Eng, e rangi n teimatoa nanora ngaira ana karo Barry ni kan karokoa ana kamaeu te Uea rinanon natira aio rinanon ara tibatiba n tain ara rereitaki n tataro inanon ara botaki ae St Padre Pio iaon Suva ikai. Bon iai naba nanora ni kan ana reitanako te karaki ni kamaiu te Uea aio nakoia tarira ma manera ni kabane n tabo nako ake a kainnanoa naba ana kamaiu te Uea ae Iesu Kristo.
Nna manga tiba naba ngkai ana tangira te Uea nakoimi are E anganai inanon ara tai n nebonebo ni katituaraoi ba kanoan ara waaki n St Padre Pio ni karinea aia toa tarira ma manera ake a bon tia anganaki te tokanikai inanon te kimarerei i Karawa n te tabati are Aia Toa Kain Karawa. I rangin tauraoi ni koaua ba Nna neboa te Uea n te bong anne ao ibukin nanou ni katauraoai raoi ao Ia kaman namakina te kaokoro n au taratara ao I bubutia Iesu ba E na na nanoangai ao ni kaota moa natiu nakoiu ba I rangi ni kan noria n aia Toa kain karawa n te ririki aio ba are e a bon koro teuana ana ririki ni kitanira ao I a kan noria n arona ni kukurei ma kain karawa n akea marakina irabatana n aron are i tataneiai iai n noria inanon ana tai ni maeu irarikira. Inanon te tutia n te ingabong anne ao e bon taonai te tang ae bati ngke I a kaitibo ma Rabatan Iesu ba I ataia ba anne te amarake are bon kanaia kain karawa ni katekeraoa aia bong anne. I kakaea Barry nakon Iesu ma e bon aki te roko ni kaotia nakoiu n te ingabong anne. E bara te tutia ao I aki bara n nano ni bubutia Iesu ba E na bon kaota natiu inanon te ngaina anne.

Boton te karaki
Imain warekan ae imuina  ao I a bubutiko ngkoe ae ko tabe ni wareware ba ko na karekea iroum te iango ae ko na bubutia Iesu ba Ena nanoangaiko ao E na anganiko te nano ae maraurau ni butimaea ana kamaiu nakoim inanon warekan te karaki ae  ae ko nang tauraoi  n ongora.... E Raba te Uea!!!!!
Inanon te bakantaai anne ao akea ba ti a bane n tauraoi ni kabane ma kain ara botaki ba ti na nebonebo ma are bon iai angin te bong anne ba are ai bon te reitaki ni koaua ma kain karawa n neboa aran  Iesu are E a tia ni katabwena aia Toa kain Karawa, ngkai boni Ngaia are E a tia ni mate ao ni maraki iaon ana kaibangaki ao E a tia n tokanikai ao n tekateka i angatain Tamana i Karawa.Te kamimi inanon te tai aio ba e tuai waki te nebonebo ma ngai I a kaman tang ao n uruaki kakaiaki n te aro ae I a bon namakina ana nanoanga te Uea nakoiu ibukin anganakiu te maiu ae boou ao ai tera arou ba Nna kateimatoai iai ni koaua ba I aonga ni kona n roko Irouna neboia ma kain Karawa n aron ae ti karaoia iaon te aba. I main raoi te nebonebo ao I a tabeka te kuna are “E weteai Iesu ba Nna Iria” ma imain anne ao Uriam e tuatua naba nakoia ara koraki ba e na bon weteaki Iesu raoi ni kaomataki ni koaua ao E na kaoaki man te Umantabu are 2 te miniti raroana ma ana auti Uriam. Ai ngaia are e a bubutia ara koraki Uriam ba a na kamawa kawain Iesu ngkana E roko imatan te mataroa Iesu ba E na mananga man te Ukari man te umantabu ao ni kawarira n te auti. I a tabeka te kuuna arei ma ai bon te kamimi nakon au namakin n au taratara ba I a noora te bai ae e a rangin riaon au kantaninga ba I a nora moa te ota ae e otanakoa mai matau ao imuina I a rinnako inanon te Uamantabu are e weteaki Iesu mai iai. I bon nora Iesu ni koaua are e a butimaeaki ni kaotinakoaki man te Ukari iroun ingoan ara botaki are St Padre Pio ao man tauaki baina ni karokoaki i tinanikun te Umantabu ao ni butimwaeaki iroun St Mikaere te Akaanera n tauraoi ni kairaki nakon te tabo are ti botaki iai. Ngke E otinako Iesu man te Umantabu ao I a noria aomata aika ake a rangin bati maitia ni bwereina kawain Iesu ma kunikaia te kamarai ae mainaina. I kona n ongo tangin te aoti (horse) ao tangin naba aia bare (belt) tautia ake a kaina ana baronga n tautia St Mikaere. Bon iai naba te boi ae kaokoro boina irou n te tai anne are kanga ai aron boin te roti e rangin boiarara. A bon rangi ni bati riki namakin I a mena inanona n te tai anne ma I kubanako ba inanon ana tai Iesu ni katauraoaki imain manangana ao e a kanakoa naba baina Iesu nakoia te koraki aika a rangin bati ake a b’ai mainaina ao e a katika bain te teinimane are I a kaman tataro ni bubuti ba e na kaotia nakoiu n te bong anne are e a taua bain Barry ao man kateia i moana ba ngaia ae e na kairia nakon te tabo are ti nebonebo iai. Ngke E a roko Iesu i matan te auti are ti nebonbeo iai ma raona are Barry ao kanga I bon aki waekoa ni kiina natiu B are I a tia n  rangin tataneiai n nonoria ni kainnano ngkoa ma moana aika rawawatau ma ai bon te kamimi n te tai aio ao e a rangi n toka ribana ao ni botonim’ane ma ana kamarai ae mainaina n taua bain te Tia kamaiu nakon ara tabo nebonebo.
I nora natiu ni bon karokoa Iesu i buakora n te tai anne ao I a bon rangi ni karabaraba n ana tangira te Uea nakoiu ngkai E a tia ni kaeka au bubuti ao man katauai ba Nna manga kona n noora matan natiu n te bong anne n aron are I a tia ni butia iai. E maunanko au taratara ao i a riki ba temanna te aomata ae i tatakarua neboa te Uea n te bong anne ma nanou ni koaua ma nanou ae eitiaki nakoina. Amen. E rangin raraba te Uea n ana tangira nakoira!!!!!!

Ian Namakin. St Patre Pio, Suva