababu ao I kauringaki karakinan neiere nei Hagar ao natina are Ishmael are e nako n te rereua ba e birinako mai iroun nei Sarah are bon buun raoi Aberam. N te tai naba aei ao I uringa au kaeka are I tibaia n te tai are e anganira titiraki aikai Uriam. Au kaeka ngkoa ao I taku ba “ngai nei Beneteta ae natin ten Raobati ao nei Biromina ao bon kain Abaiang ngai ngaia are I roko mai ikanne ao n na nako n rimwin au heritage are e taku Iesu ba e na katauraoia imwaiu!!!”

E na bakara au bui n au kaeka n anne ke? Ma I ataia ba au kaeka n te tai aei e a bon kaokoro ba e a bon buokai iai Iesu are n te Eukari are I miakinna n te tai aei. Au kaeka ngkai e kangai; “Ngai bon nei Beneteta ae natin te Atua, ao e ngae ngke iai au karo ma I bon roko mai iroun te Atua ba Ngaia ae e karikai ao e kariaia ba Nna maeu ba iai bukin karokoau ikai ba Nna bon ira neboakina ikai iaon te aba ba bon ti Ngaia ae E na riai n neboaki n aki toki ao eng ni manangau aio ma au kekeiaki rinanon neneboana ma kairaia riki tabeman ba a na ira neboakina ao n te taina Nna manga roko Irouna ni maeka ma Ngaia ma raou aikai ae ngkami ni kabane n mwengara are E a tia ni katauroaia imaira.” E raba te Uea ba aio rikiraken au kaeka Nakoina man are mai imaina ao I aki nanououa iai ba e bon kakairirai n ana Tangira ae e aki tiatianaki.       
Inanon naba te tai aio ao e bon anganai riki titiraki ae a kangai:  “Tera ae ko a tia ni karaoia ibukin Iesu, Tera ae ko na karaoia ibukin Iesu ao Tera ae ko na karaoia n ingabong ke te tai ae e na roko ibukin Iesu?” Tariu ao maneu e a uruanaki naba au kainabaabu aio man aki reke au tai ni kaeka ba e a rebwerebwe naba au kombiuta ba iai ae e kan taetae ma ngai n te ‘chat on line’.  Ngke I taraia ba antai ae e kan maroro ma ngai n te kombiuta ao bon natiu te ataeinaine ae Nei Karina are e a korea ana rongorongo nakoiu ae e kangai: “Mummy, ko aki kan nanoangai ba I a bon taonaki n te maraki.”
Imuin au reitaki ma natiu n tuanga ba e na noora ao n tataro nakon tamein Iesu n te Eukari are e kabutia Uriam n te email ao ea  kangoai natiu ba e kamaeua man aorakina Iesu ae maiu n te Eukari.

I a reitaki ma ngaia ao n te tai aei ao I a kanakoa ngkanne  nakon natiu ae Nei Karina ba e na tiba aron kamaeuana ma ngkami. Au tataro ba E na kaoni nanomi Iesu are e mamaeka n te Eukari n te uki n nano ao te tauraoi ni butimaea ana rongorongo ae e tataningai ngkami n taai nakon te Eukari. Amen.

Beneteta Raobati, St Padre Pio, Suva, 2010