04th August, 2010
Betio Takoronga
Nakon Nei Maria tinan Iesu ao tinaia kaain Aonnaba. Mauri!!!
Kona mauri Maria ae ko on te karatia, E mena Te Uea iroum, ko karaoiroaki ibuakoia aine, ao e karaoiroaki uaan birotom ae Iesu.
I nebonebo ao man katituaraoiko ibukin am tangira ae moa te bati are ko aki toki n anga n tainako ba am baintangira nakoia kaain aonnaba ni kabane.
Ko raba ao ti katituaraoiko tinara Maria ibukin am tangira ae teimatoa ibukira.
Au namakin ibukin aron maiu n aomata e aki botau ma natim ae Iesu Kristo, angiia aomata ni kabane a bane ni maiuakina te maiu ni kekekiaki. Ai arou naba ae I aki toki ni mena n te maiu ni kaibabaru.
A bubuti nakoim tinau kabaran au bure mairoun natim ae Iesu, ngkai bon te aomata ngai ae te tia maiukina te bure n taainako. Ngke I riki ngai ba temanna kain aonteaba, ao mai ikanne are I a riki ba te tia bure.
Anganai te Tamnei ae Raoiroi ibukin buokau n tai nako, ao kakorakorai n anganai te kakaonimaki n tataro ibukin ana kariri teuare moan te buakaka, te tia bure ngai ao I aki tau i matan Natim.
Au moan tai aio ni karaoa te bubuti inanon te reta, ba ibukina ba e rio te bai aei man am makuri ni kaotioti are ko kaotiko inanon te mii, ba bon ngkoe te tina ae ko onrake n te karatia ibuakoia aine ni kabane.
I karabako ao I kakaitauko ibukin kaeakan au bubuti inanon ririki aika bakanako. I a tia ni mena n Ekaretia aika a kakaokoro, ao man bubuti ibukin kan ataan te Ekaretia ni koaua.
Ao ngke ko roko irou, ao I maaku ao man takarua n uti, ba I ataia ba te tia bure ngai.
Ao man te bong ae te Katenibong 4th August 2010 ao I a riki ngai ba kaain am Ekaretia ma N na kataia ni kakaea ae e na buokai ibukin arou n rin inanon Umantabum ae tabu ma e na aki rangi ni maan aron kakaean buokau mai irouia aomata aika kain am Ekaretia.
Aikai au berita nakoim tinau are e na riki ba kairan kawaiu n te bon teuana ma teuana.
Raraomau ni kabane ao au bubuti ni kabane, taiaoka mannanoi ni karokoi nakon natim.
Anganiia kain karawa ni kabane au kamauri ao man anganai riki te kekeiaki maaka n aki karaoi baai aika buakaka.
Ao I a kaniiko n aran Natim ae Iesu Kristo are ngaia ara Uea ao ara Tia Kamaiu.
N aran te Tama, te Nati ao te Tamnei ae Raoiroi, Amen.