Inanon aia babaro kain te MSC i Suva inanon te namakaina ae Tebetemba ao aikai ara maroro ngaira kain te charismatic man St Padre Pio ake a tabekaki ba itera n ibuobuoki nakoia ara berebitero.
1. Kam na teimatoa ni uouota ao ni kaota Iesu nakoia aomata
Te kona n uouota Iesu nakoia aomata nako e bon kainnanoa teimatoan raoiroin te reitaki ma te riki n ti teuana n ami tangira ae nano ma Iesu. Te reitaki inanon te tangira ma te Uea e kainnanoa teimatoan te maiu n tataro ao te tangira ae nano ibukin te Eukari. Te katiteuanaaki n taai nako ma Iesu e na bon angani ngkami te kona ni kaota raoi bannan Iesu n nanorinano, n nimamannei, ao n nanoanga nakoia aomata nako. E na bon kairia naba aomata nakon koburaken ana nanoanga ma ana kamaeu te Uea are raanga man Atinibanna ae Iesu ae Moan te Tabu.
Aan karaoan tabemi ni mitinare inanon nakoami ni Berebitero e na riai ni boto iaon reitakimi ma Iesu n taai nako. Te reitaki ma te Uea aio boni ngaia ae e na katerea mani kakoaua raoi ba baai aika kam karaoi bon titebo ma Nanon te Uea. Kam na riki naba iai ba katotongan ni koaua Iesu i aonteaba.    
2. Kam na riki ba taan kawakin tibu ni koaua aika a raoiroi
Kam tararuaia am tibu ke kam bon tabeakina reken aromi? Kam tara nakoami ni berebitero ba kanga kawain reken kakannatomi  ke kaekaan weteami nakon te nakoa ae mangori n toro ibukin Iesu. Te tia kawakin tibu ni koaua bon are e rin man te mataroa ao te mataroa aio bon Iesu ma ana kaibangaki. Ngkana ti aki rin man te mataroa ba ti tamarake man te oo ao ti riki ba kanga ai aoria ake a kan karekea te nakoa ibukin karekean kabaia ao tiaki ibukin kawakinaia tibu n aron nanon Iesu are boni ngaia te Tia Kawakin Tibu ni koaua. Kam na riai n tauraoi n taai nako ibukin buokaia ami tibu ni kainnanoia nako. Kawakinia am tibu man taian kabuanibai, riki man bure aika a rangi ni kamamate ao kairiia nakon te raira n nano ba a aonga ni kamaiuaki tamneia.
3. Kawakina kakannaton Nakoami ni Berebitero
Kawakina kakannaton te nakoa ae tabu are kam a tia n anganaki n taai nako ao n taabo nako.  Inanon ami  makuri, ao n tabo ake kam kakamaewe iai, n ami katei ma anuami  ao aromi n taetae, e na oti n taai nako ba bon Berebitero ngkami. Aron tabumi iaon te baonikarea n te tutia, E na riai n toka naba i aomi ngkana kam makuri ma aomata. N te tabo are kam mena iai e na riai ni kauekea te tangira ma te karinerine irouia aomata. Aron tarami n ami kunikai ma teimi e na riai n riki ba kanga te m’aaka ni kaota te Atua e Maiu nakoia aomata ao kaotan ami karinerine nakon nakoami ni berebitero. E na boni bua karinean ma kakannaton te nakoa ae tabu ngkana kam aki kawakina kakannaton nakoami i bon iroumi.
4. Maeuakina te aki kaubai, te nanorinano ao te ongotaeka
Tauraoi n rinnako inanon te maiu ni kainano n aiaron te mena n te rereua ba ti ngaia te anga ae kam kona iai ni kainaomataki man katabetaben te maiu aio ao mani kona naba ni kaitibo iai ni koaua ma te Uea. Te makuri ni mitinare ae kororaoi e na bon kainnanoa te maiu inanon te aki kaubai ma te nanorinao ao te tauraoi  ni kona ni kitana aro ni mwengaraoi. Ma ae kakanato riki bon te maiu n ongotaeka ao te tauraoi n nako ike E kairi ngkami iai te Uea, n aiaron Betero are e ongotakea iroun Iesu ni kabaka te karaun n aron are e tuangaki. Te aki kaubai, te ongoateka ao te nanorinano bon ngaia ae na angani ngkami te kona n rooti ao n ringii maeuia aomata ake kam na karokoa irouia ana tangira, ana nanoanga ma makan ana kamaiu te Uea.
5. Riki ba taan boutoka karekean te Eti ao te Riai
Teimatoa n riki ba taan boutoka te Eti ao te Riai ao tuaraoi ma te ninikoria n tei bukin te koaua ma te eti inanon te aro n tautaeka, te Ekaretia, te kawa ma taian utu. Tauraoi ni n noori taian kairua ake kam a tia ni karoai nakon temanna ma temanna ao nakon te Ekaretia ao manga karekea te aro ni kaioaki ae tamaroa ma aomata n aron nanon te Uea.
6. Karikirakea ami tangira ae nano ma Nei Maria
Aron tangiran ma ingaingan nanomi ni kan kakororaoa raoi aron maeuakinan nakoami ni Berebitero e na reke ma ana ibuobuoki tinara Nei Maria. Ngkai e a tia naba Nei Maria n anganaki te ara iroun tinara te Ekaretia ba Tinaia Berebitero,  e bon riai ba kam na karekea nnen Nei Maria n taai nako i nanomi ao ni maeumi. Reitaki ni koaua ma Nei Maria ae Ana Toro te Uea ae Mangori inanon karaoan kanoan nakoami ni Berebitero ao bubutia Nei Maria ana kakawakin nakoimi n taai nako.
7. Kabongana raoi te tai ibukin te Uea
Boni ngaira ni kabne taan borau n te maiu aei aika ti kekeiaki ba ti n  roko n tokin kawaira are  rarikin Iesu inanon te kabaia ma te mimitong. Te tai bon te bai ae ti anganaki mairoun te Atua ao bon tabera ae kakakwaki ba ti kabngana raoi te tai aio n aron nanon te Uea. N tokin maeura ao e na bon tuoaki ba ti kanga ni kabongana te tai are ti anganaki. Ti bia bane n tauraoi ma inaganga n nano ni kaitara te tai anne ao ni kaoti nakon Uea te tai ara makuri aika a raraoi aika ti a tia ni karaoi. Aron bairean taekara e na bon kaineti ma aron te muioko are ti anganaki ni maeura aio. Bon ara kantaninga ba a na tauraoi ara berebitero ni butimaai kaoti n ibuobuoki aikai ba E aonga te Berebitero are Moan te Rietata n aki toki ao te Tia Kawakin Tibu ni koaua n angania kawangaia ae tamaroa ni kona ni maeka iararikina i Karawa inanon te mimitong ae akea tokina.

Uriam Timiti, St Padre Pio, Suva