Minitin ana moani bowi te NSC n 20/07/10 n ana auti te Tama Koru I Teaoraereke n te aoa 5 n te bwakantaai.

Aika roko: Fr Koru, Iaen Namakin (Betio representative), Nei Tiria Riwata (Betio Parish representative), Nei Kantarawa Yeeting (Bikenibeu Parish representative), Eritabeta Katimiri (Teaoraereke Parish respresentative), ao Toom Timee (Bikenibeu Parish representative).

Aki roko: Ioane (Teaoraereke Parish representative)

E kaukaki te bowi n te reitaki n tataro are e kairia te Tama Koru.

Kanoan te bowi:

Kanoan te bowi n te tai aio bon katean te taibora ae boou are e na manga kabuta ana waaki te NSC iaon Kiribati ae bwanin. E baireia te Tama bwa ana akea te rinerine ma e na kammwakuraki ana karea te tamnei ae raoiroi ni bwanana I nanora ibukin karaoan nanona. E na akea te maaku ibukin te kairiri bwa tiaki ngkoe ae ko na mwakuria bwa bon te Uea ae na mwakuri. Ao man ni bwanan te Uea I nanora ni kabane ao e a tebenako ngkanne kain ana taibora aika a boou bwa:

Tia babaire Iaen Namakin

Kauoman Ioane

Tia koroboki Nei Kantarawa Yeeting

Kauoman Toom Timee

Tia Mwane Nei Tuuria Riwata

Kauoman Nei Eritabeta Katimiri

2. Mwanangan te Tia Babaire nako aonnaba.

Aio ngkanne are e anga naba nanona te tia babaire ni uooti nako bokin te charismatic are "te maiu ae onraken te maiu ao te Emanuera Newsletter" ni uouoti ni manangana bwa e a karokoi naba n abamakoro ake e na roko iai. E rarabwa te Uea bwa e a manga karekea te mananga aio bwa kawain naba tibwatibwaakin ana rongorongo ae raoiroi nakoia kain abamakoro ake a raroa nako.

3. Aobitin te Charismatic

Teuana naba nanon te taibora aio ni karaoa aobitin te charismatic I Teaoraereke ngkai e kakoaua naba ara Tama ae Fr Koru bwa e bon tia naba ni kabureaki iroun te Ebikobo te tabo ke te space are e kona ni kabonganaaki bwa nnena. E bon tauraoi naba te tama Koru ni ibuobuoki iaon te itera aio.

4. Te reitaki n Nebonebo I Betio

E tiku taekan kairan te botaki inanoni baia kain Betio ngkai bon aia tai ni kawaraki.

Kanga e uarereke te maroro moa ma e rarabwa te Uea bwa e koro bukin are e baireia ae na rineiia moa taan kabuta ana waaki man te Bentekota 2010 nakon Bentekota 2011.

E rabwa te Uea n ana babaire. Alleluia.

Minitin ana moani bowi te NSC n 20/07/10 n ana auti te Tama Koru I Teaoraereke n te aoa 5 n te bwakantaai.

 

Aika roko:  Fr Koru, Iaen Namakin (Betio representative), Nei Tiria Riwata (Betio Parish representative), Nei Kantarawa Yeeting (Bikenibeu Parish representative), Eritabeta Katimiri (Teaoraereke Parish respresentative), ao Toom Timee (Bikenibeu Parish representative).

Aki roko:  Ioane (Teaoraereke Parish representative)

 

E kaukaki te bowi n te reitaki n tataro are e kairia te Tama Koru.

 

Kanoan te bowi:

Kanoan te bowi n te tai aio bon katean te taibora ae boou are e na manga kabuta ana waaki te NSC iaon Kiribati ae bwanin.  E baireia te Tama bwa ana akea te rinerine ma e na kammwakuraki ana karea te tamnei ae raoiroi ni bwanana I  nanora ibukin karaoan nanona.  E na akea te maaku ibukin te kairiri bwa tiaki ngkoe ae ko na mwakuria bwa bon te Uea ae na mwakuri.  Ao man ni bwanan te Uea I nanora ni kabane ao e a tebenako ngkanne kain ana taibora aika a boou bwa:

Tia babaire                   Iaen Namakin

Kauoman                     Ioane

Tia koroboki                Nei Kantarawa Yeeting

Kauoman                     Toom Timee

Tia Mwane                  Nei Tuuria Riwata

Kauoman                     Nei Eritabeta Katimiri

 

2.  Mwanangan te Tia Babaire nako aonnaba.

Aio ngkanne are e anga naba nanona te tia babaire ni uooti nako bokin te charismatic are “te maiu ae onraken te maiu ao te Emanuera Newsletter” ni uouoti ni manangana bwa e a karokoi naba n abamakoro ake e na roko iai.  E rarabwa te Uea bwa e a manga karekea te mananga aio bwa kawain naba tibwatibwaakin ana rongorongo ae raoiroi nakoia kain abamakoro ake a raroa nako.

 

3.  Aobitin te Charismatic

Teuana naba nanon te taibora aio ni karaoa aobitin te charismatic I Teaoraereke ngkai e kakoaua naba ara Tama ae Fr Koru bwa e bon tia naba ni kabureaki iroun te Ebikobo te tabo ke te space are e kona ni kabonganaaki bwa nnena.  E bon tauraoi naba te tama Koru ni ibuobuoki iaon te itera aio.

 

4.  Te reitaki n Nebonebo I Betio

E tiku taekan kairan te botaki inanoni baia kain Betio ngkai bon aia tai ni kawaraki.

 

Kanga e uarereke te maroro moa ma e rarabwa te Uea bwa e koro bukin are e baireia ae na rineiia moa taan kabuta ana waaki man te Bentekota 2010 nakon Bentekota 2011.

 

E rabwa te Uea n ana babaire.  Alleluia.