Wiki 29           Kanimabong           

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..4: 1 – 16

Ngai, ae I kabaeaki i nanon te Uea, I butingkami ba kam na kaboraoi aromi ma weteami ae kam weteaki iai: baina te nanorinano, te nimamannei, te taonannano; keiaki ni kawakina te bonnano ae mairoun te Tamnei, n te raoi ae botingkami. Bon ti teuana te rabata, ao ti temanna te Tamnei, ba bon ti teuana naba te kantaninga i muini weteami are kam weteaki iai. Ti temanna te Uea, ti teuana te onimaki, ti teuana te babetito; ao ti temanna te Atua ae Tamaia aomata ni bane, ae i aoia ni kabaneia, irouia ao i nanoia ni kabaneia. 

Te Taramo     23(24): 1 – 6 

Kaekana: Te Uea, tai karaba matam.

Ana bai te Uea aonaba ma kanoana, ao aon te aba ma kaina nako.

E kateia Ngaia i aoni marawa, E katoroa i etani karanga. K.

Antai ae na ararakea ana maunga te Uea? Antai ae na tei n ana tabo ae tabu?

Ane a aki bure baina, ae e itiaki nanona, ane aki ri ni baika akea maneia. K.

E na reke kabaiana mairoun te Uea, ao kaniwangana mairoun te Atua

ae ana tia kamaiu. Bon anne aroia akana ukeria,

akana ukera matan Atuani Iakoba. K

 

Alleluia, alleluia.

Tiaki ti te bwerena maiun te aomata, ma bon ana taeka nako te Uea. Alleluia.

 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…12: 54 – 59

E taku Iesu nakoia aomata: “Ngkana kam nora te nang ba e waerake n tanimaeao, ao kam taku ba e na baka te karau, ao e boni koaua. Ngkana e wai te ang mai maiaki, ao kam taku ba e na kabuebue, ao e boni koaua. Tani kewea te aba, kam rabakau taran aon te aba ma karawa, ao e aera ngkai kam babanga taran te tai aei?

E aera ngkai kam aki bairea ae eti i bon iroumi? Ngkana ko mananga ma am kairiribai nakon te tia moti, ao kataia bairea arom ma ngaia i nanon te kawai, ba e kawa ni kabureko nakon te tia moti, ao e kawa ni kabureko te tia moti nakon te bureitiman, ao e kawa ni kariniko te bureitiman n te uma ni kaikain. I bon tuangko: ko na aki otinako mai iai ni karokoa barani baem ni kabanea.”

 

Tibatiba: Kawakina te bonnano ae mairoun te Tamnei ae Raoiroi

Wiki 29           Kaabong.

 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto  3: 14 – 21

I a katorobubua i matan te Tama, are e reke mairouna te ara nako ae te Tama i karawa ao i aon te aba. E bia angani ngkami tibangami ni kaubaini mimitongina. Ke E kateimatoai ngkami ni korakoran te Tamnei, ba e aonga n rikirake i nanomi aomatami ae bou, ao E na maeka Kristo i nanomi n te onimaki, ao kam na waka ni boto i nanon te tangira. Kam aonga ni kona n ongo ma kiritian ni bane, aron rababan ana tangira Kristo, ma ananauna, rietatana ma nanona. Kam aonga n ata ana tangira Kristo, ae riaon te atatai nako, ao kam na kaonrakeaki iroun te Atua ae onrake n te raoiroi ni kabane. E bon riao riki makan Teuare mamakuri i nanora nakoini baika ti kona ni bubuti ke ni iangoi. Ana bai te neboaki i nanon te Ekaretia irouni Iesu Kristo i nanon roro nako ao n aki toki. Amen.

 

Te Taramo 32 (33): 1 – 2, 4 – 5, 11 – 12, 18 – 19

Kaekana: E on aonaba n ana akoi te Uea.

Kamoamoa te Uea, ngkami aika kam raoiroi, e kakan neboana irouia akana a eti nanoia.

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tengauni karaina. K   

E koaua ana taeka te Uea, a eti ana makuri nako.

E tangira te eti ma te raoiroi, e on aonaba n ana akoi te Uea. K.

E kabaia te botanaomata ae Atuana te Uea, ao te aba ae E rineia ba ana bai.

E taratara mai karawa te Uea, E noria aomata ni kabaneia. K.

A teimatoa ana baire te Uea, ao motin nanona i nanon roro nako.

E kawakin tamneia man te mate, E karekei maiuia n tain te rongo. K.

 

Alleluia, alleluia.

Ierutarem, neboa te Uea; E kanakoa ana taeka nako aon te aba. Alleluia.

 

Euangkerio

 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 12: 49 – 53

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “I roko ba N na uota te ai nako aon te aba, ao ai ingaingara nanou ba e na kauraki! Iai te babetito  ae I riai ni babetitoaki iai, ao ai tabeaianga ra nanou ni karokoa e a koro bukina!

Tao kam taku ba I roko ni katea te raoi i aon te aba? I tuangingkami ba I aki, ma I uota te bobuaka. Ba ngkai, i nanon te auti ae niman kaina, ao a na bobuaka teniman ma akana uoman, ao uoman ma akana teniman; e na bobuaka te karo ma natina te mane, ao te nati te mane ma ana karo; te tina ma natina te aine, ao te nati te aine ma tinana; te tina ma neiere bun natina, ao neiere bun te nati ma tinani buna. 

_____________________________________________________________________________ 

Tibatiba: Moan te rababa, e ananau, e rietata ao e nano ana tangira Kristo ibukira

Tariu ao maneu ko kakoaua ba e kororaoi ana tangira te Atua n tai nako? Ko kakoaua ba bon akea te tai inanon maiura ae na kona iai n a aki kororaoi ana tangira te Atua nakoira. Eng to riai n nora aron ana kantaninga te Atua ibukira man te moan tai ao n tai nako. E kan anganira te Atua kororaoin te maiu iroun Natina ae Iesu. Bon aio bukin rokon Iesu ba e na bungiaki nakoira n tatabenmanira ao e na maraki mani mate ibukira iaon te kaibangaki ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki.

Ti weteaki inanaon ana namakaina Nei Maria ae Okitoba ba  ti na kaboui ara tangira ma Iesu ao n onimakinna n tai nako ba e kan anganira kororaoi te kamaiuaki ao ti na maeka ma Ngaia n te taiana i Karawa inanon te kukurei ao te mimitong ae akea tokina. Bon nanon Nei Maria ba ti irira nanon Natina ae Iesu are a tia ni kaota nakoira rababan, anaun rietatan ao nanon ana tangira te Atua te Tama nakoira. Ma iai te bai teuana ae ti riai ni manga kauringaki iai n te tai aio ba ngkana e a roko weteara man te maiu aio ao ngkanne a na bane ni motikaki taekara ba ti na nakon te maiu ae akea tokina i Karawa ke ti na nakon te maraki ao te mate ae akea tokina i moone. Ngkana to mate ao e nang toki iai ana nanoanga te Atua ibukira ma e na nang roko ara tai ni kaoti muin ara makuri aika raraoi ao ara kakaonimaki n irira ao ni kakaraoa nanon te Atua inanon maiura. Bon man ara kekeiaki ao maiuakinan ana tangira te Arua ae ti na anganaki iai kaniwangara ae te kabaia ma te Atua n aki toki ke te raurenako ma te inanon te maraki o moone. E bon riai ngkanne ba ti na kamanena raoi ana tangira ao n onimaki inanon taian kanganga ma kataaki ba e na anganira buokara te Uea ao ni kawakinira ba ti na aki bua ma ti na nim irarikina n tai nako ba e aonga ni kairira ao n taubaira Iesu nakon mwengara ni kaoua irarikina i Karawa.

Wiki 29          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto  2: 12 – 22

Uringnga ba akea Kristo iroumi ngkekei, ao tiaki raoia Iterera ngkami, ao akea tibangami n taiani berita ake bain te motintaeka, akea ami kantaninga, ao akea naba Atuami i aon te aba aei. Ma, ngkai kam mena i nanoni Kristo, ngkami ake kam raroa ngkoa, ao kam a kaani ngkai, i bukin rarani Kristo. Boni Ngaia ara raoi, ngkai E ikoti botanaomata ake uoua n ti teuana, ba E kamauna te o are i marenaia, ao E kamauna, i nanon rabatana, te kairiribai ae reke man te Tua, ma baire ao moti ake kanoana. E ikotiia iai, i nanon rabatana, aomata ake uoman n ti temanna te aomata ae bou; ao E karekea te raoi ae raoiakinia ma te Atua; ao E karikiia ba te rabata ae ti teuana, n te kaibangaki. E kamatea te kairiribai, i nanon rabatana, ao E roko n taekina te raoi nakoimi, ngkami ake kam raroa, ao nakoia ake a kaan. Ti anganaki irouna te kona ni kawara te Tama iroun te Tamnei ae ti temanna. Ai tiaki ianena ma irua ngkami ngkai, ma boni kain aia kawa akana raoiroi, ao boni mwengan te Atua, ba kam kateaki i aoia Abotoro ma Burabeti aika aana; ao boni Iesu atibun te maninganinga, ao e bane ni matoatoa te kateitei irouna, n riki ba te uma ae tabu i nanon te Uea. Ao ngkami, kam karinaki naba i nanona iroun te Tamnei ba mwengan te Atua.                                                                     

Te Taramo 84 (85): 9 – 14

Kaekana: Ana taeka te Uea bon taekan te raoi.

N na ongora n ana taeka te Uea, E taekina te raoi

nakon ana botanaomata ao nakoia raona. A kai kamaiuaki akana makua. K

E botaki te tangira ma te koaua, e iraorao te eti ma te raoi;

e riki te koaua man te tano, e baraki te eti mai karawa. K

E karekea te kabaia te Uea, e anga uana abara;

e rimoana te ati, e rimuina te raoi. K 

Alleluia, alleluia,

I onimakin te Uea, I kakoaua ana taeka. Alleluia.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..12: 35 – 38 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ke e bae nukami, ao ke a ura ami taura. Katotongia aomata aika taninga okin aia toka man te mare, ba a naa kauka te mataroa nakoina ngkana e roko ma ni karebwerebwe. A kabaia tabonibai akanne ngkana e noriia te toka n rokona ba a kakaonimaki n tantani i maina. I kaotia ma te koaua: e na kabaea nukana, ao e na kaamarakeia ma n touatinia n tatabemania. Ngkana tao e roko n te nukanibong ke i muina riki, ma e noriia n aroia anne, ao a kabaia.

 

Tibatiba: E kabaia ane tauraoi n tantani ni kauka te mataroa ngkana e roko Iesu

Wiki 29          Katenibong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..3: 2 – 12

I taku ba kam a tia n ongo taekau ba E akoai te Atua n anganai te nakoa are E muiokoia irou i bukimi, ao E anganai atakin  te miterio ni kaotia nakoiu, n aiaron are I taekinna nakoimi n te aro ae kimototo. Ngkai kam wareki au taeka, ao kam noria ba e bati au atatai n taekani miterioni Kristo. E aki kaotaki te miterio anne nakoia kain rimoa n ai aron ae e kaotaki ngkai nakoia aika tabu, aika abotoro ma burabeti i nanon te Tamnei. A kariaiaki bekan n ababa i rarikia Iteraera, ao a riki ba te rabata ae ti teuana ma ngaia, ao bon raoia n baibai n te motintaeka, n te Euangkerio. I a riki ngai ba te tia kaotiota te Euangkerio anne, ngke e anganai ana karea ae te akoi te Atua ni makana. Ngai ae te kabanea ni mangori i buakoia kiritian, I anganaki te muioko ba N na kaotiota nakoia bekan ana kaubai Kristo ae aki kona n tare; ao N na katangaina i mataia aomata ni kabaneia aron tibakin te miterio are karabaki mangkoa i nanon te Atua ae te tia kariki bai ni kabane. A aonga n nora te Ekaretia Tautaeka ma Maka, ao a na ata iai wanawanan te Atua ae e aki kona ni baireaki baikorakina. Boni kaman nanon te Atua mangkoa, are E na kakoroa bukina i nanoni Iesu Kristo ae ara Uea. Ai ngaia ae ti kona ni kawara te Atua, n aki makua, i bukin kakoauani Kristo. 

Te Taramo     Itaia 12: 2 – 6

Kaekana: Itiran ma te kukurei ni koburaken te maiu.

Bon te Atua te tia kamaiu, I a rau, I aki maku,

ba korakorau te Uea, ao au anene, bon au tia kamaiu

kam na kabaia ni itiran ni koburaken te maiu. K.

Katituaraoa te Uea, neboa arana, kaongoia botanaomata ana makuri ni kamimi,

kaota kakanaton arana, anenea te Uea. K. 

E karaoi baika kamimi, tataekin i aonaba ni kabuta.

Kain Tion, takarua ni kukurei, ba E kakanato i buakomi

Teuare tabu irouia Iteraera. K. 

Alleluia, alleluia.

A koaua ana taeka te Uea, a raraoi ana makuri. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…12: 39 – 48.

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Uringa aei: ngkana arona ba e ata ana tai te tia ira n roko mataniwin te auti, ao e na aki kataua uruan ana auti. Ao ngkami, naba, kam na tauraoi, ba E na roko Natin te aomata n te tai are kam aki iangoia.” E taku Betero: “Te Uea, ko atonga te taetae ni kaikonaki anne i bukira ke i bukia aomata nako?” E kangai te Uea nakoina: “Ba antai te tabonibai ae kakaonimaki ma ni iangoraoi are e na kateia te toka i aoia ana koraki ba e na angangania baunaia n te tai ae riai? E kabaia te tabonibai anne ngkana e noria ana toka n rokona ba e tabe n ana makuri. I kaotia ma te koaua: e na kateia ba mataniwin ana bai ni kabane. Ma ngkana e kangai te tabonibai anne:  ‘E iremwe n roko au toka?’ ao e oroia tabonibai ake mane ma aine, ao e amarake ma ni moi ma ni manging; ao e na roko ana toka n te bong are e aki iangoia ao n te tai are e aki ataia; ao e na kabanea man nakoana, ma n anganna tibangaia akana aki kakaonimaki. Te tabonibai ae ata nanon ana toka, ma e aki tauraoi ni ira nanona, ao e na bati oreana. Ane aki ataia, ma e riai oreana i bukin arona, ao e na karako oreana. Te aomata ae anganaki baika maiti, ao e na bae n anga baika maiti; ane muiokoaki bai aika bati, ao e na bae ni kaoki bai aika bati riki.

 

Tibatiba: Te Atua boni Koburaken te Maiu

Wiki 29          Moanibong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto  2: 1 – 10

Kam mate ngkoa, i bukin te bure ma te buakaka are kam mena iai, ba kam ira wakin aonteaba ae i an te mataniwi ae tautaeka n te ang, ba te tamnei ae wakina ana makuri i nanoia tan rawa. Bon arora naba ngaira ni bane ngkoa, ba ti iriri oin nanora ma kaibabarun rabatara ao iango aika bure. Ma ngaia ae ti mena i an naba uni te Atua ngkekei, n ai aroia aomata nako. Ma E kamaiuira te Atua ma Kristo, ba E bati n nanoanga ao E bati n tangirira ngke ti mate i bukin ara bure. Kam a tia ni kamaiuaki i bukin te akoi. E kautira ma Ngaia ao E katekatekaira i karawa i nanoni Kristo Iesu. E kani kaota iai abakini kaubain ana akoi, nakon tai aika na roko, i bukin ana tangira nakoira i nanoni Kristo Iesu. Ba bon te akoi are kam kamaiuaki iai n te onimaki. Tiaki mairoumi kamaiuami, ma bon ana karea te Atua. E aki reke n taiani makuri, ba akea ae na kamoamoaa iai. Ti karaoaki iroun te Atua, ao ti karikaki i nanon Kristo Iesu, i bukini makuri aika raraoi, aika kamani baireaki irouna mai maina ba ti na karaoi.                                                                      

Te Taramo 99 (100)

Kaekana: E karikira te Uea, ana bai ngaira.

Kamoamoa te Uea, aonaba ni bane, toro irouna ma te kabaia,

nakoina ma te anene. K

Uringnga ba te Atua te Uea, E karikira, ao ana bai ngaira,

bon ana botanaomata ma tiibun ana nanai. K

Nakon ana mataroa ma te katituaraoi, Rin ni mwengana ma te anene,

katituaraoia, neboa arana. K        

Ba E akoi te Uea, akea tokin ana tangira,

E kakaonimaki n roro nako. K 

Alleluia, alleluia.

Ke e ota matam i aon am toro, ao reireiai am tua.  Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka.12: 13 – 21

E kangai temanna i buakon te koraki nakoni Iesu: “Te Tia Reirei, tuanga tariu ba e na tibatibai ara bai ma ngai.” E kangai Iesu nakoina: “Raou, antai ae kateai ba N na motiki taekami ma ni bairei tibami?” Ngkanne E kangai nakoia: “Kawakiningkami man te kanibaibai ni kabane, ba e bon aoria te aomata ni kaubai, ao a aki rau naba maiuna n ana bai.”

Ao E taetae ni kaikonaki nakoia ni kangai: “Iai te aomata ngkoa are a ruonako uan abana. Ao e iango ni kangai: “N na kanga, ngkai e aki reke nnen au ua?’ Ao e manga taku: ‘I ata ae N na karaoia: N na kabakai nnen au bai, ao N na katei aika ababaki riki, ao N na nnei au uita ma au bai iai, ao N na kangai nakon tamneiu: Tamneiu, a maiti am bai aika iko i main ririki aika bati; aoriko, amarake, moi, kakatia.’ Ma E taku te Atua nakoina: ‘Te baba, e na anaki tamneim n te bong naba aei. Ao antai ae na bain baika ko a tia ni kaikoi?’ Bon anne aron ane kaiko bai i boni I bukina, ao tiaki i bukin te Atua.

 

Tibatiba: E karikira te Uea, ana bai ngaira