Ngke e a manga nako naba te ianena ao e roko nanou n takarua ao I a manga nora naba te ota are ruo iaora n aekan are e kaoti n te moan tai imain warekan ana taeka Te Uea.  E teimatoa korakoran n bana n takarua ni ianena imwin te Ota arei ao e takarua n tang kain te kainaomataki temanna ao e wakinako te tang mai iriana ae te nebonebo n tatakarua ni ianena.  I kaurea matau ao I tararake n tara Iesu are e tine iai mani karaba n te ota are I a manga noria kaua n tain te katoka bai.  Tariu ma maneu e mimitong te bong e bon rangi ni  kamaiu aron te tibatiba imuina n te maneaba.  I tabe n ongongora n tekateka man aki tibaia ba e rawata te tibatiba ma te tekennano  n  te bong anne.  E raba Te Uea n ana Tangira aika kamimi ao n ana karea Te Tamnei ae Raoiroi nakoira n tatabemanira.  E rabwa Te Uea ae Iesu.

Tiema Taraa,  Tearaereke Parish, Tarawa, 2010