E raweaki ao ni koreaki te karaki iroun Motie Borerei  Beine mairoun te unaine ae Nei Tetaobe

Aio bon te kateniua (3) ni mananga imwiin manangaia tabeman ake a nako Kuria ma Aranuka ao Tarawa.  Kuria ma Aranuka bon te moan mananga ao Tarawa bon te kauoua ao ai te kateniua ae e karaoaki ba te nako Maiana.  Aio naba are e nako mai iaan ana baire te Tama Hegglin.  Ni manangaia aio, ao a bon kakaokoro taan uota te Rongorongo ae Raoiroi inanon ana Tangira te Uea.  Ake a karaoa kanoan te nako Kuria ma Aranuka a muiokoaki iai Teema ao Toanuea ao e bon raoniia te Tama n te tai anne.  Naake taan nako Tarawa bon tangaia Atanibora, tangaia Berekeman ao ai tangaia Kanere.    Ao ake a nako Maiana bon Tetaobe, Teema ao Miiraa. N rokoia kain te tiim i Maiana ao a bon ataia ba te tabo are a na kawaria e matoatoa ba a korakora bain riaboro iaona.  Ngke a roko ao a boni butimaeaki ni katokaaki iaon baoia te kaa irouia mitinare.  N tokaia iaon te kaa ao a boo nanoia ba a na katoka aia barengaru are bon te Rotario. 

Ngke a roko iaon Tebiauea ao e a karaoaki te boowi irouia kain te Charismatic ma mitinare ao e moti ba e na moanaki te waaki mai Bubutei.  Inanon rokoia i Bubutei ao a kairaki nakon maneaban te Aro ni Katorika ikekei. A bon reita aia tataro Nei Tetaobe ma Nei Miira n rinia n te maneaba. Ao teuare Teema ngke e rin n te maneaba ao e a bon roko naba ni matu.  Ma ai bon te kubanako terana irouna ngke e a bon kiro ao e a bon nora naba te wii ae bubura ba e a ruo nako aona ba e nang kabautia.  E kiba man teirake ao n takarua ao a bon ongo raona akekei banana n kangai “ti butiko te Uea ae IESU ba ko na kabaeia tamnei aika buakaka ian am Kaibangaki”. A uaia n tataro ni katoka bai iaon raoia aei ni karokoa ae e reke ae raoiroi. N te tairiki anne ao a karaoa aia kabarabara ao a taekina aron moan kaainakin te botaki ae te Charismatic irouia ma ni kaoti naba bitaki inanon maiuia ni karaoa ao ni kateimatoa tabeia i bon irouia ni kateniman n aron te kan nenebonebo, te kan kakaraoa te 15 ni miniti ao man korakora naba tangiran te Uea are a noria n te botaki ni charismatic.

Inanon tain te maroro ao akea ba e a roko te rongorongo ba a kainnanoaki n te bong anne nakon te aoraki ae Nei Tekenna.  Aorakin Neiei ai bon te mate ba iraua te miniti ao eikeike ao tabeua te miniti ao e a manga aki ikeike.  Imwina ao e a taetae Teema nakon Iesu ao e taku “Iesu ane Ko a bon ongo te rongorongo ma tia butiko ba ko na rimoara ba ngaira tia mananga nakon te 6.00 n te ingabong, ba are ti tabe moa ma am aomata aikai”.
A mananga nakon Nei Tekenna n te ingabong are imuina ao ngke a roko ikekei ao a noria ba Nei Tekenna kanga e a bon mate ba e a anaanaa ikena.  E bon wene Nei Tekenna ma akean ataan te bai teuana, ma aitii maiun rabatana ngkana e ike teutana imwin iraua te miniti.  A bon rotan ana koraki ni kabane ao ai moarara riki tibuna are e a tobaia man tangitangi iaona ae Ten Teken ae natin Nei Teuea ma Tiare. A aki anga aia tai ba are a karaoa naba aia tataro ni katokabai iaona.  Tao e bon nakon ae teitera n aoa maanin aia tataro ao kanga inanon are e nang moti aia tataro ao a anaa ana tataro Nei Maria.  Inanon aia tataro nakon tinaia Nei Maria ao e a teirake naba n tekateka ao e taetae aia aoraki.  A rangin n tiraua aomata ake a kakoaua te bai ae riki ba bon ana koraki Nei Tekenna ao ai bon taani mataku.  Inanon teiraken Nei Tekenna ao e a taku nakoia ana koraki “A tia n reke aroia nakai?”  N te tai anne ao a bon mii ana koraki ba akea te kaantaninga irouia ba e na riki aio.  A aki te roko ni kaeka ana koraki ba a bon tei ni mimi n te aekaki aei, ao a kubanako ba e nang kanga naba n taetae n aron aei ngkai e a bon maan ni wene ba ai bon te mate.  Ti teuana te taeka are nako mai rouia te koraki n norakin ana kamimi te Uea aei ba te taeka ae kangai “E aera naba”!!!
N okiia nakai imwiin aia makuri ni kamauan te Nei Tekenna ao a karaoa aia kooti ba ai kanoan aia moan wiki n reirei iaon te Maiu ae Onraken te Maiu.

N te bong naba are imwiina ao ai kaean te kawa Raweai.  A uotaki aia bai n te kaa ao ngaia a karaoa kawain te kaibangaki n rianna inanon te kaawa.  N rokoia i Raveai ao a kabarabara aroia iaon Bubutei ao bon ti te arona naba aia makuri n ibuobuoki ma kanga e tara n ae e bebete kanakoaia riaboro. Ao n te bong are imwiina ao a manga nako Tebiauea, ao bon titebo naba aia waaki ma are a karaoia iaoni kawaia n aron ae a karaoa naba aia kawai ni kaibangaki.  N rokoia i Tebiauea ao a bon tataninga unimane n te maneaba ma a aikoa moaniwaeia ma a kawara moa te umantabu ao imwiina a na manga nakon te maneaba.  Ma inanon aia tai n tataro inanon te umantabu ao akea ba e a karina naba ni kaoti temanna te aine ma uotana taian riaboro.  A kubanako naakai iroun te aine aio ba e a bon ti kamangaoa naba aron aia tataro n tatetae ni karerarera man taetae n aki akaaka.  A tanrikaaki ao a ataia ba iai te riaboro irouna. 

Ngke a waakina aia katokabai inanon naba te tai arei ao unimane are ai bon te tataninga n te maneaba ma te amarake.  Te bai ae riki e bon riaon ae kantaningaki ba ngke e a waaki te tataro ao e a bon tauia naba naakai ma aia aoraki aei man te aoa 7.00 am nakon te aoa 2.00 pm.  A aki roko n te amarake ba e toka nanon te Uea irouia ba ai te tataro ni buakana te riaboro.  Inanon aia waaki ao e a kaekaia naba te aine aei man taku “Tabuariki ngai, ao ai tebwina au ririki iroun neiei ao kam naera ngkami aika irua aika kam a aroko n urua au tabo ma abau ae Maiana?”  Anne ana taeka imwiin kataetaeana iroun Neiere Miraa ngke e kaangai nakoina “Kaotiko ba antai ngkoe”.   Imwiina ao e a manga taku Miraa “Ao ngkana ai tebwiina am ririki iroun Neiei ae Nei Bouataake ae Natin te Atua ao ko na kitanna ba akea am tabo irouna ba natin te Atua.  E a manga taku neiere, “I rawa, ao I aki kan nako ba ai tebwina au ririki iroun neiei”.   N te tai anne ao te koraki a bon maiti ba ai te bane ni mataku irouia.  A bon bane kain te kaawa ake a kona n nakonako.

E a manga bon reitia riki te aoraki man taku n te bana n uun “Ngkami aika te naan irua aika kam a roko n urua au tabo aei”. E kaeka Miira man taku.  “Ao kaotira ba antai arara ba ngaira bon kain Maiana ao tiaki irua ngaira ao ngkoe tiaki kain Maiana ba am tabo anne e bon ataia IESU”  E taetae Miiraa imuina ma te bana n uun naba nakon te riaboro, “Ba ngaia ba ko bon kinaira ba IESU ngaira ao n te miniti aio ao te aoa naba man te bong aei ao ko nako ao ko na kitana neiei ba akea am tabo irouna ba neiei bon Natin te Atua”. Ngke e nang nako Tabuariki ibukin ana taeka ae kangai “I a maraki ao I a kainnano iroumi n ami taetae n ianena ao N nang nako”.  Ao e a manga kangai Nei Miiraa “Ao naako ao kateniua ami taeka ni kangai, “I a nako ngai ae Tabuariki”.  E kaeka te riaboro ao e kangai teniua te tai,”I a nako ngai ae Tabuariki.  Ngke e a nako te anti ae Tabuariki ao e a moana nako naba te aomata are e roko ba e na kawaekoaia Teema ma raona ba a na amarake ma unimane are bon Ten Tonana. Inanon rokona iroun Tonana ao e a kairia ba e nako moa n anaa ana baene n te maneaba ao imwiina e manga kairia nako n ana naba ana karaun ba e na kabaka i taari. 

E anaa ana karaun n ana auti ao e a kabaka i taari iaan bubuan waena.  Ma te kuba tera ba e a ti iabuti naba taari man roko iaan baina te iabuti.  Bon te aomata ae bubura Tonana ba muin Nauru.  E a uaua man uaua ao e a tatakarua “I mate, I mate”.  E ngae ni bwabwa ao e a bua ana iango.  E ngae naba n taratara nako ba e taku ba e na iai ae e na roko ma bon akea.  E inako ao e otirake ao e nima taari ao e a bon kaan ae e nang mate.  E raroa ana tabo ba are e bon nako matani kabi n te nama.  N tokina ao e a bubutia Iesu ao n taku “Iesu kamaiuai, Iesu kamaiuai” Inanon ana tai n ibekibeki ni kakaea angina ma ikena ao e a tekeraoi ni beena ba e na kabara ao man uaua naba iai ngke e katibua.  Ao mai ikekei ao kanga e a reke buokana iai ao man uarakea  eta.  Ngke e a roko ieta ao e aki te roko n te rautariia ma e a bon birinakoia naba te koraki ni Charismatic aikai ao e tatakaruaea matena man taku “I mate I mate, kamaiuai”.  Ngke a karaoa aia tataro ao bon moan te kainako te anti aei mairoun teuaei. Ao ngke e nako ngkoa Tabuariki mai iroun te aine ae Nei Boutaake ao ngaia iai riki ake a tiku irouna imwina ba Nei Kanna, Nei Tina ni Moone, Terakunene, Riannewekabane, Kaobunang ao Taburitongoun.  Ma anti aikai kanga a bon kainako mai irouna.

Imuina ao ai bon kawaran Tebanga.  Ngke a roko i Tebanga ao a manga kaitibo naba ma te riaboro are e kaotia iaon rabataia aomata, n aron te aomata ae Ten Tiito are bon te boori ao ai tebwi tabun te ririki aorakina aio irouna.  Ngke a karaoa aia katokabai iaona ao e a bon marurung naba ba e a bon teirake naba man nako n ira kanoan te kaongora n te maneaba n te tai arei. Teuaei bon kain te Itibong (SDA) ao n rokona n te maneaba ao aomata a tira n roko ba te ongora irouia kain ana tiim te tautaeka n rokoia n te tai anne. N rokon Tiito n te maneaba ao akea ba e a tatakaruaea naba ana kamaiu Iesu nakoina man taku “Tanimaeang, Tanimaiaki, Tanimainiku ma Tanimaeao, Tara Tiito ngkai, kam noria? E a kamaiuaki iroun Iesu n aia tataro nako nakeke teniman akekei”.  Ngke e taetae ao e tei n raman te maneaba mai itinaniku ma te bana ae e baibati n atonga anne ieta.  E aki toki nanona imwiin taetaena i maiakin te maneaba ao e a manga rin n te maneaba ao ni manga kabaibata banana ao ni manga takarua ni kabaibata banana ao ni manga taekin naba ana taeka akekei “Tara Tiito ngkai!! Kam noria?... E kamaiuaki iroun Iesu”.  Imwiin anne ao e a manga mananga nakon iteran te maneaba are te iterana ao kanga e a riki bwa ai te mino n tatakaruaea ana Kamaiu te Uea.

N tikuia ikanne ao e a roko te tama Ioteba ao e a bon raoniia ni karaoan aia kanako riaboro.  Ngke e a bon rabane kaean ke kawaran kawa irouia ao a manga bon okira aia moan tabo are a moan waaki iai ae Bubutei.  Tao ai teniua te tai kawaran kaawa irouia nakai ma aia kooti are a teimatoa ni karaoia nakoia aomata ao man rikoi baai n riaboro, boni mai Bubutei nako Tekaranga.  N aia kateniua ni wiki ao a bon anganaki ngkanne, taian baa ni kakaraoi, booki n tabunea, bunna ni kamauri n aron te kora, te iran atu, ao ai bon rinanin baai n tabunea riki tabeua n aron te nana te kuo n aine ao a bon bati riki.  Man mwiin te tai anne ao kanga a rairi nanoia kain Maiana ake a anga aia bai n tabunea. 

N aia kanimaua ni wiki ngke e a roko te Tama Ioteba. E reke ana iango Teema ao e tuanga te Tama ba a nang nako n urua te bangota ae Nei Kanna i Bubutei.  N rokoia ikekei ao a mananga iaon bubuan waeia ma baia ba are uakan ma te bangota ma taian auti ni maeka. E tataninga te Tama ao Teema e a kawakawa tao uabwi (20) te miita ao e nako n urua te bangota. Inanon te managa aio ao e bon noraki kamimin ana Tangira ma ana Kakawakin te Uea nakoia ara moan ‘mitinare’ ni charismatic aikai ni karokoan ana Kamaiu te Atua nakoia kaini Maiana, riki ake a tia n rairi nanoia.  Te koaua ikai ba kamimin ana kakai ma ana makuri n ibuobuoki te Uea, E bon roko n tabo nako man nini bai ni kabane.

Ti karaba ao ti neboa te Atua ni baai ni kabane... Alleluia!!!!