Wiki 11 Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 22:8-13; 23:1-3

E kangai te mataniwi ni berebitero ae Irikia nakon te tia koroboki ae Taban: “I kunea Bokin te Tua inanon ana Temboro te Uea.” Ao e angan Taban te boki ba e na warekia. E nakon te uea te tia koroboki ae Taban, ao e kaongoa ni kangai: “A kaburoa te tirewa are n te Temboro am tabonibai, ao a angania tani makuri aika muiokoaki n ana Temboro te Uea.” Ao e kaongoraea te uea te tia koroboki ae Taban ni kangai: “E anganai te boki te berebitero ae Irikia.” Ao e warekia Taban i matan te uea. Ngke e ongo kanoani Bokin te Tua, ao e raeuai kunnikaina te uea. Ao e tuatua nakon te berebitero ae Irikia, ao nakon Aikam ae natin Taban ao Akabo ae natini Mikaia ao Taban ae te tia koroboki, ao Ataia ae ana tabonibai te uea, ao e kangai nakoia: “Nako titirakina te Uea ibukiu ao i bukia te koraki, n taekani kanoan te boki ae a tiba kuneaki. E boni korakora unin te Atua nakoira i bukin ara bakatibu ngke a aki ira nanon te boki aei ma n aki karaoa ane koreaki iai.” Ao e kaoia unimanen Iuta ma Ierutarem te uea, ao e waerake nakon ana Temboro te Uea ma aomatani Iuta ma kaini Ierutarem ao berebitero ma burabeti ao te koraki ni bane, aika mangori ma aika kakanato. Ao e wareka i mataia kanoani bokin te berita are kuneaki n ana temboro te Uea. E tei te uea i rarikin te boua, ao e karaoa te berita i matan te Uea ba e na kawakin ana moti, ana baire ma ana tua, ma nanona ni kabanea ao tamneina ni kabanea, ba e na kakoroa bukin te berita are makoro n te boki arei. Ao a bane te koraki ni kariaia te berita anne. 

Te Taramo 119: 33-37, 40

Kaekana: Te Uea, reireiai am tua.

Reireiai kawakin am moti, ba N na toua n tai nako,

Tuangai arou ni kawakina am tua, Ao N na kabanea nanou n taua. K

Kairai i nanoni kawain am tua, Ba bon anne kabaiau.

Kaira nanou nakon am baire, Ao tiaki nakoni karekan arou. K

Kawakini matau mani baika akea maneia, Kamaiuai n am taeka.

Noria, I barua am tua, Kamaiuai n am eti. K 

Alleluia, alleluia.

Ko angan aonaba taekan te maiu, Ba ko raneanea i aona n ai aron otan taiani itoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7: 15-20 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kawakiningkami mairouia burabeti ni kewe: a baka n tiibu i matami, ao i nanoia boni kameanti aika kakang. Kam na kinaia ni uaia. Tao a anaki kurebe man akanta? ke biku mani kai aika kateketeke? E kariki ua aika raraoi te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka ae buakaka. E aki kona ni kariki ua aika bubuaka te aroka ae raoiroi, ao e aki kona ni kariki ua aika raraoi te aroka ae buakaka. Te aroka nako ae a aki raraoi uana, ao e koreaki ma n tewenakoaki n te ai. Ma ngaia ae kam na kinaia ni uaia.

 

Tibatiba: Kawakina ao maiuakina ana moti, ana baire ma ana tua te Uea ao E na kakoroa bukin ana Berita nakoim

 

Wiki 12 Moanibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 17:5-8, 13-15, 18

E taua te aba ni kabanea uean Aturia, ao e nako ni buakana Tamaria i nanon tenua te ririki. N ana karuaiua n ririki Otea, ao e taua Tamaria uean Aturia ao e kairia Iteraera nako Aturia ba taenikai. E kamaekaia i Ara i rarikin Abora ae karangani Kotan ao n aia kawa i Miria. E riki te aro anne kioina ngke e bure Iteraera nakon te Uea ae Atuaia, are kairia rake man te aba ae Aikubita, mai ani makani Barao are uean Aikubita. A taromauria atua tabeman ao a irarang n aia katei botanaomata ake E kakioia nako te Uea mai maaia.

E bon tia n taetae te Uea nakoni Iteraera ao nakoni Iuta, irouia nako burabeti ma tani matairiki, ni kangai: “Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia nakoia ami bakatibu ao are I angania irouia au tabonibai ake burabeti.”

Ma a aki ira nanona, ao a kamatoai rii nanoia nakoia ai bakatibu, ake a aki kakoaua te Uea ae Atuaia. A kaki ana tua ao te berita are E karaoia ma aia bakatibu ao ana moti nakoia. Ai ngaia are e koro unin te Uea nakoni Iteraera, ao E kakioa nako mai matana. Akea nikirana ba ti ana utu Iuta. 

Te Taramo: 60: 3-5, 12-13

Kaekana: Te Uea, buokira ni baim ae maka.

Te Atua, Ko kaakira, ko oroira, Ko un iroura. Ko na okirira. K

Ko karurua aon te aba, ko bwenauaia; Karaoa tabwenana, ba e a mae nako.

Ko karawawata am botanaomata, Ko kamooira n te uain ae ti maraa iai. K

Tao Ko kaki taekara, te Uea, N aki manga raona ara tanga?

Buokira n rawawatara, Ba akea manen ana ibuobuoki te aomata. K 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua i nanoni Kristo, ao E anganira taekan te raoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7:1-5 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai motiki taekaia aomata, ao a na aki motikaki taekami. Te moti ae kam motiki taeka iai, ao a na motikaki naba iai taekami. E aera ngkai ko tara te aneke ae i nanoni matan tarim? Ao ko aki nora te kinnara ae i nanoni matam! Ko na kanga n taku nakon tarim: ‘Taningaai, ba N na buta te aneke ane i nanoni matam,’ ngkai iai te kinnara I nanoni matam? Te tia kewea te aba, buta moa te kai ane i nanoni matam, ao ko a matairiki ngkanne ni buta te aneke ae i nanoni matan tarim.”

 

Tibatiba: Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia

 

Wiki 11           Kaabong.

 

Warekan ana Boki Tiraka. 48:1-14

E teirake Eria n ai aron te ai, e urarake ana taeka n ai aron te oi. E karokoa te rongo i aoia Iteraera, e kauarerekei maitia ni korakoran nanona. E kaina karawa n ana taeka te Uea, ao tenua ana tai ni kabaka te ai. Ai kakanato ra ngkoe, Eria, n am kakai! Antai ae na kabotaua ma ngkoe? Ko kateirakea te aomata mai buakoia mate n ana taeka Teuare moan te Rietata. Ko karekea te kabuanibai nakoia uea, ko kabakaia ake a kakanato mani nneia ni wene. Ko ongo taekan te kaburebure i aon te maunga ae Tinai, ao taekan te karekekai i aon te maunga ae Oreba. Ko kabiria uea ba tani kaeta te tua, ko kabiria burabeti ba tan rua muim. Ko uotaki nako n te ukeukenanti ae te ai i aon te ka ae aotina taian ai. Ko rineaki i buakon te taeka ni bukibuki ae taekan te tai ae na roko, ba ko na kamaraua te un i main rebwetauana, ao ko na raoiakin nanoia karo ma natia, ao ko na manga katei ana baronga Iakoba. A kabaia akana Noriko, akana mate i nanon te tangira, ba ti na bon maiu naba ngaira.

E rabunaki Eria n te ukeukenanti, ao e kaonaki Eritai n tamneina. N ana tai ni maiu ni kabanea, ao e aki konaki iroun te uea temanna, ao e aki tauaki arona iroun temanna. E aki kona aonaba te bai teuana, ao ngke e mate, ao e taetae ni burabeti naba rabatana. E karaoi kakai n ana tai ni maiu, ao e karaoi kamimi i muini matena.

 

Te Taramo 97:17

Kaekana: A kabaia akana raoiroi.

E tautaeka te Uea, ke e kukurei aonaba, Ke a kukurei abamakoro nako.

E rabunaki n te nang ma te ro, Kaintokana te Raoiroi ma te Eti. K.

E rimoana te ai, Ae kabuokia aiana mai rarikina.

A kaotaa aonaba ana iti: E noria aon te aba, ao e maku. K.

A neinei maunga n ai aron te nenea, i matan uean aonaba.

A taekina arona n eti karawa, A bane n nora mimitongina botanaomata. K.

Ke a mama tan taromauria anti, a kamoamoaia n aia boua.

Ke a bane atua ni bobaraki i matana. K.

 

Alleluia, alleluia.

I arangingkami ba raou, ba I kaongoingkami Ana taeka ni bane te Tama nakoiu. Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6: 7-15

Ngkana kam tataro, ao tai kau barantiko n ai aroia bekan; a taku ba e ongo riki te aba ngkana a kabati aia taeka. Tai kakairi irouia, ba E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti. Ngkami, kam na tataro ni kangai: Tamara are i karawa, ke e tabuaki aram, ke e roko ueam, ke iraki nanom i aon te aba n ai arona i karawa. Anganira n te bong aei karara ae tau. Kabarai ara bure n ai arora ngkai ti kabarai naba aia bure akana bure nakoira. Ao tai taonira n te kaririaki, ma kamaiuira man te buakaka. Ba ngakana kam kabarai aia bure aomata, ao E na kabarai naba ami bure Tamami are i karawa; ma ngkana kam aki kabarai aia bure aomata, ao E na aki kabarai naba ami bure Tamami.

 

Tibatiba: E atai kainnanomi Tamami i main ami bubuti

Wiki 11           Kanimabong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 11: 1-4, 9-18, 20.

Ngke e noria ba e mate natina te mane, neiere Ataria ae tinan Akatia, ao e kamateia ana kariki te uea ni kabaneia. Ma e kamaiuaki Ioati ae natin Akatia, ba e anaki mai buakoia natin te uea n aia tai ni kamateaki. E uotia nako neiere Ieotieba, are natin te uea ae Ioram ao manen Akatia. E karinna n te tabo ni wene ma te tia tobaia. E karabaki iai mai matan Ataria, ao e aki mate. Onoua ana ririki ni karabaki irouni Ieotieba i nanon ana Temboro te Atua, ngke e uea Ataria i aon te aba.

N te kaitiua n ririki, ao e tua Ieoiata ba ana roko irouna ana mataniwi ni bubua Karaite ma mataniwia tan tantani, ao e karinia i nanon te Temoboro. E karaoa te berita ma ngaia ao e tuangia ba a na taetae n tuea i nanon te Temboro, ao e kaota natin te uea nakoia. A ira nanon Ieoiata ae te berebitero mataniwi ni bubua ni bai ni kabane. A kairia aia oamata ake a bane aia tei n te Tabati, ao a kawara te berebitero ae Ieoiata; ao ngaia e angania ana kabang ma ana otanga te uea are Tawita, ake a mena i nanon ana Temboro te Atua. A bairea nneia tan tantani, ao a tei ma aia kai ni buaka i nanoni baia, man te maninganinga are mai maiaki ni karokoa are i meang ri rarikin te baonikarea ma te Temboro, ao a katobibia te uea. E kaotinakoa te uea Ieoiata, ao e katoka ana baunea ma ni kainikinaean ueana. A kaueaa ma ni kabiria, ao e uboubo ma n takarua ni kangai: “E na mauri te Uea!” Ngke ongo takaruaia te koraki Ataria, ao e nako ni kawaria i nanon te Temoboro; ao e taratara nako, ao e nora te uea ba e tei i aon te bao, n ai aroni kateina, ao e i rarikina mataniwi ma tani katangi bu, ao ai kain aonteaba ake a kimareirei ma ni katang aia bu. Ao e raeuai kunnikaina Ataria, ao e takarua ni kangai: “Bon te kamane, bon te kamane!” Ao e tuatua te berebitero ae Ieoiata ni kangai nakoia mataniwin te tanga: “Kairia nako, ao kaotinakoa. Ngkana iai ae rimuina, ao kamatea.” Ba e aki tangira te berebitero ba e na kamateaki i nanon ana Temboro te Atua. A katikia nakon ana auti te uea; ao ngke e a roko n aia tabo aoti n rin, ao kamatea iai.

Ao e karaoa te berita Ieoiata i marenan te Atua ma te koraki, ba ana riki ba ana botanaomata te Atua; ao te berita naba i marenan te uea ma ana botanaomata. A bane kain aonteaba n nakon umani Baara ae te anti, ao a urua, ao kabakai baonikareana ma tamenina, ao kamatea Matan ae ana ibonga Baara i matan te baonikarea.

Ao e kateia tan tantani te berebitero, ba a na teiakina ana Temboro te Atua. A bane ni kukurei kain aonteaba, ba e rau te kawa, ngke a tia ni kamatea Ataria n ana tabo te uea. 

Te Taramo 132: 11-14, 17-18

Kaekana: Mwengan te Uea Tion are Erineia.

E taetae n tuea te Uea nakon Tawita, e na aki bitaki ana taeka:

“Bon am kariki ae N na kateia, i aon am kaintokanuea.” K.

Ngkana a kawakina au berita, ma au tua are I angania,

Ao a na aki toki naba aia kariki, n tekateka n am kantokanuea. K.

Ba E rinea Tion te Uea, E tangiria ba mwengana.

“Bon au tabo ni motirawa n aki toki, Boni mwengau ae I tangiria.” K.

N na karikirakea iai korakoran Tawita, N na kaura tauran au aomata ae kabiraki

N na rabunia aiana n te maneang, ma e na raneanea bauna n uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora, n ongora n ana taeka Natim. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.. 6: 19-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino ao a urubai ma n ira iai tani ira. Ma kaikoi ami kaubai i karawa, ike a aki kangi bai iai te koa ma te ino ao a aki urubai ma ni ira iai tani ira. Ba ike e mena iai am bai ae kakawaki, ao e mena naba iai nanom. Tauran rabatam, boni matam. Ma ngaia ae ngkana e raoiroi matam, ao e bane n ota rabatam. Ma ngkana e aoraki matam, ao e bane n ro rabatam. Ma ngaia ae ngkana bon te ro te ota ae i nanom, ao ai bati ra te ro!”

 

Tibatiba: Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino

Wiki 11          Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 2:1, 6-1

Aei aron Eria ngke E uotia rake te Atua nako karawa n te ukeukennati. A mananga Eria ma Eritai nako Kirekara. E taku Eria nakon Eritai: “I a butiko ba ko na tiku ikai, ba E ti kanakoai te Atua ao i matam, N na bon aki kitaniko.” Ao a uaia n nakonako, Ngke a tei ngaia uoman i etani Ioretan, ao a roko taria burabeti ake nimangaun, ao a tei n raroa ma ngaia. E ana rabunana Eria, ao e rukumma, ao e orea te ran, ao e tabwenaua nakon te atai ma te maing, ao a ri nanona ngaia uoman n toua te ora. Ngke a roko n are te iterana, ao e taku Eria nakon Eritai: “Tuangai, tera ae N na karaoia i bukim ngkai I tuai uotaki nako mai iroum?” E kangai Eritai: “Anganai tamneim ni kauoua tibangau.” E taku Eria: “E kanganga am bubuti. Ngkana ko noria n te tai ae N na uotaki nako iai mairoum, ao e na reke.” Ngke a tabe n nakonako ma n taetaenikawai, ao e kaoti i marenaia te ka ae te ai, ma aotina aika taian ai; ao e waerake Eria nako karawa n te ukeukennati. E noria Eritai, ao e takarua ni kangai: “Tamau, tamau! Aia ka Iteraera ma tan tokaria aotina!” Ao e aki manga noria, ao e anai rabunana n raeuaia n uamakoro. E anaa rabunan Eria, are baka mai aona, ao e okira Ioretan ma n tei i etana. E taua rabunan Eria, ao e orea te ran, ao e bwenauaki nakon te atai ma te maing, ao e ri nanona. 

Te Taramo 31:19, 20, 23

Kaekana: Kamarurungingkami, onimakina te Uea!

Te Uea, ai bati ra am akoi, ae Ko kataua nakon ane makuko,

ao Ko angan ane katanna iroum, i mataia aomata! K.

Ko katania i matam mane aia kamani aomata;

Ko karabaia n umam, man aia kauntaeka newe. K.

Tangira te Uea, ngkami nako ana aomata, E kawakinia akana kakaonimaki,

ma E aona ana karekeai, akon ane kainikatonga. K 

Alleluia, alleluia.

Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 6:1-6, 16-18

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kam na tararuai ngkami ba kam na aki kaotioti ami raoiroi i mataia aomata i bukin te kan noraki, ba e na bua iai kaniwangami iroun Tamami are i karawa. Ngkana ko anga am baintangira, ao tai katanga te bu i maim, ba bon aroia tani mamana te aba i nanon tinakoka ao i nanoni kawain te kawa, ba a kani kamoamoaki irouia aomata. Ma ngkoe, ngkana ko anga am bai n angataim, ao ke na tai ataia maingim; e aonga n raba am baitangira, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam tataro, ao tai katotongia tani mamana te aba; ngkana a tataro, a kan tei i nanon tinanoka ke i tutani kawai, ba a kan noraki irouia aomata. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko tataro, ao rin i nanon am ru, kaina te mataroa, ao tataro nakon Tamam are raba iai, ao E na kaboko Tamam, ba E nora te bai ae raba.

Ngkana kam aki mamatam, ao tai kabubuakai matami, n ai aroia tani mamana te aba. A kabubuakai mataia ba a aonga n ataaki irouia aomata ba a aki mamatam. I tuangi ngkami te koaua: a tia n reke kaniwangaia. Ma ngkoe, ngkana ko aki mamatam, ao kabira atum ao teboka matam, ba e aonga n aki ataiko aomata ba ko aki mamatam, ma E na ataiko Tamam ae raba, ao e na anganiko kaniwangam, ba E nora te bai ae raba.”

 

Tibatiba: Atuau, reireiai am kawai, kairai i nanon am koaua