Mummy:” E a rangi ni maraki? I aikoa kona n waekoa ma taraia nakon te site aio www.PortraitofOurLord.com ao mataku iai.”

Karina:”Ao taninga ba N na wene moa ba e a bon rangi ni maraki. Ae e a uki ao ngkanne?”
Mummy: “kaukia ao nakon ane tamnein te Eukari…”
Karina:” ae e nga iai ba I ti nora te bane ae e mainaina?”
Mummy: “ngaia anne mataku iai ao atonga am tataro aei ba I a reitiko mai ikai. Butia ba ko na tiba marakim ma ngaia ba e aonga ni kanakoa marakim. Aio am tataro Karina ba I a reitiko mai ikai-O Lord Jesus Christ in the Blessed Sacrament of the Eucharist, You who have given us Your Precious Body and Blood to be our meat and drink, grant that I may believe in Your real presence here with us at this moment so that you can touch and heal me straight away. Nanoangai Iesu ba I a kawa taiaoka, Amen”. Tuangai am experience imwiina bon katiako…”

N te tai aei ao I a bon kan katorobubua ba I namakina te ang ae moan te kamimi n tarakin te bane are e mainaina. Inanon te bane ao I nora te bai ae kanga aron tein au timoi ao I taku nakon Mummy.

Karina:”Mummy, I taraia mai ieta ba I tei ngkai ao I nora te nimoimoi ae kanga tao buburan au timoi ma I taku ba te buroo ao iai te bai ae rauniia ae e pink”.
Mummy: “karabwa te Uea, Karina ba e kaota ana tangira nakoim ni buroona. E rabwa te Uea”.

I a katorobubua ao aio ana marooro Iesu nakoiu n au tai ni katorobubua. I kukurei man karabaraba ba E tuangai ae N nang marurung man aorakiu ao Nna aki manga oki ni maraki ao e nang nakoraoi aorakiu. I katituaraoa te Uea ae Iesu ba n te bong are imwina I a aoraki n aine n akea te maraki ao e bong au bong n te reirei ba I karaoa au test ae teniua aoana maanna ao I kaei riki au reirei ake tabeua n akea te maraki are mai imwaina ngkana I aoraki n aine ao e nako tao onoua ke e bon wiki au tai ao raona are te maraki ni birito ao e nakon nukau. Ko raba te Uea n am kamaiu nakoiu, Aleluia alleluia!.
Kam raba tariu ao maneu ngkai kam a tia n ongora au karaka ma tinau ao au kantaninga ba ti na bane n reitaki n taai nako inanon ana tangira Iesu ae E maeu ni koaua inanon te Eukari. Ko raba riki Iesu n am tangira nakoiu.

Nei Karina, St Padre Pio, Suva, 2010