I a bon tiku n tataroakina aorakiu ba e nang reke ia buokau. I nanon te ririki 2010 ao I ongo ba a kakatoki aoraki kain te charismatic man te kaawa ae Temao. E a bon tuangai banaan nanou ba Nna bubutia Nei Boua Atanraoi ae te kaouman n Tiibi Riita ba e na bubutia kaain ana charismatic ba a na katokabai ni katoki aoraki irou. I bon rangi ni karabarabaa te Uea ngkai a kariaia kain te charismatic. N au onimaki ao e a kaeka au bubuti te Atua.
N 16 Aokati, 2010 ao e a taungai Nei Boua ba e nang katokabai teaba iaou. I bon nako ni kaea te katokabai ao man te tai anne are I a nora naba iai Ana Tangira Te Uea nakoiu. E boni katokabai teaba nte Umantabu are i Temao. I a  bon namakina ae rangi ni korakora te bitaki irou. E bon roroko irou te aoraki arei ma ai tiaki arona mai imaina. I karaba te Uea ba a tia tabeu tabeua inanoni mengau, ao mai maina bon akea te makuri ae e kona n tia ba ai te riringaki naba ngai iroun kainabau.
Man te tai anne ao I a bon kakaea naba te botaki ae te charismatic. N te bong ae 16 Tebetemba 2010 n te aoa 8 n te ingabong are a nang kainaomataki iai kaain te charismatic mai Temao, iroun te Tama Kaitabo, ao e a manga roko naba aorakiu. E bon tia te Tutia ni kainaomata ao te kauoman Tia Babaire nte NSC ae Kaoti are e roko mai Tarawa ibukin te kainaomata e a kaira naba te katoki aoraki iaou. Te bong naba anne are e a reke iai kamatoan au onimaki ngke I a kamaeuaki.
I bon anga au tibatiba imwin te tai are I kamaeuaki iai. I karaba Te Uea n ana tangira ma ana akoi nakoiu ngkai E a tia ni kamaeuai. I kukurei n tibaia nakoimi tariu ma maneu ba I anga ngai ba ana tia kabuta ana rongorongo Iesu inanon te Charismatic. I a ataia raoi ba te oi n aro te Katorika.
Kam raba ao E Raba riki te Uea.

Raawa Raakau, Onotoa