(Aio karakinan ana kamimi te Uea n reitaki ma baai aika riki inanon ara kabanea n tai ni kabobonga kanoan ara website man tairikin te Kanimabong ni karokoa 10.30 am n te Kaonobong)

Boni iai au kanganga ma ngke e tairiki ba ti tebo ma e uruaki au flash drive are a bon bane n tiku iai au bai ni kabane ibukin te website ao Emanuera. Inanon au tai ma Wayne ngke e bong (Kanimabong) ao I a butia Wayne ba e na kauka au flash ao e a tuangai Wayne ae titebo ma e aki reke arona. N te ingabong aio (Kanobong) ao I a manga kataia naba n au PC n te aobiti n te aoa ruaiua n te ingabong.