Aran te aine are e kawaria n te mi bon Nei Tewiti Tiim ae kain rarikina are e taku ba ena tuanga tinana ae Nei Tekiata ba e ata bain aorakiana. Ngke e ongo Nei Tekiata aorakin Nei Ngaretin ao e kanakoa te rongorongo nakoia Leaders aika Kaoti ao Tuana Tanuaa ba e kainanoa Ana Tangira Te Uea Nei Ngaretin ao e raba ana Tangira Te Uea ba ea bon marurung n tain te katokabai.
Ngke e nora Ana Tangira Te Uea Nei Ngaretin nakoina ao ea motika naba nanona ba ena rin te Charismatic. E butimaeaki nanona anne irouia Leaders aika Tuana Tanuaa ao Kaoti ao a wakina naba man te ingabong  are imwina ba are te bon te moanibong. E wakinaki ana course Nei Ngaretin ma buuna ae Teikake n Te Maeu ae Onraken Te Maeu n irianaki ma te Boki are Irian Te Maeu ae Oranken, a raonaki Leaders aikai irouia Nei Rota Taraia ao Nei Kaia Tekewa ni karokoa are a kainaomataaki iai. N te kooti ao e noraki aroia ba e ririkirake irouia te maeu n tataro ao riki te kan neneboa mani kamoamoa Ana tangira Te Uea inanon wakinan aia kooti ao ea manga bubuti Ngaretin ba ea kan mare n te katorika. A buokia Leaders ao a kaongoa te catechist ana kainano ao e raba Te Uea ba ea waki naba aia reirei ma te catechist ibukin te Babetito, te Mare, te Benetenia ao ai te Kombirimatio. E koro rimoa aia wiki are nimaua n aia course ma e tuatua te catechist ae Bukitaake Tongaua are bon ngaia naba n te tai anne te Chaplain n te Charismatic ba a kainaomataki imwin are a tia n anganaki taian Takarementu. A bon reitanakio aia kooti ni karokoa te kaonobong are 10th Okitoba 2005 are a mareaki iai ao imwin te mare ao ea taonaki nako naba te kainaomata. Imwin anne ao e nene mani waka inanon te Onimaki Ngaretin ao e riki ba temanna naba ngaia te tia katoamaua kabutan te rongorongo ae raoiroi nakoia aoraki, bure, baaba ao taabo nako ake a kainanoa ana tangira Te Uea, ao te bai ae kamimi ba e rangin maiti karea ake e kaotinakoi inanon tain te tataro riki ma taian aoraki ao aikai karea ake ti kakoauai ba a tia n reke irouna;
i. Te Taetae n Ataibai, ii. Te Taetae ni Burabeti, iii. Te Matairiki, iv. Buokaia kain te Burikatorio.
Aio ngkanne ana rongorongo Nei Ngaretin iaon buokaia kain te Burikatorio; “N te kanimabong teuana ao I tataro imatan te Eukari tao n te aoa tebwina (10) n te tairiki. I bon Rotario ao i tekateka  n teitera are aia tabo maane ni uakan ma te winto. Inanon au Rotario are I tataroakina ao I mimi iroun temanna te ataeinimane are ea kaoti naba itinanikun te umantabu n te window are e mena i angataiu. E wetea arau ao ngai I tou ao ngaia e bubutiai ba I kona ni buokia ? ao I titirakinna ba e mananga ma iaa ? Ao e kaeka ”I mananga mai mainiku’ ao I kaeka nakoina ‘Tera am bubuti ?’ E kangai nakoiu. ‘Kona nako ni kawara tinau ae Nei Bwebwere ao kona tuanga ba ena ana te tataro ni katoa bong ae ‘Te Tama ae akea tokim’ ao I a titirakinna ni kangai’ Ao antai aram ? E kaekai ‘arau bon Maiawa’ Ao na kanga ni kawara te aine anne ae i aki kinaa ao i aki ataia ba e memena ia ? ao e kangai nakoiu ‘Ngkana ko ukeuke ao e na reke’
N te Katenibong are i muina ao ti kurubu n ana auti Nei Teniiti i Abaunamou ao I a tiba ngkanne au maroro ma Maiawa. Tabeman ibuokaia kain ara boraki a kinaa Nei Bwebwere ao ataia ae e maeka iroun Nei Tebamari i Bariki. A kaunga nanou kain te botaki ba N na riai ni karokoa kanoan te kabeabea arei ba e aonga ni koro naba bukin te kamaeu nakon Maiawa. N te bong i muina ae te Kaabong ao I a nako ma raou teniman aine ake a raonai ba Nei Teretia Teangabure, Nei Buaua Moaniki ao ai Nei Marina Tiin. N rokora iroun Nei Bwebwere ao  I a bon kaongoa bai ni kabane ake e taekin natina ae Maiawa nakoiu. E aki kakoaua te rongorongo i aan te koaua are e a tia ni mate natina ae Maiawa ba e kurati (car accident) n te kaa. Ma I a bon karaua n rarangai bai ni kabane n aron are e taekini natina ae Maiawa n ana tai ni kaoti nakoiu. E a kakoaua te rongorongo ao ea  taonna te tang ae korakora ao  i muina e titirakinai ba aekakira Maiawa. I a bon kabarabara  aron Maiawa n norakina ao n anuana  are e kaoti iai nakoiu, ao e a manga ana te tamnei teuana n te frame ao e kaotia nakoiu. I a kangai nakoina ba boni ngaia raoi te teinimane anne n te tamnei are e kaoti nakoiu. E karabai ao e a titiraki ngkanne ba tera ngkoa ana rongorongo?  I tuangnga ba iai te tataro n te Pieta ae “Te Tama ae Akea Tokim” n te iteraniba 47 ae e na tataroakinna ni katoa bong ibukin buokaia kain te Burikatorio. Ibukina ba akea ana Pieta Nei Bwebwere,  ngaia are I a katuka au boki irouna ni karokoa ngkai.
N te taina, ti tataro ma ara aoraki ae iai ana makuri teuare buakaka irouna. Boni ngai (Kaoti)ae I kaira te katokabai. I nanon  te tataro ao a kounako riaborona ake aman ao temanna are e tiku irouna ba e karaba te aoraki. E ti kaoti ake aman ao e karaba are temanna, ma Nei Ngaretin n tain te katokabai,  e a noriia riaboro ake aman ba a nako ni bae i aan ana kaibangaki Iesu.  E a manga nora riki temanna ae e a bon inaomata ni kamoamoa ni koatia ba e aki ataki.
Ngke e nora te riaboro aei ae te aine ao e a roko naba ma arana ae Nei Ngarennao. Ngaia are e a bon butia naba St. Mikaere ba e na anaa Nei Ngarennao ao ni kabaea i aan ana kaibangaki Iesu.  Ngke e tia ni butia man ni wetea St. Mikaere ao e a bon kaoti naba St. Mikaere n taua te riaboro arei ao e noria ni kabea i aan ana kaibangaki Iesu.  E noriia ba a uatao ba ai ngaia niman ni bae i aan ana kaibangaki Iesu. N te tai naba arei ao e a bon kea naba te aoraki ni karaba Te Uea ba a bane ni kounako mai irouna taian riaboro akekei ao e a bon rau naba ba ai bon te aomata ni koaua.
N te taina ao ti reitakki ma tangaia tarira ma manera ae Uriam ma buna ae Nei Atuna i Abaunamou ni moan te ririki 2009. N tain ara nebonebo are e kairia Uriam ao e kanakoa te taetae ni burabeti n te ianena iroun manera ae Nei Turiana. Inanon te ianena aio ao e otinako kabarana aika uoua ba aikai;
i. Tina kakaonimaki n taian karea are e mwiokoira iai Te Uea – Nei Turiana Tekeua
ii. A maiti tibangami ae (1,000,000) te mirion maitina ao makuria ma te korakora – Nei Ngaretin Ioram.
Ti neboa te Atua ae Maeu n ana wewete nakon manera ae Nei Ngaretin are e a tia ni weteia man ana onimaki ni Kamatu nakon ana Ekaretia ni koaua ae te Katorika. Ara tataro ma ara bubuti nakon Te Uea ba e bia kateimatoai karea ake e a tia n angan Nei Ngaretin n reitaki naba ma tarira ao manera ni kabane i nanon ara botaki ni Charismatic i aonnaba ni kabuta, ba a bia kamanenai raoi ma te kakaonimaki, te nanoanga ao te nanorinano ibukin kakoroan ana kamaeu Te Uea nakoia ana botannaomata, ba e aonga n neboaki mani kamoamoaki iai.

E koreaki iroun Kaoti Teingoa, Te Ran ni Kamaeu Charismatic Group, Teaoraereke, Okitoba, 2009