Kaongora man NSC

Ti na teimatoa ni kakaraba te Uea ibukin mamakurina inanora n te bong ae koraki. Tariu ao maneu ti bon kamoamoa te Uea n ana babaire are E a tia ni baireira nako iai inanon ara waaki, riki ni karokoa te maeu ae e Onraken te Maiu ao  te rongorongo ae raoiroi iaon Tarawa ao ai aon abamakoro.

Inanon moan rineaia kain ara taibora ao aikai ngaira ni kabane:

Kantarawa Yeeting- Ara tia koroboki
Tiriia Riwata – Ara tia Mane
Toom Tiime- Ara kauoman tia Koroboki
Ioane Teingoa- Ara kauoman tia Babaire
Ian Namakin-Tia Baibaire
Fr Koru Tito- Tia Reirei

Inanon banen Turai ae nako ao e a tia ni waaki ara taibora ma kanon iango aika moan te bati ibukin kakamakuran te tamnei ae raoiroi iaon Tarawa n aron aikai:

Te reitaki n Tutia ao ni kainaomata irouia tarira ao manera ake a tia ni kooti. N te tai aio ao e kan bubua aika a tia ni kainaomataki irouia kain Bikenibeu,Nawerewere MOH, Teaoraereke ao Betio. E rangin kakukurei mwiin aikai ao ti rangin karaba Fr Koru ibukin reitakira ma ngaia ao riki ana boutoka ae e rangin korakora nakon ara botaki iaon Tarawa.  

Kawaran aonaba n aron are e a tia ni baireaki ba ana kawaraki inanon te ririki aio. Makin ma Butaritari ao Nonouti ma Kuria a tia naba ni kawaraki inanon moan te ririki ao ngkai e a manga tei te mananga n taabo aikai, Marakei ma Maiana a na karaoaki irouia kain Bikenibeu, Abaiang ma Tarawa Ieta irouia kain Teaorareke ao Kuria ma Onotoa irouia kain Betio ao e a tiba roko naba te bubuti ibukin kawaran Nikunau ma e a tia naba ni moti n ara boowi ba a na rineaki kakauoman man Parish aika teniua aikai ba a na kawara ikekei inanon October. N te tai aio ao a tia ni mananga kain Bikenibeu nakon aia Abamakoro ao iaon kawaia kain Teaorareke ma Betio ni mananga nakon katabeaia aio. Iai naba te mananga iroun ara kauoman tia babaire are e a tia ni mananga nako Onotoa ibukin kainaomatakia teningaun tabun ake a tia ni kooti ao e a tia naba n oki. A tia naba ni kawara Nonouti Fr Koru ma Tiiria ao Meeta ibukin naba te kainaomata ao a tia naba n okirikaki. Kabane mane aikai e bon kabakaki man manen NSC. Imain mananga aikai ao Betio e a tia naba ni kawara Tarawa Ieta ibukin naba te Kainaomata ao aio are e kairaki irouia kain Tirotaam te Eti.

A tia naba ni katebenakoaki tarira ma manera aika onoman maitia man Parish aika teniua aikai ibukin tararuan te Karea. Te koraki aikai a tia naba ni karaoaki aia workshop iroun Fr Koru n raonaki irouia riita ma ake a kan reirei iaon ana karea te Tamnei ae Raoiroi. Ti karabaraba naba ibukin reken te rereua irouia ara koraki inanon Tebetemba are e waakinaki naba iroun ara tama.

N te tabati ae nako ao a tia naba n reke ake a na ibuobuoki ibukin kabutan Emmanuera iaon Tarawa ma Betio ao koraki aikai bon mai Bikenibeu ao Betio ake a tauraoi moa n te tai aio. A tia ni waaki ma te Tama iaon tabeia aio. Ao ngkai e kantaningaki butin Emmanuera Newsletter n te tai are e tauraoi iai.

E bon teimatoa naba te kakamakuri iaon Tarawa Teinainano ma Betio n reitaki ma aonaba ni karaoi tibangaia aika a kakaokoro ni karokoa te maeu riaan auti . Aikai ana tangira te Uea ae e rangin korakora.

E bati iango nakon taai aika ana roko ma bon te Uea te tia kakoroi bukin iango aika ti iangoi Ibukina n ara tataro ma ara kakaonimaki.

E RABA TE UEA

Ian Namakin