Irarikin karea ake ti anganaki n te Babetito ake a karikiira ba natin te Atua ao bon iai riki Ana Karea te Tamnei ae Raoiroi ae kaonoti (charism) nakon temanna ma temanna. Ti anganaki karea aikai tiaki bon i bukira ma bon ibukin kakoroan Nanon te Atua ni kan karokoa ana Kamaiu nakoia ana botanaomata. Karea aikai a bon aki manennanti n reke i roura ma bon kanoan Ana Babaire ni Kamaiu te Atua i bukia ana botanaomata ae a kaman iai n taai nako. Kanga ai aron Nei Maria ae rineana ba e na riki ba Tinan Natin te Atua bon te bai ae e a kaman iai inanon ana Babaire te Atua. Ao reken karea aika kaonoti aikai iroura bon te bai ti a tia ni kakoauai n akea te nanououa ba ti atia n anganaki inanon baai ke kanikina ake E a tia n ringii iai maiura te Tamnei ae Raoiroi.

Bon iai baera ae moan te kakawaki ngkanne ngaira ake ti anganaki karea aikai ba ti riai ni kabonganai ma te ongotaeka, te nanoanga (charity) ao te kakaonimaki. Tabera naba ngaira naba kain te botaki ni charismatic bon te tataro ibukin karea aikai ba a na rikirake ibukin mammakurin Te Tamnei ae Raoiroi i buakora ao ibukin neboan te Atua ma katongan karawa ikai i aonteaba. Ti na aki toki ni bubuti ba a na kawakinaki tarira ma manera aika iai karea aikai irouia, kioina ngkai a na bon motikaki naba taekaia n aron aia kakaonimaki ni kammakuri ao ni kabonganai karea akanne n aron ana kantaninga te Uea. Ti na tataro naba ibukia ba a na aki kabonganai karea aikai ibukin kamoamoakiia ma bon ti ibukin neboan te Atua are te Tia Karikiira.

A bon katuruturuaki man kamatataki ana Karea Te Tamnei ae Raoiroi aikai iroun St Bauro n ana moan reta nakoia I-Kirinto (Makoro 12 &14).

E rinanoi baike e maeuakini St Bauro ni moan tein te Ekaretia, ao e tangiriia moan Kiritian ba a na ata ana kawai ni makuri te Tamnei ae Raoiroi akana ruaiwa (9) akanne, ao aikai ana kawai St. Bauro are a na kona n reke iai iroura karea akanne ba:

Ti na reirei taekan karea akanne
Ti na makurii
Ti na anga ngaira nako iai
Te International Chatholic Charismatic Renewal Services Rome (ICCRS), e kamatoa are e taekina St. Bauro ao e a manga kurubuni ana kawai ni makuri te Tamnei ae Raoiroi akana ruaiwa (9) akanne n tenua (3) te kurubu n ai aron aikai:

1.     Te maaka n taetae (The Power to Say)
Te taetae ni Ianena
Kabaran te taetae ni Ianena
Te taetae ni burabeti

2.    Te maaka n atatai (The power to know)
Te taetae ni wanawana
Te taetae n ataibai
Te matairiki

3.    Te maaka ni makuri (The power to act)
Te karea n onimaki
Te karea ni katoki aoraki
Te karea ae te kakai.

Iroun Kaoti Teingoa (Tia Babaire n te NSC) ao Uriam Timiti