Tibatiba: Boni Ngkoe korakorau n te maiu aio ba Nna roro nako n te maiu ae akea tokina

Boni ngai te aomata ae I korakoraki iroum n te maiu aio ba N na kona ni kaitarai kanganga nako ba I aonga ni kona n roronako inanon te kawai ae uarereke mani wariki nakon te tokanikai ao te kabaia ae akea tokina, ike akea te bai ae kona n tukai ke ni kabaeai ba Nna aki kona n otinako ni karekea te maiu are mairoum. Man te korakora are ko anganai ao I karekea mai iai te kawai ae uarereke are kona ni karokoai inanon te tokanikai ma te kabaia ae akea tiana ma tokina. Eng, bon am karatia ae Ko anganai ae anganai te kona n tokanikai.  

Bon inanon am kantaninga te Uea ibukiu ba Nna bitaki nakon kakaraoan Nanom ae ngaia I kona ni inaomata iai ni kanakoaki inanon te tai ae akea tokina ao Nna karekea te bitaki ao te onikaki nakon te maiu ae akea tokina.Ba e na bitaki te aro ni mamate nakon te maiu ae totoki.

Ti riai ni bane n ataia ba ngkana ti kitana te maiu aio ao ti toua te kawai nakon te kamoamoaki ke te kabuakakaki ba aio bon te bai ae baireia te aomata ae maiu ngkai ma bon tiaki Nanon te Uea. Ba irouia aika maiu ngkai ao bon akea aia atatai ba tera ae riki nakoia nakon tai aika a na roko imuin mateia. Ao ai uana naba ma akana a na maiu imuia. Ba te tamnei ae a tia ni mate bon akea te bai ae na ataia irouia aomata akana maiu. Ba te tamnei ae mate ao te aomata ae maiu a bon maenako n aki ata te bai ae na riki nakoia. Ti bon riai ngaira aika ti maiu ba ti na rineia ba te kawai ae ti kan toua ngkai ao tin a oimakina te Uea ba E na anganira te korakora ni kona roronako inanon te kawai ae irariki n te maiu aei ba ti aonga ni kona n roronako nakon te maiu ae akea tokina i Karawa.

Ngkai bon ti temanna Tamara ao nanona ngkanne ba ngaira ni kabane ti riki ba kain te Utu ae ti Teuana nanona riki ba bon ngaira taari aika ti riai ni maiu ao ni iangoia ba ara makuri tiaki bon ti ibukira n ti ngaira ma bon ibukira ngaira ni botaki n aron ana tangirira te Tama ae ti temanna ibukia natina ni kabane. E bon riai iroura ngaira taari ba ti na riai ni maiuakina te tangira ae ti teuana ngkai bon aio baera ibukin temanna ma temanna ba maiuakinan te tangira ae ti teuana ibukin te rabata ae ti teuana irouia taari ae ti temanna Tamaia ae te Atua. Eng, E bon anganira Tamara ae te Atua ana Riki Temanna ae Iesu te banna ni katoto are ti na riai ni katotonga. Iesu ae Ngaia te Atua a ruo mai Karawa ba E na kaota nakoira inanon te aro n aomata arora n tangiria tarira. Ba tera ae E karaoia Iesu? E maiu inanon abui te ririki ao E anga Rarana inanon marakina ae kororaoi ba kawain kaboara ao katabuakira nakon te natinaki ao te maiu ae aki totoki i Karawa. N aron are taku St Bauro “bon Iesu are a tia kaboa tariu n te boo are rangi bobuaka ngke E anga maiuna n tine iaon te kaibangaki ibukira. Ngkai E mate Iesu ibukira ni kabane ao nanona ngkanne ba aomata nako bon tariu ni koaua ngkai E a tia ni mate Iesu ibukia ao E a tia ni katoka te rabunna ni kamaiu ae onrake n Raran Iesu ae moan te Tabu.

Inanon te karemo aio ao ti a manga kauringaki n te bong aio ba ti na ongo banaan Iesu ni weteira ba ti na tauraoi n tebotebo n Raran Iesu ba ti aonga ni kaitiakaki man ara bure. Ti na kitan arora ni bure ao ti ao ti na kitana te bure ao ti na karaoa te raoiroi. Ti na karekea te eti ao te riai ba kairan maiura, ti na kabarai aia bure akana bure nakoira ao ti na tangiria ara kairiribai. Ti na okira te Uea ao ti na kaeti arora ni kabane. Onimakina ana Nanoanga te Atua ae tauraoi ni kaitiakira man ara bure ni katokai kunikaira aika takia mainainaia n ai aron te tinoo. Ngkana kam ongo au taeka ao kam na kakabaiaki n tai nako ma ngkana kam rawa n ongo ao kam na karokoa uniu ae moan te bati ao  kam na kamaunaki.

N na neboiko ao ni karabako n tai nako te Atua ba E kororaoi am tangira n tai nako ibukiu. Te Atua e aki kona ni bitaki arom nakoiu ba ko tauraoi n anganai kororaoin am tangira ngkai Ko bon onrake n te raoiroi ao ko tauraoi n anganai bai aika I kainanoi imain ae I kaoti nakoim. Ko aki kona ni kanakoa am taratara mairou ngkai e teimatoa n rawa Nanom ba N na kabuanibai mani mate. Ko anganai te onimaki ba bon akea te tai ae ko kona ni manuokinai ao bon akea te bai ae Nna kona raraoma iai ba Ko tei irarikiu n tai nako ao ko aki kona ni kitanai.

Te Atua ae ko onrake n te raoiroi ao te tamaroa ko raba n am taeka nakoiu n te bong aei ba N na tauraoi n bubuti nakoim ngkana iai te bai ae I kanianoia, ngkai ko tauraoi ni kaekai n tai nako. Ko tuangai naba ba ngkana I tauraoi n ukeuke ao e na bon reke kainanou mairoum ao ngkana I karebwerebwe ao ko na bon kauka te mataroa nakoiu. Ko bon anganai ikai te Uea te onimaki ba inanon au waaki ni kabane ao Ko bon tauraoi ni boukai ao n raonai n tai nako. Ko bon atai ao ko nori bai aika Nna kaitibo ma ngaai ao I ataia ba boni Ngkoe au Nono ao au Bwaa ni Kamaiu ao bon te bai ae N ria ni maku iai.

I butiko te Atua inanon te karemo aio ba Ko na riki ba raou n tai nako Ngkoe ao ko na katanai man taian kanganaga ma kabuanibai nako. Tai katauai ba Na raurenako ma Ngkoe ma nanoangai ba Nna karekea te kanuanga are ko a tia ni katauraoia ibukiu are bon te maiu ao te kabaia ae akea tokina i rarikim i Karawa.

Tariu ao maneu I rangi ni karaba te Uea n te bong aio ngkai E angai te kibu ae Nna ae N kona iai n nora aron tekeraoiu ma kakabaiau ao kakawakiu iroun te Atua ngkai E a karikai ba Natina ngai ni koaua iroun Natina ae Iesu are roko iaon te aba, E tauraki mani mate ibukiu iaon te kaibangaki ao E kaboai n Rarana ae moan te Tabu ba I aonga n riki ba te aomata ae bou ae bon Natina ni koaua.

N te bong aio ti anganaki te koaua ae moan te kamimi ba inanon kororaoin ana tangira te Uea ao ti a bane n riki ba Natin te Atua ngaira ao ti a kabaraki man te tautororonaki mai ian te bure ao ti a riki ni koaua ba Natin te Atua.

Ai kabaiara ngaira n ana tangira te Atua ibukira ba ai tiaki ngaira taian toro aika a tautaekanaki ma ti a riki ba tan natinaki ao tan baibai irarikin Iesu i Karawa.

Eng ti riai n ataia ba bon akea te bai ae ti na riai ni maku iai ba ti katobibiaki ao n rabaunaki n tainako n ana tangira te Atua are e katanira man taian kabuanibai. Ao ngkai ti bane ni katanaki n tai nako iroun te Atua ae  moan te maka, moan te korakora ao moan te mimitong ao ti a taia ngkanne ba bon akea te bai ae ti na tabeaianga iai ba E kakawakinira n tai nako te Atua. N te bong aio ao ti kauringaki ba ti riai ni kororaoi n te tamaroa ao te nanoanga n aiaron Tanara are i Karawa ae oan te nanaoanga. Eng bon ana Nanoanga ao ana Karatia te Atua ae ngaia ae ti  katanaki ao ni kawakinaki iai n tai nako ao boni ngaia naba ae anganira te kantaninga ba ngkana ti nim ma te Atua ao ti na kawakinaki n ana nanoanga te Atua ao ti na karekea te kabaia ae akea tokina n te Abanuea are i Karawa.

Tariu ao maneu ti na bane ni katauraoira inanon te karemo aio ni butimaea te kamaiuaki ae uotaki nakoira iroun ana Rikitemanna te Atua are E kanakoa nako aonteaba ba E na uota te kamaiuaiki rinanon te rairannano man arora ni bure are kararoaira ma te Atua. Ba inanon te bure ao ti raurenako ma te Atua ao ti riki ba taenikai ngaira aika ti a tia kabua te aro n natinaki iroun te Atua aika a tia ni kabwautaki nakon te rotongitong ao te mate ae akea tokina.

Ma n ana anganano ae moan te kororaoi Iesu are are tine mani mate ibukira iaon te kaibangaki ao E kaboira n Rarana ae moan te tabu ao E kauka nakoira te kamaiuaki man te toronaki n te bure ao E a manga kaoka nakoira te aro n natinaki iroun te Tama.

Inanon te moan wareboki ao ti ongo karakinan te burabeti ae Iona ngke e mananga nako Niniwe ba e na uota taekan te rairannano ao te manga okira te Atua ba aonga ni kamaiuaki.

Ma ti ataia ba rokon te kamaiu nakoia kain Niniwe e bon reke man aia tauraoi ni butimaea rongorongon te rairannano ba aonga ni bita nanon te Atua ba E na uringa Nanona ao ana atataiaomata ma ana nanoanga n aki kamaunanakoia kain Niniwe. Te bai riki teuana ae katekenano n te karaki aio ba bon tauraoin nanon te Uea iaon Niniwe n anga te katoto ae tamaroa nakoia ana botanaomata ni karina te bua iaona ni kaotia ba ngaia e tauraoi n rinanon te kainano ma te rawawata ba kaotan te nanomaraki ma raraoma ibukin ana bure ao te bubuti aakon te Atua kabaran ana bure.

Ngaira ni kabane ti na kauki nanora ao n tauraoi ni kamarakira ni bubutia te Atua ba E na nanoangaira ao ni kabarai ara bure. Ti na keikina abui te bong ao abui te ngaina inanon te karemo aio ba ara tai n rairi nanora ba ti aonga n tauraoi ni butimaea mangauti inanon te bakate inanon te mimitong ae akea tokina.