Imuin te titiraki ibukin kamatatan taian kainibaire iaon aron rineaia riita nakon te Tama Koru amo te Tama Micheal, e kukurei n te NSC n kaaweenei taian kamatata aikai ibukin aron rineaia riita n ara kurubu aika kakaokoro.
Kabarabara tabeua
Kanga bon akea te kainibaire ae matata raoi iaon aron rienaia riita. Ma n are e oti aia Makuri Abotoro ao n ana reta Bauro, e na riai n iai iroun te aomata ae e na rineaki nakon te kairiri te maiu ae kaonaki n te Tamnei ae Raoiroi are e tauraoi n kairaki maeuna iroun te tamnei ae Raoiroi ao are e noraki ni koaua anua aikai inanon maeuna. A na ibuobuoki naba warekan karakin rinean Mataio are onea  muin Iuta  Makuri 1:21-26,  ao rineaia rikan ake itiman (Makuri 6:3-6). Te maan n tia n rin inanon te botaki ni charismatic ao te atatai n kanaon te reirei n te charismatic ao kanoan te onimaki ni KJatorika a na bon kakawaki naba ibukin te tia kairiri. Ma iaon bai nako bon te maiu ae inaomata n Ana kariri te Tamnei ae Raoiroi ke te Maiu ae Onraken te Maiu.   
Te bubuti nakoimi ba kam a boni katebenakoia moa ami aomata (candidates) tao uoman ke teniman man ami baereti nako ibukin te rinerine nakon te Tibi Leader.
Aikai ngkanne kai ni baire aika a na riai n iraki ibukin rineaia taian Tibi Leaders (TL):

Kainibaire
1. E na rineaki te aomata ae e a tia ni kainaomataaki
2. E na rineaki te aomata aee  kakaonimaki ao ma ni marurung nakon te makoro
3. E na rineaki te aomata ae iai ana konabai ni kairiri
4. E na rangi n tamaroa riki ngkana te aomata are rineaki bon akea kabaeana iaan tuan te Ekaretia; riki n tuan te urumare.
Mai irouia te koraki ake a tia ni katebenakoaki akanne, ao e nang tiba kona ni karaoaki te rinerine iaoia n ai aron are ti tataneiai iai mai maina.

"Kawakina raoi nakoam ae ko anganaki mairoun te Uea, ao kekeiaki ni kakoroa bukina" (Korote 4:17b).


Fr. Koru ao Fr. Michael, NSC, Teaoraereke, Turai, 2010