Nakomai te Tamnei ae Raoiroi….

N te nano ae ti teuana ao a kakorakoraia n reitaki n tataro n te ruu are i eta Abotoro ao Reirei n ikotaki ma aine tabeman ao Nei Maria  are tinan Iesu ao tarina ma manena.

Bon aio nanon Tamara te Bobe ni kan manga karokoa inanon te Ekaretia te kabouaki inanon te babetito n te Tamnei ae Raoiroi n te Bentekota 2019.
E kukurei te Charismatic iaon Kiribati ao te NSC ni katanoata nakoimi reitan te maea n tataro aio inanon wakinan ana Novena Nakon te Tamnei ae Raoiroi are na moanaki man te Kanimabong, 31 Meei 2019.
Ti na butia Tinara Nei Maria ba e na raonira n ara katauraoi ba ti aonga ni bane n ruonaki ao ni kaonrakeaki iroun te Tamnei Ae Raoiroi inanon tain te Bentekota ae nang roko.  
Kam raba ao ke kawakinira te Uea n tai nako.