Ao I titirakina Nei Tenikarawa ake kain te botaki n charismatic mai Suva,” kam roko ningai?” E kaekai Nei Tenikarawa, “Ti roko ba ti na kaea ruon Iesu”. Ti bane n nako aan te baranta ngaira ma kain te Charismatic ni kabane ao ti a tataninga. Ngaira kain te Charismatic ti mena n te Hall teuana ae kaitaran te Hall are teuana kanga n aron ae korotamneiaki inano.Ao  ngke E a ruo Iesu ao te ota e ti rabuna te tabo aei, ao ngke e a moanna ni kakan ao e a bae ni uauarereke te ota ni karokoa ae  e a roko inano ao Iesu E tei iaon te ota ae teina bon te kabang. Ao E arora baina Iesu mani kotea te Hall are ti tei iai (kain te charismatic). Ao temanna te aomata e biri n otinako ao e koteia nakoni Iesu ao Iesu E ioioa atuna ao imuina e a manga kaoti Uriam i matan Iesu ao e koteia ao Iesu E katoua atuna. Ti a bane naba n ira Uriam nakon Iesu ao ti bane n taua bain Iesu ao ti a waerake naba nako Karawa ma Iesu. N tai anne ao akea kinakin Uriam irou ba I a tiba roroko n te botaki ni charismatic. I a tibaia imuina ma Uriam ao ikanne are I a moanna ni kina ao n rena ma kain te botaki aei.  
Mai ikai naba are e boni matoa nanou ni kan Katorika ao I a bon babetioaki ao ni moana au course are te Maiu ae Onraken te Maiu ni karokoa ae I a bon kainaomataki  n Novemba n te ririki ae nako. Kain ara course n te ririki ae nako ai bon tangara, tangaia Ian Namakin, tangaia Katang, tangaia Mikaere, Martin Pine ao ai Kinarerei. Inanon wakin ara course ao ti namakina rikiraken te itangitangiri i marenara ma kain ara course ao iai naba kunara ae ti bane n oteia ma Uriam ibukin te kainaomata ae kateke nano ngkana ko ongo ba e kangai taekana:

AIO NGAI TE UEA I KAUKA NANOU NAKOIM, NANOANGAI AO KAMAUNAI BUREU, ANGANAI TE KORAKORA N TE ONIMAKI, KAONAI N AM TANGIRA AE AKEA TIANA
Chorus: I A TABEKI BAIU N NEBOA ARAM AE TABU, I KATITUARAOIKO AU UEA IESU (IESU), I A TABEKI BAIU N NEBOA ARAM AE TABU, I KATITUARAOIKO AU UEA IESU...
I TAROMAURIKO AU UEA IESU…
KATEIMATOAI N AM TANGIRA IESU

I bon kakoaua ae e a moanna ni mamakuri  te Tamnei ae Raoiroi irou. Ao I rangi ni kekeiaki ba e na  aki baka rorokou n te botaki ba e a moanna ni kamaiu irou.

Ma e boni ngae ngke I irira te botaki ma bon akea au onimaki iroun Nei Maria ba ti Iesu. Ni karokoa ae n teuana te karangaina ao e a manga roko naba te mi teuana ae e a kamimi riki mani kakubanako. I a mii ni karaigainan te Kanimabong 19 Tun ba aongkoa ti nang nako n Tutia, ngai ma kainabau. Ao I nora Nei Maria ae uoua rabatana aika a kaitara; teuana n te iterana ao teuana n are n iterana.  Ngke ti nang nako n Tutia ao raou aei e a takinii baina nakon rabatan Nei Maria are teuana ao I a nora naba te ota ae otinako mairoun Nei Maria ao ni bakarerea baban (ana chest)  raou aei ao man babaana ao e a otanako nakon  rabatan Nei Maria are teuana n te aro are kanga a kauntaba taian ota aikai ao e a riki ba te ota ae e bubura. Ao man te ota aio ao I a nora te baonikarea ae tei ao e a ababaki ao uoman aomata aika a tei i aona. Ao i nano iaan te baonikarea I a noria aomata aika a bati aika a tanginiwenei ao akea kunikaia. A bon taonaki n te korakai ni maraki aomata aikai ao a tabe n tang ni kainnanoa buokaia. Titebo tarakia ma aomata aika a kabuekaki n te ai ae moan te kabuebue n te tabo ae akea te ang iai.  Ao ngke I manga tara te baonikarea ao I nora Nei Maria ma Iesu aika a tabe ni korona, Nei Maria e katorobubua ao e taua te korona ao Iesu e booti baina ao e taua naba te korona.

Ngke I a uti ao I a tang ba e a roko irou te nanoanga ibukia aomata aikekei. A nako nanoia kain au auti ba a taku ba ti uun ibukin aron banau are I tatakarua iai n tang. E taku raou aei ba ti na wetea Uriam ao ngai I a kaenga. E tarebonia Uriam ao e a roko naba Uriam imuin te itera n aoa. Ngke e kaekai Uriam ao ngai I kataia n taetae nakoina ma ranin matau aika a bon wawanako ba ti tebo irou ba e kai nanou ni iangoa aroia aomata ake I noria ni maraki ba ai antai ngaia ao ai tera aroia n tiku ni kawa inanon te kainnano ao ni maraki. Ao i muina ti a nebonebo naba ma Uriam ao e a kanakoa naba te kuna are “I aon te kaibangaki I nora au tia Kamaiu”. Ngke e a aneneaki ao I a bon namakina korakoran riki te uruaki n nano ma te nanoanga. Are a bon waanako naba ranin matau ao titebo ma I nora Iesu ngke E tine n te kaibangaki. Matau a bon tibutibu n te moaningabong anne n te kainnano ae e reke irou n te tai anne. Ao I karaba te Uea ba E anganai te karea aio ae te “MII”.

I karaba te Uea n ana rongorongo nakoiu n tem ii aio ba E kaotia iai ba Nei Maria bon te aine ae kakannato ba tinan Iesu ae ara tia kamaiu ao tinara naba. Ngkai I a bon tiba kakoaua Nei Maria ba ngaia te aine ae kakanato mai buakoia aine ae akea kabotauaan raoiroina ibuakoia aine.

N te namakaina ae Aokati ao I a kabeabeanaki  iroun te Uea ba Nna taibina te boki are  “Irian te Boki” ae Te Maiu ae Onrake n Te Maiu. Ao ngai mai buakoia taan taibi akanne ae I aki kakoroa nanon te Uea ba e aki tia au boki. I a manga anganaki naba te boki arei ao I a iangoia ba e na kanga n tia ngkai akea au atatai n te taibi. I tataroakinna n te tai naba anne ngke I oki man n ara charismatic ao ngke I a taibi ao e buti nako baiu n taibi n airon te aomata ae moan bakuaku. I a nako ni matu ao I kakaitau nakon te Uea ba I ataia ba E tia ni buokai n au kanganga ae I rinona. Inanon matu ao e a manga roko naba te mi, ao I a mi ba I taibi ma I kainai inanon te ru. Ao iai ae e a karebwerebwe naba, ma korakorakoran are e nang tabeaianga nanou n aron tian au boki ba I anganaki uoua te bong  ba Nna kabanea iai, ngaia are I rawa kauka au mataroa ba I rawa ni katabetabeaki. E bon aki te karebwerebwe ao ngke I a kaukia ao bon te tounako ao te takarua irou ke I nora Barry ae natin Ian ma Maranne ba e tei n te mataroa. Ao I rang maku ba I ataia ba e a tia ni mate. E rin ao e kangai “anne am korona ae Nna anganiko ba ko na mba(kiss) ma te kaibangaki ba ngaira tia tia n start”. Ao e a taonnako naba. Ao ngke I tara muina  ao I nora te ota ao Barry ae e ua korona nako moa n airon te ua karea.  Ao ngke e roko i moa ao e a kaira te korona mai buakon te mirion n  aomata. I titiraki irou ba ai maia naba ae e a rineki te Anera ae ten Barry ba e na kaira te korona i buakon te maiti n aomata arei.
I karaba iai te Uea ba E kaota ana Anera nakoiu are ngaia ae e na buokai n au taibi. Ngke I a uti ao I karaoa au tataro ni karaba mani katituaraoa te Uea  n te mi arei ao I a nako naba n taibinna au boki arei. Ai bon te kamimi ba e bane tinanon aua (4) te aoa.
I rang ni karaba te Uea iroun ana Anera ae tem Barry are e anganai te korona ba kakorakorau ibukin katian te boki.  
Au karabaraba nakoin ana botaki Iesu ae E a tia n karinai iai ba ngke arona ba akea ao tao ao e na teimatoa arou ma rimoa ae I buakaka. E raba te Uea ba ngkai I a rin n te botaki aio are Saint Padre Pio ao I a tabe ni kekeiakina te maiu ni Kiritian inanon ana Tangira te Uea.I karaba naba Uriam n ana tangira ni mannanoira ni kaonoira nakon te botaki ba ngke e aki kakaungaira ao I taku ba ti na reke ba ataei ngaira aika a na tiotio nako n aki kina te Uea.
I karabako te Uea, I neboneboiko te Uea n taai nako. Am bai nanou. Anganai te kekeiaki ao te kakorakoraki ao te teimatoa inanon maiu. Amen.
Kam raba Tariu ma Maneu n ana Tangira te Uea ao ana Raoi te Uea iroumi ao iroura n taai nako.

Nei Delli Arthur, St Padre Pio, Suva, Okitoba, 2009