N te tai aei ao ti na kaatua riki ara iango iaon te bai ae te ongotaeka are bon ngaia kaotan ara karinerine  ma ara tangira  nakon Te Uea. Te ongotaeka boni ngaia te moan karea mairoun te Atua ae moan te kakawaki inanon maeura ni Kiritian ao n riki ba taan tia irira Iesu. Boni ngaia naba te karea aio are ti kona n noria inanon maeuia aomata aika tabu. E a bon taekinaki naba ba e bebete riki te tauraoi ni butimaea te tiringaki nakon te maiu ni maritire nakon maeuakinan te ongotaeka.
Tera itera aika kakawaki inanon te ongotaeka? E na riai n iai te karinerine, te nanorinano ao te aantaeka ae e rianaki ma te tangira. E na riai naba n iai iroura te nano ae uki ao ae e tauraoi ni butimaea te taeka. Ti na bon riai naba n tauraoi n anga arora inanon bain temanna are e mataniwi ke e muiokoaki n te kairiri. Ti boni kainnanoa ngkanne ana buoka te Uea iroun te Tamnei ae Raoiroi ba ti na kona raoi n ngo te taeka ao n ataa nanona. Ngkana e a tia raoi n roko ke n reke  iroura te taeka ba ti a tia n ongo ao n ota iai ao ngkanne te bai ae kakawaki ba ti na karaoa nanona. Aio ngkanne bon banin te ongotaeka iroura- bon karaoan ke mmakurian nanon te taeka.
Ti noria ngkanne ba inanon te ongotaeka ao ti riki n ti teuana ma te aomata are e anganiira te taeka. Uringa ba te taeka bon ana kawai te Uea ni kawarira ke ni kaitibo ma Ngaia. Are nanona ba te ongotaeka bon te bai ae na kairira ke e na katiteuanaira ma te Uea.  Ngkana iai te bai ke te taeka ae ti tuangaki ae e na aki kairira nakon te Uea ao ngkanne ti riai n aki butimaia ke ni karaoa nanon te taeka anne.
Aikai rongorongo tabeua aika a kona n anganira ba tera kakawakin te ongotaeka ao tera are ti kona ni karekei man maeuakinna inanon maeura.
1. Ara Tia Kamaeu
E ongotaeka Iesu iroun Tamana n ua te mate ao e kakororaoa aron ana kamaiu Tamana ibukin aonnaba ae banin.
2. Padre Pio
E babaina te ongotaeka Padre Pio inanon maeuna ao e aan taeka man ongotaeka iroun ana mataniwi n te Parish. Taian birimane ma tibanga n te makuri are e baireaki  man te Parish, Padre Pio bon ngaia ae kokoro irouna tibanga aikai  n te kawa are e tama iai.
N te taina ao e tewea ana bowi te Ebikobo are e tararua aia Parish ao a bane n roko Tama ni kabane. E taekinna te mataniwi nakoia ana Tama aron te kanganga ibukin kabutan ana waki te aro ba a tiku itera ake a riai ni wakinaki ibukin iremwen taian baka biri mai iroumi. I karaba Padre Pio ba ti ngaia ae are ea tia n roko ana biri ana kawa ao n tia naba tibangaia n te makuri. Aio anuan Padre Pio ai bon te bobonota naba ao ni kakoroi aron tibangana, ao n reitaki naba ma bai ake e tuannga ana mataniwi. E anga ana maroro Padre Pio nakoia raona n Tama ni kangai “Te bai ae moan te kakawaki iroura ngaira aika taan kairaki, te ongotaeka  irouia  ara mataniwi, e ngae ngkana e bure ke eti  ma ti riai n ongotaeka ba bon anne baera ni koaua.
Imwin anne ao e reitia Padre Pio ni kangai “Ngkana e tuangai au mataniwi aei ba Nna ewenako man te winto aei ao I a ewenako naba”
3. Mother Teretia
N te taina ngke e tabe n tataro Teretia ao e kaoti naba nakoina Te Uea ae Iesu ao e tuangnga Te Uea, ba e roko ana mataniwi ao e tuangnga ba tera ae e karaoia ao ngaia e tuangnga ba e karaoa te baere e tuanga Te Uea. E un ana mataniwi  ao e tuangnga ba e na katukua ao e na karaoa are e tuangnga. Ngke e manga tataro Teretia ao e a kaoti Te Uea nakoina, ao e a taku, Te Uea I a babanga arou ba ko tuangai ba Nna karaoa aei ao e un au mataniwi  ao e tuangai ba Nna aki karaoia ma Nna karaoa are e tuangai. E kaeka Te Uea nakoina, ko na karaoa are e tuangko am mataniwi ba e aonga ni waekoa n iranaki nanou.

Kaoti Teingoa ao Uriam Timiti, Okitoba, 2009