Mauri tariu ma maneu n ana Tangira te Uea. Imain ae I waaki nako ao I a kan rimoa ni kamatatai moa nakoimi tariu ma maneu n ana Tangira te Uea. Ngai bon kain te aro ae Wetire (Wesley) ao kainabau bon te Katorika.  
Ni moan irirakin te botaki ni charismatic n te Katorika ao bon akea kakoauan Nei Maria irou kioina ba  akea n te onimaki n Wetire nakon Nei Maria. Inanon irirakin te botaki aei, tao inanon te kauoua ni wiki ao e roko teuana te mi ae kamimi mani kakukurei are a tiba reke inanon maiu. I mi ba I nebonebo n te Hall i Rabi ao inanon au tai n nebonebo ao I a ongo banaia aomata ae a kangai, “E nang ruo Iesu mai Karawa, ao a roko kain Buakonikai, Tabiang, Uma ao kain Tabwewa”. Ao iai ae manga takarua ni kangai, “E a ruo Iesu”. I a kaurea naba matau ao I a  noria kain te Charismatic mai Suva. 

Ana Baintangira ao Ana Karea Te Uea ae Boiarara!!

I kan tabekarake banau n neboa Te Uea n ana Tangira nakoira ngaira ni kabane, ao ibukin ana karea are E anganganiira n tatabemaniira nako…Ko raba Te Uea n am karikibai aika a rangi tamaroa.

Ngai temanna ae I rangi n kakaitau ao man kakoaua aron maakan ao mimitongin ana Tangira Te Uea n ana makuri aika a rangi n maiti aika I aki kona n kabarabarai ni wanawanau n aron kororaoin ana Tangira ma ana akoi nakoira ngaira natina aika ti kekeiaki ribuakon rawawatan te maeu aei.

Moan Rairakina man Te Kamatu nakon te Te Katorika n te ririki 2005, iaon Abaunamou Teaoraereke (Te Ran ni Kamaiu Kurubu)
Nei Ngaretin bon te Kamatu ni koaua ae natin Ioram Robati ma Nei Erenoa Moniketi aika kain te kawa ae Buariki I Onotoa ao bon mitinare ana karo aikai n te Kamatu ngkoa. E iein Nei Ngaretin ma Teikake Teakauea ae kain Makin ae bon te Katorika, ma ngke a mare ao a mareaki n te Kamatu iaan te babaire are a boraraoi iai aia karo.
Moan namakinan ana wewete Te Uea nakon Ngaretin ngke a taonna te aoraki ae te kabuebue ma te biua ao te aki mimim ao ai te maraki ngkana e nakotari inanon te maan ae uoua tabun (2) te namakaina, ao ngkana ena bain aoraki ao ea bon anganga buaka naba. N te taina ao e matu ngaia inanon ana auti ao e mi ba iai te aine ae e kawaria ao n titirakinna ba tera ae riki irouna, ao e kaeka ni kangai I wene ba I aoaraki.

Maiura ngaira I Kiribati ngkana ti moan roko n te tabo teuana bon kakaean te mam bwa e na reke ia ?   
N tain te waaki ni kainaomata ao iai iterana ae kabanean tabeua te miniti ni kakaea raoi nanon ana tangira te UEA iroun temanna ma temanna.  I teitei itinanikun te Umantabu n aia tabo kain te MSC inanon te waaki ni kainaomata e aki rereke iangoana irou ao e kakubai te iango are e kareai bwa kanga ai aron iangoan ae I a kakaea te mam I Kiribati.  Ko na kanga ni kakaea te mam?  Bon man kenakin aontano ae matoatoa arona ni ua ae ko roko n te ran.  Ngkana e tarika ao are ko na manga moana riki am keniken n te tabo teuana ibukin kakaean riki te mam ni ua e bon reke iroum.

Kam na mauri ngkamii taani wareware inanon te beeba ni kaongora ae te Emmanuera inanon ana Tangira ara Uea ae Iesu Kristo
Bon te kaitau moa ae bati nakon te botaki ae te Karitimatic ngkai e kona naba n anganira ara tai ngaira ake ti a tia n nori aron taiani kakai nakoira; ba ti na tibaia naba nakoia tarira ao manera inanon te ‘Emanuera’.  
E koaua ba bon temanna naba ngai are I a tia naba ni boo ma ana kakai Nei Maria.  Aio e bon riki nakoiu inanon te ririki 2008.
Bon te namakaina ae Aokati n te ririki anne are bon ana namakaina Nei Maria.  I a mananga ba Nna karaoa au korona n te Umantabu ae ‘Santo Bauro 2’ i Takoronga i Betio.  Ai bon tiba au moan tai naba ni karaoa au tataro n te Umantabu n te tai annne iaan are a bon tuai raoi n rangi ni mate ni kuna taian tataro irou.  Bon ti teuana ae I rabakau ba te korona.