Inanon maiu aio ao kakaean Iesu inanon maiu ai bon aron kakaean te mam.  Te mam anne ngkana e reke iroum ao ko na bon kaonnrakeaki iai bwa ko kona n ni moi iai ao e a bon kona n riki bwa kanga ai aron am koburake n ran ae ti ngaia maium taainako.  E kona ni kaitiakiko man barekan aonteaba ao man kona ni katokii riki kainanom aika a bati.  
I bon ikawai rake n te reireiaki te tataro ao taekan IESU inanon uarerekeu mai irouia ara karo, n au tabo n reirei ni kuura, ao are I taku bwa I ata IESU ma ngaia bon tiaki raoi ngaia anne ao e a bon rotai te TAKA iai. I a tibwa ataia raoi bwa ngaia I ata IESU ma I a tia n aki kina raoi.   I a kukurei n tibwaia ma ngkami tariu ma maneu bwa e rangi ni kaokoro ae ko ata IESU ao ae ko bon kina raoi.  E matoatoa ma ngkana e reke iroum ao ai aron reken te koburake n ran ke te mam iroura ngaira I Kiribati ni maiura, ae tatauraoi irarikim n taai nako.

Aritita Tekaieti, St. Padre Pio, Suva, Okitoba, 2009