02/09 Minitin te Kauoua ni Bowi ae e boo n ana auti te Tama I Teaoraereke 14th August, 2009 n te aoa 6.30 pm.

Aio bon te bowi ae teweaki ba reitan te moan bowi are e aki bane kanoana Ibukin uarereken te tai ao norakina ba e a riai ni buti te waaki. 

Aika a roko:

Kaoti              -        Tia Babaire
N. Tiiria Riwata        -        Tia Mwane
Beia Tiim             -        Tia Koroboki

1. Kaukuki
E kaukaki iroun te Tia Babaire n te Nebonebo n Tamnei.

2. Te Miniti
E warekaki ao iai teutana te katamaroa nakon bwaai tabeua are e aki oti I nanona.

3. Ribooti man Parish imwin te Mananga nako aonnaba
Ai bon tiba uoua ribooti ngkai aika a tia n ongoraeaki  imwin te mananga nako Tabiteuea Maiaki iroun kain Teaoraereke Charistmatic ao Marakei irouia kain Betio Charismatic Group

A butiaki ngkanne kain Bikenibeu ba ana karokoa naba aia ribooti imwin manangaia nako Aranuka.  A kantaningaki ribooti aikai ba ana kona naba n rinnako ba kanoan Emanuera ibukin te ongora.

4. Te Levy
Bon te kanganga ibukin kabutan te makuri ba e a bon akea te mane.  Te bubuti nakoia reps ba ana tewea $2.00 te levy (Karin ara) man aia tabo nako n te tai ae waekoa ibukin buokan kabutan te waaki.

5.    Website
Bon te karabaraba nakon te Uea ba ea kororaoi buki te kanoa n mii are e na kaoti  nakoaki (lauched) te website n ana Toa Tinara ae N. Maria are Uotakirakena nako Karawa.  E bon kakoauaki aio imwin te launching are e neweabaki I Betio n 16 n Aokati n ana maneba te Tama , ao imwina n te Moanbong 18 n Aokati n te MSC maneaba I Teaoraereke.

6.    Tain te Bowi
E baireaki  ba e a katoa Kaonobong itinanikun te bakabai te tai n bowi n te aoa 1.00 pm n ana auti Fr. Michael I Teaoraereke.

7.    Bwaai riki tabeua (A. O. B) – akea

          E rabwa te bowi n 7.30 pm

          Tia Babaire:  Kaoti Teingoa           Signature:……………………..      Date:…………