Inanon au tai arei ao I a bon kina raoi ba bon Tekabeii Kaoma are e a taetae nakoiu arei ma ranin matana ao rawawatana ae bati are I a nori irouna n te tai arei.  N au kakauongo n te tai arei nakon banana ao e taekinna ba 'Te kuna are kam anaia arei, bon kunau ae I aki toki iai n rereitai iai ma kain St. Padre Pio i Fiji ba bon raraou n nenebonebo, Ni kunau aio, ao I a bon kaota iai nanou ae bati ma te rawawata ao te tang ae bati, ba a bon akea te bai ae I kona, ma ai bon ti nanou ni kan baebaeti iai, rinanon te kuna aio.  Te kuna anne are bon kunau i Fiji n St. Padre Pio'.   Aikai ana taeka Tekabeii aika I ongo raoi i taningau ni miiu arei, ao I a karekea taina n tibaia nakoim, ba tao bon iai nanona ae ababaki ke ae nano ae tao ko kona n iboubouoki n tataroakinna raoi, tao imwain tibakina nakoia tarira ao manera.”

N reken te email irou ao imuin tataroakinana ao I manga kaeka ana email Riwata n aron ae oti inano.

au kaeka nakon Riwata.... “Ko rangi ni bati n raba Riwata n am tibatiba ae moan te kamimi mani katekenano. N tataroakinana irou ao I taku ba bon iai kainanon Tekabei are e kani buokaki iai n ara tataro.
Bon iai au reitaki ma Tekabeii man moan 2008 ngke I kawaria i Antebuka ibukin taekan ara saloon car are karaoaki n te Lagoon Motors. I bon mimi ngke I rin n ana aobiti ao I a nora te kabaingaki ae toka iaon ana kombiuta (computer ). Ngke I tuanga ae rangi n tikiraoi nanon ana aobiti ao ngaia e taku ba te kaibangaki are I noria kanga kaotan ae e a bon tiba raira nanona ao e kakoaua ae bon ana  kaibangaki Iesu ae e tia n anganna te korakora inanon ana makuri. I bon manga titirakinna ba tera ae nanonna n ana taeka ae “e a tiba raira nanona” ao ngaia e taku ba e ngae ngke e maan inanon ana makuri ni mitinare ao e kakoaua ae e aki bati ni kakarimoa te Uea ba e bon onimakinna i bon irouna. E a karakinna naba ba bon iai ana kanganga teuana n taai aika nako are e tia n roko iai iangoan ae nang kitana nakoana ni mitinare. Ma e tekeraoi ba e a reke naba manangana teuana nako Aotiteria. N tikuna ikekei i Sydney n te outero ae tao kan reke abui tabun borauataona ao ngaia e tiku n te ka-uabui tabun ni borauatao ao e a bon namakina korakoran ana kanganga are ao e ataia ba ai bon ana makuri te riaboro ni buakanna. Inanon ana buaka ao akea ba e  noora temanna te aomata ni karebwebwe i tinanikun te winto. E ataia ni koaua ba bon te riaboro are tei i tinaniku ba akea ae kona n tei ikekei ngkai e bon mena ana ruu n te tabo ae moan te rietata. Inanon ana tataro n takarua ni wetea Iesu ba E na kamaeua ao akea ba e a namakina te ang teuana ae taonna are e a bon ataia ba ai bon Iesu ae E a kawaria. E namakina te te rau ao te kukurei ao e ataia ae E a tia ni kamaeua te Uea riki man ana kanganga are e a tia ni mena inanona n te tai ae maan. Man te tai aio ao e a motikia i nanona ba e nang kabanea maeuna ni kakorraoa ana beku ni mitinare ibukin Iesu ao ai aio ngkanne nanon are e tuangai ba e tiba raira nanona.
Ni motirawau n te Kiritimati ae nako i Kiribati ao e kamimi ba n te taina ao e a roko naba te bana n nano ae korakora teuana irou ba N na riai ni kawaria aomata aika uoman imain te oki nako Biti. Nakai bon Ereman Taoaba ao ai Tekabeii Kaoma. I ataia ba nakai a bon taonaki n te aoraki. I a tuangia kain au auti ba N na  nako moa Betio. I roko iroun Ereman ao I maan ni maroro ma ngaia ba tao e kan reke uoua tabun te aoa. N okiu nako Bikenibeu ao I uringa are Nna moana Tekabei i Antebuaka, ma ibukin ae kanga e nang moana ni bong ao e aki reke tiku ma ao I okira naba Bikenibeu.

N rokou i Bikenibeu ao e titirakinani tinau are ai manen Tekabei ba e reke moanakin Tekabei ao I karautakea ba e aki. I bon tiku ma te tabeianga ao e bon aki te roko n te reke kawaran Tekabei ni karokoa ae ti a oki nako Biti. Ngke I a ongo ni moan te ririki aio ae e a tia ni motirawa Tekabei ao e bon taonai te rawawata ngke e aki te roko n reke kawarana. E ngae n anne ao I bon aki toki n ururinga Tekabei n au tataro ni butia te Uea ba E na nanoangaia mani waekoa ni karokoa irarikina i Karawa.

Riwata e roko irou manga uringan Tekabei n am tibatiba ao kanga iai te kukurei irou ngkai e kona ni manga reke reitakina ma ngaira Tekabei inanon te kuna are "E roko Iesu". I ataia ba Tekabei bon te aomata ae a tia ni babaina te tangira ma te ibuobuoki inanon maeuna ao e raba te Uea ngkai E a tia ni manga anganira temanna kain ara botaki ae St Padre Pio ba teuae Tekabei.”

Tariu ma maneu tera am iango n aron te rongorongo aio? I karaba te Uea ngkai E a kaotia ikai aron kakawakin te tataro ibukia tarira ma manera ake a tia n rimoara. Ae kakawaki naba ba ngaia n ara bobotaki n neboa te Uea ti bon reitaki tiaki ti ma tarira ao manera ao anera i Karawa ma bon tamneia naba tarira ma manera ake a tia ni mate. Ti karaba Tekabei ngkai e a bon tia ni kaotia ba ngaia boni ngaia temanna kain ara botaki ae St Padre Pio ao ti na teimatoa n uringa n taai nako n ara tai n nebonebo ao riki inanon kunara are “E roko Iesu”  ni butia te Uea ba E na waekoa ni karokoa irarikina i Karawa.

Uriam Timiti, St Padre Pio i Suva