Ti kitana Tarawa n te kaabong 9/4/09 iaon Super Carrier. Maitia kain ara tiim bon tengaun ma niman (15) ao aikai araia: Bwebweua Kamatie, (Tiibi Leader Teaoraereke Parish), Nei Taarome (Banraeaba ), Nei Mangarita Mikaere (Ierutarem ae boou), Nei Ruti Ioteba (Abaunamou), Nei Veronica Reken (Abaunamou), Nei Bunaua Biribo), Nei Taake Erenete (Abaunamou), Nei Turiana Tekuua (Abaunamou), Nei Teakoua Tiaon (Natari), Nei Meeta Erinta (Natari), Nei Maungaroa Tetobunga (Bairiki), Nei Teretia Ioane (Bairiki), Ruanamakin ao ngai Kaoti mai Tearaereke.
 
 Ni manangara aio ao ti kabakai kantokara ao akea tebauna ae reke iroura. Aikai ngkanne kanoan ara waaki ni karokoa ti roko i Tabiteua Meang:
Te nebonebo ni katoa karangaina 
Te Bau n Nanoanga n te aoa 3 koraki
Te Rotario ni katoa tairiki
 
A. Abemama 11/4 – 12/4/09
Imwin te Tutia are n tairikin te Kaonobong Tabu ao ti reitaki n nebonebo ma tarira ao manera ake a roko ni kaea te Toa. Maitia kain te charismatic ake ti reitaki ma ngaia bon onoman (6) ma ibukin uarereken te tai ao ti a katokabai naba iaoia ian te kantaninga are a na manga reke ba taan kamarurungia taria ao maneia ake a mamara. Imain kitanakia ao ti katiku irouia taian beba ibukin te Seminar ao te Ribooti. Ti kitana Abemama n te Tabati 12/4/09.
 
B. Tabibeuea meang 14/4 – 16/4/09
Imain rokora i Tabiteuea Meang ao ti reitaki n nebonebo ao inanon ara tai n anene ao ea anganaki naba manera ae Nei Ruonamakin te tamnei ae kangai taekana:
“I nora te maneaba teuana iaon Tabiteua Maiaki ae iai ona ao imarenan te o ma te maneaba ao a karekebai ataei aika uarerek ae kaka aua (4) te ririki ni katobibia te maneaba anne, ao taraia ataei aikai kanga tamnei aika buakaka”
 
I kaeka Ruonamakin ao ni karaba n ana karea ao ao e na bon kakoroa bukina Te Uea n rokora ikekei. Ti roko i Tabiteuea Meang n te Kauabong 14/4/09. N tikura ikai inanon uoua (2) te bong ao aikai bai ake ti wakina:
Te katokabai iaoin te Tiibi Leader ma kain ana tiim.
Te katokabai iaoia Catechist ake a bane ni botaki i Tanaeang ibukin aia katauraoi nakon aia Toa Betero Tiroi. 
Katoki aoraki irouia aoraki ae tao maitia e kaan bubua te aomata ma te karautaeka n aki banen makuri aikai ibukin uarereken te tai ma tia katikua iroun aia Tiibi Leader ma ana tiim ni katoki aoraki. 
Ti kaungai riki nanoia ni matennanoan Ana karea te Tamnei ae Raoiroi. 
 
Ana tangira Te Uea
Iai te ataeinimane ae ea kaman roko taekana iroura ibukin buokana ba bon natin manera ae Maungaroa ae e reirei i Tabiteuea Meang, ao aorakina e bon irekereke ma teuare buakaka. N rokora i Tanaeang ao e kawara tinana aio ba e taku ba e aki raoiroi ana taratara ba kanga e a mataki ao ea namakina mwebuakana n ana auti, ma ngke e roko irarikin tinana ao e taku ba e namakina te kukurei ao ana taratara e taku ba e a raoiroi. N tain te tataro ma ngaia ao a otinako riaborona aika niman (5) ba i) taburitongaun, ii) routakani iii) kooka, iv) tekabane ao te v) unimane, are e a bon tiku n rawa ni kitana te ataei aei ao ni wene iaona man bonota ikena. Inanon te ataeinimane aei ao e kaeka tinana ni kangai “mommy kona tiringai?, ngaia aei ae ko kairai nakoia nakai” ma e tuanga tinana ba tiaki kain te tataro ae ana tiringa ma bon raona ake a mena irouna. Ni korakoran te ribano ni ianena ao ea nako te unimane ao e teirake te ataei ni karaba Te Uea ao n tabeki baina n nebonebo. E raba Te Uea n ana Tangira nakon te ataeinimane aio.
 
Imain kitanakin Tabiteuea Meang ao e kaotia aia Tiibi Leader ae iai te noku ke te nanobuaka irouia te koraki ake e aki reke aia tai ni tataroakinaki irouia kain ara tiim ba a taku ba iai te karea irouia. I karaua nanon te Tiibi leader ae Nei Terabata Tereuoete ba ti temmana te Tamnei ae Raoiroi ao i tuangia naba ba iai naba iroumi, ao nikiran makuri kam a karaoi ni kababanea iaon ami abamakoro aio n ai aron kainanoana irouia ma anne ai bon ami bai ni buokia.
 
C. Tabiteuea Maiaki 16/4 – 10/5/09
 
Aikai ngkanne kanoan ara waaki ake ti wakin inanon kawan Tabiteuea Maiaki are ti kabutaki iai inanon kaka uabong (2).
 
Anga reirei iaon baikai:
Kabarabaran te Charismatic – Bwebweua Kamatie
Te Tataro Nebonebo – Teretia Ioane/Mangarita
Nei Maria ao Te Tamnei ae Raoiroi – Meera Erinta
Ana karea Te Tamnei ae Raoiroi – Kaoti Teingoa
Te tataro (383 m in Bible) – Kaoti Teingoa
Fr Ruatamaki Ambo – Kaoti Teingoa
Te Taetae ni burabeti
Inanon ara reirei ao ti katuruturua riki nakoia ana Karea Te Tamnei ae Raoiroi n aiaron are kabarabara St Bauro n ana moan reta nakoia I-Kirinto (Makoro 12 &14).
 
E rinanoi baike e maeuakini St Bauro ni moan tein te Ekaretia, ao e tangiriia moan Kiritian ba a na ata ana kawai ni makuri te Tamnei ae Raoiroi akana ruaiwa (9) akanne, ao aikai ana kawai St. Bauro are a na kona n reke iai iroura karea akanne ba:
 
A na reirei taekan karea akanne
A na makuri
A na anga ngaia nako iai
 
Te International Chatholic Charismatic Renewal Services Rome (ICCRS), e kamatoa are e taekina St. Bauro ao ea manga kurubuni ana kawai ni makuri te Tamnei ae Raoiroi akana ruaiwa (9) akanne n tenua (3) te kurubu n ai aron aikai:
 
I.    Te maaka n taetae (The Power to Say)
Te taetae ni Ianena
Kabaran te taetae ni Ianena
Te taetae ni burabeti
II.  Te maaka n atatai (The power to know)

Te taetae ni wanawana
Te taetae n ataibai
Te matairiki
III. Te maaka ni makuri (The power to act)

Te karea n onimaki
Te karea ni katoki aoraki
Te karea ae te kakai
 
Inanon kabarabaran taian karea akanne ao ti reitaki ma nake iai irouia ao n tibaia n te aro ba a aonga ni matata raoi kain te Charismatic iaon Tabiteuea Maiaki, te koraki aika tibatiba aikai bon kain ara tiim ake iai irouia karea akanne. Ni wakinan aei ao ti noria ba iai te ota ao ringaia ma ingaingaia ni kan rawei karea akanne, ti kakoaua naba ba aio te kawai are e kona ni karababa aia atatai ao otaia iaon taekan karea aikai, ao n te koaua e waekoa naba aron rekena irouia n ai aron ae ti noria inanon tikura irouia ao ibuakoia n te tai ae uarereke, ba bukina ba a anga ngaiia nako iai ao a makuria naba.
 
Aikai ngkanne ana makuri Te Uea inanon kawa ake ti kawari ni moa mai Buariki nako Tewai ni karokoa Taku, ni karokoa ae ti okira Buariki ike tia waki iai ma kain te Charismatic ake a teirake man kawa nako n reita ara waki ma ngaia.
 
Buariki 16/4 – 18/4/09
A maiti ake a mamara ao a manga oki.
E rikirake aron aia nebonebo ni korakora
E reke irouia te karea ni Ianena
A kaiokaki uoman manera ake bon kain te Charismatic ma a tiku ni kariribai imarenaia inanon iraua te ririki. Imain rokora uoua te wiki ao a bon un naba ao kanga a nang rotaki uake buia ao bon utuia naba. Ma e raba Te Uea n te tai aei ba n te kabanea ni bong are ti nang kitana Buariki nako Tewai, ao ti uti n teingabong anne n nebonebo ao ni baran te nebonebo ao a bon kania ma ni kaeia i bon irouia ni irabati ao ni kabarabure ibuakon te tang ae korakora. E kakoauaki ba imwin aei ao a reke tibangaia nakai ni karea aika te Ianena ao te Taetae ni Burabeti. 
A matennanoa te Taetae ni Burabeti ao a otinako ana rongorongo Te Uea nakoia aika bati.
 
Tewai 18/8 – 20/4/09
N reitaki ma te karea ni matairiki are e anganaki Ruonakmakin iaon te kaibuke ao bon aio te kawa are tauaki taekan maneabaia irouia riaboro ake a uarereke. N rokora n te kawa aio ao e kawarai te Catechist ae Tabera ni bubuti buokan natina nakon te tiim. Aorakin natina aio kanga e uruaki ana iango, ao ngkana e kan nakon te tabo teuana ao e a bon taonnako naba n akea atakina irouia ngkana a kaongoaki irouia ake a noria; ana ririki te tei aei bon aua (4). I kaeka te Catechist aio ni kangai ti na karaoia ma te bai ae moan te raoiroi ba ti na angan Te Uea inanon tataroakinana. I reitaki ma kain ara tiim ao n tuangia ba ti a tataroakina ana kanganga te Catechist.
 
N te tairiki anne ao ti nebonebo man katokabai iaoia te koraki ake a kainanoa buokaia. Inanon te ribano n ianena ao I a noria ataei aika uarereke aikai a katobibi imarenan ara moan ni mronron ao te kauoua ao inanon rebwetauan te ribano ni ianena anne ao a otinako rirakiu ma ngke I kaurei matau n taraia ao bon akea te ataei ae e aiwa inanon te maneaba. N te karangaina are imwina ao tia manga nebonebo naba ao a manga noraki naba ataei akekei man te tai aei e roia maneu ae Nei Teakoua Tiaon. N te karangaina are ai ara kabanea ni bong ti a manga nebonebo naba. Ngkanne n te tai aei ao I a nora te aine ae toba te tei, ao au iango ngai I taku ba e a kaoti Nei Maria nakoira ma natina ae Iesu, ma inanon miakinan te tamnei aei ao kanga tarana irou kanga ai bon tiaki riban te aomata irou ao kanga ai bon tiaki naba riban te aomata ae tabu, ngaia are I a butia Iesu ni kangai “Te Uea tera nanon te tamnei ae ko anganai aei?” Imwin are I butia Te Uea ao e a bon katikaki naba te tamnei arei ni kaniaki imatau ao I a bon kina raoi ba Nei Terokoiti are bun te Catechist ae e toba Kaobunang. N reitaki naba ma anne ao iai naba te tamnei ae e anganaki maneu ae Nei Meera Kaitaake n tain naba te nebonebo ba e nora natin te Catechist arei ba e mena inanon te O ae e katineaki inanon te te maneaba. Ti a bane n tiba aio imwin te nebonebo ao ngke I tiba au noraba arei ao e a bon katurua naba tarakiu bun te Catechist ma matana ae katokai nakoiu. Imwin anne ao ti a nakon te umantabu n tataro ma tangan te catechist ao natia. Inanon te katokabai ma te nebonebo ae rebwetaua ao a noraki baike a uarereke akekei n reitaki ma taian beki aika mainaina, uraura ao aika matamata n otinako mai irouia ao n otinako man te umantabu n nako taari man tatanrikaki n tara te tabo are a kitanna. E raba Te Uea. A taekinna ainen Tewai ba imain rokora ao a niniaki are bun te catechist iroun Kaobunang ngke e matu inanon te maneaba aio n te ngaina.
 
Te kauoua ngkanne bon rongorongon te unimane ae Iakoba ae e ririba te charismatic n ana waki ae te ribano ni ianena, ao te katokabai. Kam na ongora ngkanne ana Tangira Te Uea nakon Iakoba. Iai tibun Iakoba aika uoman ataeinaine ae te roro ae 15 ao te 14 te ririki ao aorakia ataeinaine aikai te maraki n atu iroun neiere te ikawai ao te kabuebue iroun are te karimwi. E kawarai tibuia te unimane ibukin buokaia tibuna aikai, ao I kaeka ni kangai kai tiaki ngaira ae ti na katoka aorakiia, ma ti na bon angan Iesu ae bon ngaia te taokita ae maaka iaoia taokita, ma taraia iai kain abam ao ngaia e kaeka iai, ao ngaia ko kaira tibum ma kainabam n nakomai ba kam na reitia tibumi ao ngaia e kaeka ao e taku ba e na bon bae n aki iri kainabana ba e ririba te charismatic. Ma I a kauarerekea ao n tuanga ba ngkana e tangiriia tibuna ao ke nakomai n reitira ba tiaki te aoraki n rabata irouia tibumi ma ana kaoraki teuare buakaka. E nako neiei ao e a oki ma tibuna akekei ao a rin n te umantabu ao e aki man imwina ao e roko te catechist ae e kan reita naba te makuri ao e roko naba Iakoba. Ti a kaai n rin te umantabu ba are a tia n roko ara koraki. N tain te katoki aoraki ao e raba ana tangira Te Uea nakon te catechist ae Tabera ba ai bon te charismatic ni koaua ba e korakora ana ribano ni ianena. N rebwetauan te ianena ao e a otinako te unaine ma irouia ataei aikai n rirarikiu ni kaea te mataroa are e in ao n otinako iai n akea ana kanganga.
 
Imwin baran te tataro ao ti a baneakina te maneaba ba ai te katauraoi iroura ba are a roko kain Taungaeaka ba a na manga inaira nakon aia kawa. E a nako te maroro ao e a teirake Iakoba  ba are bon ngaia unimanen Tewai ni maroro ao n reitia nakoia ana koraki n Tewai ni kaotia ba e a tiba oki man te umantabu ao Nna tiba tibangau ae reke n tain aia katokabai kain te tiim aei. N tain te tataro ao I a bon ongo nanon aia tataro  te koraki aikai ni kabane n aia tataro are te taetae ni ianena ao te taeka ae rangin tangimaka i taningau ao n ringai bon te taeka ae kangai “kauka nanom ba Nna rin iai” e tibatiba Iakoba ibuakon te tang ae korakora. A bane n rotaki kain Tewai ba a ringaki n ana tibatiba ao a bane ni wanako ranin mataia mani mabu te maneaba n akea te karongoa. E reitia Iakoba nakoia kain Tewai ba bai ni kabane ake a tibatiba iai kain te tiim aio iaon taian karea bon te koaua ni koaua ao akea kairuana, n ai aron ae I noria ngai te tai aei ao I ringaki iai ibukina ba I bon rangin totokoia ao n aki kakoaua, ao e raba te tiim aei ba e bon rangin manena ao ni bongana rokona n ara abamakoro aei ba e barongai raoi kanoan wana, ao aia katauraoi a karaoia raoi inanon taian koaua n ai aron ae I noria n te bong aei. E raba Te Uea.
 
Taungaeaka 20/4 -22/4/09
A maiti kain te botaki ake a mamara ao a manga teirake
A maiti naba ake a kainnanoa te katoki aoraki ao a namakina buokaia n taint e tataro
 
Katabanga 24/4 – 26/4/09
Temanna te aine ae bubuti buokana ibukin aorakin baina aika uaai ba a roroko marakia ae korakora ao ai bon akea te bai ae kona ni karaoia. Ti reitaki ma ngaia n te katokabai. 
Te kauoman n aoraki  bon kain Taungaeaka ao aorakin neiei akea ma te bai ae e maku iai ba a roko baike a uarereke akekei n ninianako inanon ana banga n tatakaro iai; a bon maiti kurikuri aia koraki ao temanna mai buakoia te mane ae uarereke are e roko naba n tinetine ni mamma irouna. Te aine aei bon Karorina arana ao bon manen te catechist ae Tabera are e catechist i Tewai, e bon roko Tabera ngaia ma te Tiibi leader ae Rikare Kirata ni kaira manena anne ba e na tataroakinaki. A roko iroura imuin tebuina n te tairiki ao ti katokabai ma neiei imwin te aine ane oti n naba 1 ieta. Ngke e tia te tataro ma aia koraki ao a manga okinako ba are e raroa kawaia ba ana okira Tewai. 
 
Taaku 26/4 - 28/4/09
 
Temanna te unimane ae arana Kaikai Timau ana karo are bun te catechist. Te bai ae riki iroun teuaei ba n tetaina tao ni 2001 ao e mena i Tarawa ao e kaea te Tutia i Teaoraereke ao ni baran te tataro ao e a otinako ao e baka naba ngke e tabe n ruo rikaki man tenan step. Ngke e baka ao e bakara ana itera ae te atai ao ngaia ngkanne are e a riki iai ikoakina ao kanga e a tine waena are te angatai ao e maraki ao kanga e a uakinna ngkana e nakonako. Imwin te katokabai ma ngaia ao ti a kitanna ni manga nakon Manuera. Ngke ti a oki ao ea rin te maneaba ni kakakaeai ma I bon rangin mimi ngke I a noria ao kanga e a waetata n nakonako kanga ai manga te ataeinimane ao e a bon miakinna naba bun natina ae te catechist. E kawarai i tabon te maneaba ao ngke e roko irou ao aio ana taeka “E raba ami tataro ma N nang rimoami nako Buariki” I kaeka ni karaba Te Uea ba bon Ngaia ae E karaoa anne nakoim. 
Ara kauoman n aoraki bon Manuera Naiti ae bun Nei Anna ae bon te Leader n te charismatic i Taku. Teuaei e a bon aoaoria naba n ana auti ba are bon te tenaki baina ma waena (te mauku) ao e tiku n arona aio tao inanon te tai ae e a kan uoua te ririki. E taku Anna ba a ngae taan riring n ringnga ao e bon aki reke naba buokana. Bon ngaia te mauku anne are e kaota ana makuri Te Uea nakoina n ai aron ane e a ti a n otinako rongongona te nwspaper ae te “Tarakai” ao te “Itoi ni Kiribati”. 
N te karea ni burabeti are e otinako iaon Taaku ao kanga e bon aki boraoi ma nanoia ara koraki ao a kubanako iai ba e kangai “E marurung te charismatic iaon Abemama” anne are e nako mai iroun manera ae Nei Turiana Tekiua. 
 
Buariki 28/4 – 10/5/09
Ti a okira Buariki are ti nang botaki ngkanne ma kain ara botaki ake a bane n roko mani kawa nako ao ti a tiku naba ikai n ua rokon baora n okira Tarawa.
 
Katenibong 29/4/09
Te uti n nebonebo nte aoa 5am n te umantabu. E waki nako te tataro, warekan ana taeka Te Uea e tibaki ao inanon te tibatiba ao e a manga nako naba te karea ni burabeti ae kangai “Iai ana makuri Te Uea ae e na karaoaki n te bong aei ao a riai n tia imain te bong” A kubanako kain Tabiteua Maiaki n te rongorongo aei ao a taku kai bon akea te rongorongo aei ngke ti wareka Ana taeka Te Uea. Ni baran te nebonebo ao e roko irou te Tiibi Leader ao e tiriraki ba tera te rongorongo arei. I kaeka nakoina ni kangai anne bon te taetae ni burabeti ane e anganira te order  ibukin te makuri ae e na karaoaki, ao n riai naba n tia n te bong aei imain te bong. Imwin te kaingabong ao a roko naba taian kaa aika tokaraki irouia aoraki, ao ni ikotaki ma auti aika a kainanoa Anakin bai n tabunea iai, maitin te makuri  n te tai anne ake a roko kainanoaia bon 10, ao ti karaba naba Te Uea ba E anganira te korakora ni katiai naba imain te bong.
 
Kaabong 30/4/09
E wakinako te makuri ae kaitiakan taiani bai n tabunea iaan auti i Buariki ao tao nakon ae kan bwi auti n te tai anne.
 
Kanimabong 01/05/09
E bubuti te katokabai irouna te mataniwi ni catechist ao e karaoaki aei imwin te taromauri ni komunio ma kaotinakoan te Eukari. N tain te kaingabong n te maneaba nte makoro are te maroro, ao e a teirake te catechist ae Teata n tiba te baere e karaoaki nakoina n te umantabu. “N te ingabong aei ao N na tiba au namakin ke te bae I noria n tain aia katokabai ao aio te bai ae I noria. I nori tamnei aika uoua (2) are a ruo n tei imatau ao tamnei aikai bon tamnein Nei Maria ma natina ae Iesu. Ngke a kaoti tamnei aikai ao I rangin ni kukurei nakon Te Uea ao ni karaba ba E a anganai te koaua ni koaua.
 
Ngaia are I kaotia nakoimi kain te maneaba ni kabane ba taian reirei ake a anga kain te tiim aei iaon ana karea Te Tamnei ae Raoiroi bon taian koaua ni kabane ao ae I anganaki kakoauana n te bong aei. E raba rokon te tiim aei iaon ara abamakoro ba e uota te bai ae moan te kakawaki are e na buoka aia onimaki taria ma maneia ni charismatic iaon Tabiteuea Maiaki. Ngaia are I kaungai nanomi ara koraki nakon te waki ni charismatic, kataia rin inanona ba kam na nora ana Tangira Te Uea inanona.
 
Taabati 7/5/9.
Katean te Taibora ae bou. I reitaki ma kain Tabiteuea Maiaki ao ti karaoa aia rinerine ibukin te taibora ae boou. Ae ena waki ngkai ni karokoa te Benetokota 2010 ao aio ngkanne mwin te rinerine.
- Chief leader – Rikare Kirata (Buariki)
- Deputy leader – Buana Ruatamaki (Taungaeaka)
- Tia Koroboki – Nei Teera Maeao ( Buariki)
- Tia mane – Nei Okoro Tuanako (Nikutoru)
 
Man te tai are e tei iai te Taibora ae e bou ao e a bon tiku irouia te waki ao ngaira ti a rawei motirawara, ao ngkana ti ira te makuri ma ti mena ian aia kairiri. A wakinako ni makuri autin Buariki, Nikutoru ao Tewai ni karokoa ae ti kitania n te Tabati 10/5/09.
 
Taeka ni karabaraba ao ni kakaitau
Bon banara ngaira kain te tiim mai Teaoraereke Parish moa nakon tamara ae karineaki iroura Te Tama Koru Tito ibukin bai ni kabane are ti a tia ni katongnga inanon tikura n ana maneaba i Betio teuana te bong imain manangara, ao ai moarara riki ara kamoamoa ma ara kakatonga ibukin ana boutoka are e katokai iaora n ana karaoiroi ae ti kakoaua ba e anganira te korakora inanon karaoan tibangara ibukin buokaia tarira ma manera iaon Tabiteuea Maiaki. Ko raba te Tama Koru Tito ao ara tataro nakon Te Uea ba E na raoniko inanon am waki ni kabane iaon New Zealand. 
Bon banara ngaira kain te tiim mai Teaoraereke Parish nakoia Katorika iaon Tabiteuea Maiaki ni bane ni moa mai iroun te tei are inanon te biroto ni karokoa te kara, ara kakaitau ma ara karabaraba  ibukin noran ami akoi ma ami mamannano nakoira inanon tikura ibuakomi ni karokoa ae ti kitanigkami. Kam raba ni bai ni kabane ao riki ami akoi ma ami tangira ae akea n ai arona. Kam aitau, kam ai tatarika ao kam ai tokamauea. Ara tataro nakon Te Uea ba Ena raoni ngkami n tai nako. 
 
Kaoti Teingoa (Abaunamou)
Tia Tababaire
NSC