Ti katea Iesu n ara iango ba E raroa nako i karawa ke E tekateka irarikira, ao E tauraoi ni babakoira ngkana ti kua mani makuri ke n nanokawaki man maraki; E ngarengare ma ngaira inanon kukureira inanon ara utu ao ni buokara n ara makuri ke ngkana a kaekaki ara bubuti? E taua baira n ara tai ni kainnano ao E kawakinira man taian kabuanibai ke tao E kairia nako karawa kain ara utu ake a tia ni motirawa? Ke E tei irarikira ma Tinana Nei Maria ao Santo Ioteba n rokon natira ni bungiaki?
Ngkana ti tanrikaki ao ti kona n nora aron ana Tangira ma Bain te Uea inanon bai ake a riki nakoira ao ti na kona ngkanne ni kakoaua ba Iesu are E maeka uoua tabun tenga te ririki n nako, ao are E nakonako ni kawaini Kariraia, bon Ngaia naba are E nakonako ma ngaira ngkai ni kawaira, ao inanon ara kaawa ao E maiu ni koaua ibuakora n ara botaki nako.

Te bai ae moan te kakawaki n ara onimaki ni Katorika ba bon Iesu ae E maiu ni koaua n te Eukari inanon mimitongina n Atua ibuakoia ana Anera ao are E tauraoi ni butimaira ngkana ti roko n te umantabu n taromauria ao n nebaoia ke ngkana ti uoti rawawatara ma kainnanora nakoina. Te koaua ae a boni maiti taian kakai ake a tia n reke ake a kakoaua ba Iesu n te Eukari E maiu ibuakora  n arona n aomata ao n arona n Atua iaan katotongan te bane ma te wain ake a onikaki aroia iroun te Berebitero, ni makan te Atua ba rabatan ao raran Iesu ni koaua.

Aio au tibatiba teuana are e kamatoa au onimaki ba aio bon te koaua...ae e maiu Iesu n arona n aomata ao n Atua ibuakora ao raora n tainako ke Emmanuera.
Imain rikiu ni Katorika ao I bon kauntaeka iaon te koaua aio ma tinau ao e kangai ara kauntaeka. "Tera ae ko a mamanaki iai n te Katorika ae ko a bon bora n nanako iai?" Ao I taku nakoina "Iesu ae E maiu n te Eukari."

E kamamaeai ao e taku, "Ane ko a kababaki.... ba e kona ni maeka ikai te Atua n te aro anne?"
I karaba te Uea ba e a anganai naba au kaeka n te tai arei ma te ninikoria ao I kangai, "Ao ko kakoaua ae ngkai ti kauntaeka ao E tei Iesu irarikira ngkai?" "I kakoaua." E kaekai ma te bononnano tinau.
" Ko kakoaua ae akea tian makan te Atua?" "I kakoaua," e manga kaeka tinau.
"Ao ko kakoaua ae ngkana E onika te bai teuana nakon teuana ao e kona n riki?"
E aki kaekai tinau ao e a bobonako naba ma te ngurengunre n raonaki ma tamau are e ongongora naba. I bon nora moaia ae a iangoa au taeka arei ao n tabe nanoia iai ma e aki reke boona irouia.
I karaba te Uea n aron ana ibuobuoki n te koaua ni koaua are E anganai anne ba au kaeka n te tai arei. Bon akea au atatai n taekan te aro n te tai arei ao I karaba te Atua ngke E anganai Tamneina ae e Raoiroi ba E na kaotaai.
E riki aio ba au kakoaua ao aan au onimaki n tainako. I kakoaua ba Iesu, n arona uoua tabun tenga te ririki n nako ao bon arona naba ngkai...E maiu irarikira ...E a kaman nori ara iango ma bai aika a na riki, E tauraoi n ibuobuoki, E koburake n te tangira ibukira ma E kantangaira riki ba ti na kaoka ana tangira anne nakoina n arora ni kabane. Ao riki ni kona ni kamaroroa n reken ara tai n te Eukari.

Ngkana E maeka ni koaua Iesu irarikira n arona n aomata n irikona ma rarana ao n arona n Atua n te n te Eukari ao ti na ukeuke riki nakea? Ngkana E maeka irarikira te Koburake n Tangira, Te koburake n Karatia, te Koburake n kabaia, te Koburake n wanawana, ....te Karanga ni Kamaiu... ao ti na ukeuke riki nakea?
Imwain rikiu ni Katorika ao I bon kataia n ukera te Atua ae akea rabatana ao e riaon au iango. Ni koron au kakae ao au ukeuke ao I arora rauraun baiu n te tairiki teuana nakon te roo ma te ianimama i tinaniku... ni kakae ba e nga te Atua ao N na kunea ia. I namakina te ang ae e uka nanon baiu ao I ataia ba iai te ang ae I namakinna ma akea rabatana. I ukeuke ao I kakaea ba e na reke ia te Atua, ao N na kona ni kunea n namakinna ke I aki.

Imwin te teimatoa n rotario ma Tinau Nei Maria ao ngke I a babetitoaki ao I a anganaki rabatan Iesu n te Eukari. Ngke I butimaia ni kanna ao e taonai te namakin ae e rangi ni kamimi ba te kimareirei ae e koburake. I euta matau ao I nora tamnein (statue) Nei Maria n arana are Nei Maria te Kakai n arora baina n tarai. I kaeka nakoina ao I taku " Nei Maria, aio are ko kakairirai nako iai ae bon natim Iesu n te Eukari?!!!" Ao e taonai te kimareirei ma angin te raoi ae e korakora.
E a reke irou au Uea ma Atuau ao au Tangira inanon rauraun baiu. E kataua ba E na kawarai n arona ae mangori ian katotongan te bane. Ngke E nora kainnanoan te Tangira ni koaua irou, ao I karaba te Atua ba E anganai namakinan te kimareirei ma te raoi are e reke ngke e reitaki buroou ma buroon natina ae Iesu inanon te Komunio.
Ao E taetae nakoiu Iesu n te aio ni kangai,

"Ko aki kainnanoia ba N na babakoiko n tainako ni kabaroa au Tangira nakon buroom ngkai ko tei ikanne ao Ngai ikai? BONI NGKOE INANOU AO NGAI INANOM N TAINAKO.
Au makuri ni kabane ibukim, Ikeikeu ao maonou ni kabane ibukim, Maiu ao korakorau ni kabane ibukim.
Ngkana iai te marawa imarenara ba tao ko mena i Biti ke ia, Ngai i nanom ao ngkoe inanou n tainako.
E na aki manga uruaki nanom Ba I aki kona n urua nanom. Bai ni kabane aika ko tangiri
a bane n reke irou.

Baini karawa, baini marawa bain taari ma antare, ngkana ko tangiri, N na anganiko.”
Ko raba Iesu ba I kunea te oin Tangira ni koaua iroum, te Tangira ae akea ae kona n anganai, te Tangira ae akea kabotauana, te Tangira ae karikai ba te kakawaki n aomata ngai, te Tangira ae kaotia nakoiu ba boni Ngkoe Au Uea, Atuau ao au Tangira ni koaua.

Tariu ao maneu, aikai tabeua kanoan ara maroro n te tai aio ake ti na kariki ba ara nebonebo ao ara katituaraoi nakon ara Uea ae Iesu ae E maiu rarikira n taai nako. Ti na butia ba E na anganira te korakora ni kawaria n tainako n te Eukari ni kamaroroa ao ni karekea te kakorakoraaki mai irouna.

Ti na butia ba E na anganira ana Tangira ae ti na kona ni manga Tangiria ni koaua iai ao ni kateimatoaki. Ana Tangira are e na koburake ba ti na uouotia nakoia tarira ao manera nako ao are ti kona ni kairia iai nakon te te Koburake n Ran ni kamaiu, ae maiu man ikeike ibuakora – Iesu n te Eukari.

Fulitua Taraora, St Teretia n Iesu te Tei, New Zealand