Ana kauoua ni Bowi NSC I Teaoraereke 03/08/10

Te Tabo: Ana auti Fr Koru.

Aika Roko: Fr Koru Taman te charismatic

Iaen Namakin Tia Babaire

Ioane Kauoman

Tiiria Riwata Tia Mwane

Toom Timee Tia Koroboki

Kantarawa Yeeting "

A roko: Eritabeta Katimiri Kauoman Tia Mwane

Kanoan te Bowi

1) Mwakuri aika riai ni karaoaki

Iangoan taian project aika a kakawaki aika ana waakinaki ibukin te Charismatic. Ana bane ni katebenakoaki ao ni barongaaki raoi (priotized) man ae rang kakawaki.

2) Tiim n tararuai taian Karea

Te iango ae kakawaki ngkanne bon katean te tiim teuana are e na tararuai raoi taiani Karea n aron are e tataekinna te Tama Koru are e a korakora maeurerein te Karea ao ngkana e aki tararuaaki raoi ao e na burinako man riki bwa te tsunami. E nora riaina te NSC bwa nanon te Uea ao ngkanne e nang kateaki. E tuatua te Tama bwa e riai ni karauaki moa n tataroakinaki raoi ao ni kaotinakoaki taian ara n tainte reitaki n nebonebo I Bikenibeu. E baireaki naba bwa kaka 3 te maiti man taian Parish aika 3. Tabeia kain te tiim aikai bwa ana tararuai raoi taian karea ni kinai raoi ao ni karaui naba ni boutokai aika ana karea raoi te tamnei ae raoiroi ao ake tiaki ana waekoa naba ni kamunai.

3)Kanoan te Tabati 08/08/2010 te reitaki n nebonebo I Bikenibeu

Aio ngkanne e bon tiku inanoni baia kain Bikenibeu katauraoan kanoana ni kabane.

4) Te reitaki n nebonebo n te kauoua n raun

E baireia te NSC bwa te kauoua n raun n nebonebo ao e nang aki buti n aron are Betio, Teaoraereke ao ai Bikenibeu ma e nang ti kakaraoaki te nebonebo I Teaoraereke iaan norana ae riai ao a nora naba riaina aia reps Betio ao Bikenibeu bwa bon ti Teaoraereke ae ti Inaomata iai n tutia ni charismatic. E kakoaua naba te Tama ae ngkana e bo I Betio ke Bikenibeu ao e bon aki kona n ribano ni ianena ke ni kaira te tutia ni charismatic iaan ae bon rawata aomata aika tiaki kain te charismatic bwa are te tutia bon ana bwai te parish ao I Teaoraereke e inaomata te Tama bwa are bon ana tutia te charismatic. E na bainaki aio n te kauoua ni buti are imwin te toa ae Aokati.

5) Manga kamaiuan Aonnaba

E na manga kamaiuaki aonnaba ao teuana naba te abamakoro ae katarataraaki bon Marakei ngkai e rawata ana urubai te tamnei ae buakaka. E kaotia te Tama bwa bon tiaki ti Marakei ma bon abamakoro ni kabane bwa oin te kanganga bon te roro ae rikirake are e a manga kauti baini kawai ao ni karaoi bwa kanga aia bai n takakaro n aki akaka. Bon aio naba oin naba maiureirein taian karea mairoun te tamnei ae raoiroi bwa e rang kainnanoaki te mwakuri korakora ni buakanaki teuare e buakaka. Ana kawaraki naba Butaritari, Mwakin, Kuria, Nonouti ao Onotoa are e bon roko naba aia bubuti iroun te Tama Koru ao te NSC.

E a bane te bowi ao e kainaki te maroro iroun Fr Koru ike ti a okiri naba mwengara ma ana tangira te Uea.