Kam na mauri tariu ao maneu n Ana Tangira Iesu n te Eukari!

Aio mwin au ‘chat’ ma tinau are e na kaota ana tangira ma ana kamimi Iesu inanon n nena n tataningaira ae te Eukari.
Karina; “mummy, ko aki kan nanoangai ba I a bon taonaki nte maraki. E a rangi ni maraki biritou ao e nakon nukau”. Mummy: “ ba tera ae ko kanna?”
Karina: “I taku ba e nang manga roko aorakiu ma Mummy e a bon rangi n taonai te maraki”.

Ngkana I aoraki n aine are e aki rangi ni katoa namakaina ba e kona n nako namakaina imwiin namakaina ke bon teuana te ririki ao I a manga tiba aoraki ao e bon tataonai te maraki ae moan te bati. E a manga roko naba n te tai aio imwin tao uoua te namakaina n nako.

Mauri n ana tangira Te Uea tariu ma maneu.  E rabwa Te Uea n ana tangira nakoimi ao nakoiu ao are Nna tibaia nakoimi n te tai aio rinanon  Atiniban tinara  Nei Maria ae immakurata ao moan te tabu.
N te bentekota aio ao e kabane kain te botaki n tataro ae te karetimatiki i Teaoraereke Parish.  Imwin te tutia ao e okira te maneaba (St Ioteba).  Imwina ao e manga okiraki te umantabu ibukin te kainaomata.  Ngke e wakinaki ao e a roko makorona ae te ianena n te moan tai ao I kamatua matau man roko nanou n takarua ni ianena. I a tii nora naba ruon te Ota iaora ni bane, I kaurea matau mani karaba Te Uea n oin au taetae ao are I a manga tomaia n au nebonebo ni ianena.  E kea n tang temanna ao e manga tang are irarikiu ao te tataro ni ianena are bon korakora naba ni karokoa ae maraara ao ti a tekateka. E a teirake temanna ni kauka ana taeka Te Uea man warekia ao bon rongorongon teuare Antiokuti.  E kabarabara te Tama n taekan te wareboki are E ongoraeaki n te tai anne ao imwina a weteaki taan kainaomataki n araia aika kakaokoro ba a na waerake ao n tekateka imoa irarikin te baonikarea.  A teirake te koraki ni katokaki te bai iaoia taan kainaomataaki.

N te Tabati ae 20 June imwiin te Tutia n te Cathedral are e kairaki iroun ana group St. Padre Pio ao e a katanoataki iroun Uriam bwa e na karaoaki te kaoki rii n ana auti.  N te tai anne ao e rang korakora nanou ni kan nako n ira te kaokiri ma natiu.  I aki toki n tareboon bwa antai aine ake a tia n roko n ana auti Uriam.  E a bon oia are e a boo teniua (3.00pm) n te bwakantai ao I ana au Divine Mercy (Bau n Nanoanga) n te ruu ti ngai.  Bon imwiin au tataro ao I kainabwaabu teutana te tai ao ti tebo e a bon roko naba te taetae I nanou ae e kangai “Ko a kawarai n Umwau ae e Tabu n te aoa 3.00pm n te ingabong” are nanona bon te Moanibong ae 21 June 2010.  I rang tiku ni kantaninga te taeka nanon te taeka arei.  E a ingabong ao I a rang kariaria te tai arei ao e a bon roko irou bwa ai tera ana rongorongo te Uea are e nang tuangai.  Ao I a bon taku inanou tao e nang tuangai taekan te Prediction ke te kataunaare iaon taekan te Tsunami are aongkoa kanoan te kaoti are e atoatongaki bwa e na reke n 23 June 2010.  Iai riki bwaai aika a roko n au iango ma I aki kona n uringi.

N ara onimaki ni katorika ao ti kakoaua ba ngkana e onikaki te bane ma te wain ao a bon bitaki ni koaua nakon Rabatan ma Raran Iesu. Aio bon oin ara onimaki are ti a tia reireinaki inanon te aro ao ngaia naba are ti kantaningaaki ba ti na onimakinna. Ti kakoaua ba ataakin te koaua aio e bon rangi ni kaokoro ma onimakinana.
Kam na mauri tariu ao maneu n Ana tangira Iesu are E maeka ni koaua inanon te Eukari.

Iai n taai tabetai ae I bon  manga titiraki ba e boni koaua ae Iesu are E mena n te bane arei? I bon aki naba iaiangoia ba te wain arei ai bon te rara are raraan Iesu. N na kaetia raoi man kangai e bon rawa nanou ni iangoia ba iai te rara inanon te mangko are e taua te Tama iaon te baonikarea. Ao ngkoe tera am iango?

Mauri Tariu ma Maneu n Ana Tangira te Uea !!!!!!

 

Te moantaeka ae I kan taekinna bon te karabaraba nakoia tariu ma maneu ake a tia ni karekea iangoan kamaeuan Emmuera Newsletter n te ririki aio ba e na manga karaka riki te kamaiu nakoira ngaira ana botanaomata te Uea aika ti a tiba namakina ana tangira te Uea, ao riki ai manga te kabouaki nakoia tarira ma manera ake a tia ni bua inanon te tai ae maan inanon kaibabarun ao reimauruan te maiu aio. I karabaia naba tariu ma maneu n aia tibatiba are e reke taina n te tai aio n tibwaki inanon ara nutibeba aio ba reitakin ana tangira te Uea ni manga kamarurungira ao ni kakorakoraira.