Avenete Wiki 1            Kanimabong            S. Baraniko Tawerio           

Wareboki 1 Warekan ana Boki te Burabeti ae Itaia…60: 1-6 (vg)

Teirake, Ierutarem, ota, ba ae a roko otam, e oti raneanean te Uea i aom; Ba e nang rabuna aonaba te ro, ao a na rabunaki n te ro botanaoamta, ngkai E kaoti te Uea i aom ao e nang oti mimitongina i aom. A na kawara otam botanaomata, a na roko ni kaea otin am ota.

Tabeka matam, taratara nako: a bane ni botaki, a waki nakoim, a nakomai natim mai kiraroa, a rarikinaki natim aine. Ane ko na nora anne, ao ko na kukurei, ao e na kimareirei ma ni maiu  nanom, a na kabatiaki kaubaini marawa nakoim, ao a na reke iroum aia kaubai botanaomata. A na otabaniniko bota ni kamero ao kameroni Mirian ma Eba; a na bane n roko mai Tieba ma uotaia te koora ao te ribano, ao a na kaota neboan te Uea.

Te Taramo 96: 1-3, 7-8, 10

Kaekana: Kaongoia botanaomata ana kamimi te Uea.

Anenea te Uea n te kuna ae bou, Anenea te Uea, aonaba ni bane.

Anenea te Uea, neboa arana. K.

Katanoata ana kamaiu ni katoa bong, Taekina mimitongina nakoia bontaomata,

Taekin ana kamimi nakon aba nako. K.

Angan te Uea, ngkami botanaomata nako, Angan te uea te nebonebo ma te maka,

Angan te Uea neboan arana. K.

Kangai nakoia botanaomata: ‘E uea te Atua.’E kamatoa aonaba ba e na aki ing;

E na motiki taekaia botanaomata n te eti. K. 

Wareboki 2. Warekan ana moa n Reta Bauro nakoia I Korinto…9: 16-19, 22-23

I aki kamoamoaai ngkai I kaotiota te Euangkerio, ba boni baeu ae I anganaki. N na boni maraia ngke arona ba I aki kaotiota te Euangkerio. Ngke arona ba I rinea te makuri aei, ao e na boni bae n reke kaniwangau; ma ngkai I aki rinei, ao bon te muioko are I anganaki. Ao tera ngkanne kaniwangau? Bon aei: N na kaotioti, ao N na anga te Euakerio n aki kaboaki, ma n kaki are I riai n anganaki man te Euangkerio.

Ma ngaia ae I aki bae iroun temanna, ao I toro irouia aomata nako, ba I aonga n anai nanoia akana maiti riki. I kabanea korakorau i bukia aomata nako, ba I aonga n anai nanoia temangina. Ao I karaoi baini kabane akanne i bukin te Euangkerio, ba e aonga n reke tibangau ni uana. 

Alleluia, alleluia.

Nako, reireinia botanaomata ni kabaneia: I a raoningkami ni bong nako Ni karokoa tokin aonaba. Alleluia.               

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio….9: 27-31

Ngke E mananga Iesu, ao a rimuina mataki ake uoman, ao takarua ni kangai: “Natin Tawita, nanoangaira!” Ngke E roko Iesu n te auti, ao a nakoina uake a mataki, ao E kangai nakoia: “Kam kakoaua ba I kona ni karaoa anne?” Ao a taku: “Eng, te Uea.” Ao E ringi mataia Iesu, ao E taku: “Ke a karaoaki nakoimi n ai aron ami onimaki.” Ao a ure mataia. Ao E kamatoa ana taeka nakoia ni kangai: “Taratarai ngkami ba e na aki ata aei temanna.” Ma, ngke a nako, ao a katanoata taekana ni kabuta te aba arei.

 

Tibatiba: Teirake, Ierutarem, ota, ba ae a roko otam, e oti raneanean te Uea i aom

Avenete Wiki 1            Kaabong

Warekan ana boki te Burabeti ae Itaia..26: 1-6

N te bong anne, ao e na aneneaki te kuna ae kangai n te aba ae Iuta:

Iai ara kawa ae korakora; E nonoia ma ni bonoia ba e na kawakinira. Kauki mataroa, ba e na rin te botanaomata ae raoiroi, ae kawakina te kakaonimaki, ae e teimatoa ana iango, ae titiku i nanon te raoi, ba e onimakiniko. Onimakina te Uea n aki toki, ba bon te Uea ae te Ba ae akea tokina; E karinanoia ake a maeka i eta n te kawa ae rietata; E kabakaia i aontano, E tewenakoia i buakon te tano ae toubekaki irouia akana mangori ma akana kainnano. 

Te Taramo 118: 1, 8-9, 19-21, 25-27

Kaekana: E na karaoiroaki Teuae nakomai n aran te Uea.

Katituraora te Uea, ba E akoi, akea tokin ana tangira.

E raoiroi riki te muioko iroun te Uea, nakon onimakinan te aomata;

E raoiroi riki te muioko iroun te Uea, nakon onimakinaia akana maka. K

Kauki mataroan te raoiroi nakoiu, ao N na rin ma ni katituraoa te Uea.

Aei ana mataroa te Uea, a rin iai akana raoiroi.

I katituaraoiko ba Ko kaekaai, Ko riki ba au tia kamaiu. K.

Te Uea, karekea te kamaiu, Te Uea, karekea te tokanikai.

E na karaoiroaki n aran te Uea teuare nakomai. Ti karaoiroiko man uman te Uea;

Bon te Atua te Uea, bon otara. K. 

Alleluia, alleluia.

Kanenea banam, kaota te rongorongo ae raoiroi: E nakomai te Uea ae Atuara ma te maka. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio…7: 21, 24-27

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “E aki rin n te abanuea ae karawa te aomata ae kangai nakoiu: ‘Te Uea, te Uea!’ ma e na rini iai ane ira nanon Tamau are i karawa.

Te aomata nako ae ongo au taeka akanne ma ni iri nanoia, ao ai aron te aomata ae wanawana, ae katea ana auti i aon te ba. E baka te karau, e ranga nakon te ran, ao e oro te ang ni karea te auti, ma e aki baka, kioina ngke e kateaki i aon te ba. Ma ane ongo au taeka akanne n aki iri nanoia, ao ai aron te nanobaba are katea ana auti i aon te bike. E baka te karau, e ranga nako te ran, e oro te ang ni karea te auti, ao e baka, ao e kakaiaki bakana.”

 

Tibatiba: Onimakina te Uea n aki toki, ba bon te Uea ae te Ba ae akea tokina

Tariu ao maneu n te bong aio ao e kaotaki nakoira te bai ae na riki nakoira ba muin aron ara kekeiaki inanon maiura i aonteaba. E na rin n te Abanuea ae karawa te aomata ae kateitei iaon te baa e na aki kona n rin te aomata ae kateitei iaon te tano. Antai aika a na rin inanon te kawa ae Ierutrem ae Bou? Eng e bon kateretereaki nakoira n taian wareboki n te bong ba e na rin n te Abanuea ae Karawa te aomata ae raoiroi maiuina, ae kawakina te kakaonimaki; ae teimatoa ana iango; ae titiku inanon te raoiroi ba e onimakinika te Atua. Ngkana ti kateitei iaon te baa ae Iesu ao bon te bai ae ti kona n rotaki iai. E na kare te angibuka ao e na roko te nao ae matoa ma ti na bon aki kona n rotaki ibukin ba ti kateitei iaon Iesu. Inanon taian taramo n te bong aei ti neboa te Atua ni bai a na reke nakoira mairoun Iesu. A na bon akea kainnanou iroun Iesu ba E na tararuai n tai nako. E na kakamarakeai ao E na kawakinai man taiain kabuanibai ao E na katanai mairouia aiau. Eng e tauraoi nakoira n tai nako ana kamaiu te Atua inanon ana Taeka ae Maiu ae Iesu. Ma ti na ti kamaiuaki ngkana ti butimaea ana Taeka te Aua ao ti kawakinna. Eng ti na kawakinaki n te wanawana ba ti kateitei aion te baa n aki totoki ae bon Iesu.  

 

Avenete Wiki 1           Moanibong

Warekan ana Boki te burabeti ae Itaia. 2: 1-5

Mini Itaia ae natin Amoti, n taekani Iua ma Ierutarem.

Ni bong aika na roko, ao e na kateaki maungan ana Temoboro te Uea i taberan taiani maunga, ao e na neboaki rake i aon taberani maunga. A na baroakinna botanaomata nako; a na roko iai botanaomata aika maiti, ao a na kangai: “Nakomai, ti na ararakea ana maunga te Uea, ti na nakon ana Temboro Atuani Iakoba, ao E na kaota kawaina nakoira, ao ti na toua nanona; ba e na nako mai Tion te Tua, ao ana taeka te Uea mai Ierutarem. E na tau taekaia botanaomata, E na motiki taekaia botanaomata aika maiti; a na riki aia kabang ba aia bai n ribana, ao aia kai ni buaka ba aia taaba n erere. E na aki manga buaka te botanaomata teuana nakon te botanaomata teuana e na akea riki te kataneiai nakon te buaka. Ana utu Iakoba, nakomai, ti na nakonako n otan te Uea.” 

Te Taramo: 1-4, 8, 9

Kaekana: I kukurei n ongo ae kangai: “Ti na nakon uman te Uea.”

I kukurei n aia taeka ae kangai: “Ti na nakon uman te Atua.”

Ti a roko iai ba a tei waera, ni mataroani Ierutarem. K.

E tei Ierutarem ba te kawa, ae ti teuana rabatana;

A waerake iai baronga, aika ana baronga e Uea. K

I kangai: “Teraoi nakoimi!” i bukin tangiraia tariu ma raou.

I tataro ni bubuti kabaiam, i bukin tangiran uman te Uea ae Atuara. K 

Alleluia, alleluia.

Nakomai ao kamaiuira, te Uea ae Ataura; Kaota matam, ao ti na maiu. Alleluia. 

Warekan ana Euangkerio Mataio…8: 5-11

Ngke E rin Iesu i Kaberenaum, ao e nakoina temanna te mtaniwi ni bubua, ao e butia ni kangai: “Te Uea, e wene au tabonibai n au auti, ba e naakibaina ao e korakora marakina.” E taku Iesu nakoina: “N na nako ni kamaiua.” E kangai te mataniwi ni bubua nakoina: “Te Uea, I aki riai ba Ko na rin i an umau, ma ti teuana am taeka, ao a maiu naba au tabonibai. Ba boni iai naba au mataniwi ngai, ao iai tautia i aau; I kangai nakon temanna: ‘Nako’, ao e nako; I kangai nakon temanna: ‘Karaoa aei’, ao e karaoia.” Ngke E ongo Iesu, ao E mimi, ao E kangai nakoia ake a iria: “I kaotia ma te koaua, I tuai n nora te onimaki ae ai aron aei iroun temana i buakoia Iteraera. I bon tuangingkami, ba a na maiti akana na roko mai mainiku ao mai maeao, ao a na amarake ma Aberaam, ao Itaaka ao Iakoba n te abanue ae karawa.”

 

Tibatiba: I kukurei n ongo ae kangai: "Ti na nakon uman te Uea."

Bon Nanon te Atua ba E na tabekira man arora ni kananonga ngkai ti a tia ni kabuakakaki ba muin aia bure ara moani karo. Bon aio te kantaninga ba ti na bane ni ararakea te maunga ae Tion ba ti na bane n neboa te Atua n Umana ae Moan te Tabu. Ba iroun Natina ae Iesu are maraki mani mate iaon te kaibangaki obukira ao ti a tia ni bane ni karikaki ba nati ngaira aika tan baibai n te Abanuea ae Karawa. N aron ae kabotauaki ma te maunga ae Tion ao ti kaotaaki iai ba bon tiaki mwengara ni koaua te aonnaba aio ao ti bon aki karikaki ba ti na tautaekanaki ni bain aonteaba ma bon nnera n aki totoki bon Karawa. N te aonnaba aio ao ti riai n ataia ba ti na aganaki ara tai ae uarereke ni katauraoira nakon te maiu ae aki totoki irarikn te Atua. Are nanona ba ti na riai n aki kabanei nanora ni mataeiakina bain te maiu aei ao a na aki kabua mairoura te kabaia ae akea tokina I Karawa.

Ngaia are ti na riai ni bane n ongo ana baebaebati te tia areru n te bong ni kaota te bae ae rangini mataiakinna nanona n te maiu aio ba te kona n ararakea te maunga ae Tion ba ti aonga n neboa te Atua ao ni katonga kororaoin te kimareirei ae akea tokina I Karawa. Ti na moana ara katauraoi ni butimaea manga kauaokin Iesu inanon te maka ma te korakora inanon ara katauraoi ni butimaea Iesu te Merimeri ma nanora aika a itiaki mani tauraoi ni kaitibo ma Iesu inanon te kabaia ae akea tokina.           


 

Avenete Wiki 1           Kauabong                 Sto Anterea te Abotoro 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Roma…10: 9-18

Ngkana ko kaotia ni wim ba te Uea Iesu, ao ngkana ko kakoaua i nanom ba E kautia te Atua mai buakoia mate, ao ko na kamaiuaki. Ba e karaoiroaki te aomata n te kakoaua ae i nanona, ao e kamaiuaki n te kaotioti ae i nanoni wina. Ba e kangai te koroboki: “Ane kakoaua, ao e na aki maneang.” Ai ngaia ae akea okoron te I Iutaia ma te I Erene, ba ti Temanna aia Uea, ae tituaraoi nakoia akana butia. Ba “ane wetea aran te Uea, ao e na kamaiuaki.”

Ma a na kanga ni wetea aran te Uea, ngkana a tuai ni kakoaua? A na kanga ni kakoauaa ngkana a tuai n ongo taekana? A na kanga n ongo taekana ngkana akea te tia taekinna? Ao antai te tia taekinna ngkana e aki kanakoaki? Ba e kangai te koroboki: “Ai tamaroa ra waeia tani uoti rongorongo aika raraoi!” Ma a aki bane ni ira nanon te Rongorongo ae Raoiroi. Ba e kangai Itaia: “Te Uea, antai ae kakoauai ara taeka?” Ma ngaia e e reke te onimaki man te ongora, ao e reke te ongora man ana taeka Kristo.

Ma I taku: Tao a tuai n ongo? A bon ongo, ba “A tangi banaia n tabo nako, ao a roko aia taeka i tabon aonaba.” 

Te Taramo 18: 2-5

Kaekana: E buta aonaba n aia taeka.

E katanoata mimitongin te Atua karawa, E kaota muini baina tinanikuni karawa.

E karakina te ngaina nakon te ngaina, E kaota taekana te bong nakon te bong. K.

Tiaki te taeka, ao tiaki te taetae, ao akea te bana ae oti,

ma a roko banaia i tabon aonaba, a roko aia taeka n tian aon te aba. K. 

Alleluia, alleluia.

E kangai te Uea: “Nakomai, irai, ao N na karaoi ngkami ba tan akawaia aomata.” Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 4: 18-22

Ngke E nakonako Iesu i rairikin namani Kariraia, ao E noriia tari ake uoman, ba Timon are aranaki ba Betero ao Anterea are tarina. A tabe ni kabaka aia karaun, ba tan akawa ngaia. E taku nakoia: “Nakomai, irai, ao N na karaoingkami ba tan akawaia aoamta.” Ao a kitan naba aia karaun ao a iria.

Ngke E nako riki teutana, ao E manga noriia tari riki ake uoman, ba Iakobo are natin Tebetaio ao Ioane are tarina. A toka n te boti ma tamaia are Tebetaio, ao a tabe ni bonoti aia karaun. E weteia, ao a kitana naba aia boti ma tamaia, ao a iria. 

Tibatiba: Ti karaoiroaki n te kakoaua inanora ao ti kamaiuaki n te kaotioti ae inanon wiira

Tariu ao maneu e roko te kamaiuaki iaon te aonnaba mairoun Iesu are ana Rikitemanna te Atua are kanakoaki nakon aonteaba ba E na uota ao n takaruaea te Rongorongo ae Raoiroi nakoia aoamata ni kabane ba aonga n ongo ao a na kamaiuaki akana a onimakinna ao ni maiuakinna.

N te moan wareboki man ana reta Bauro nakoia I Roma ao ti tuangaki ba ti na tatakaruaea ba te Uea Iesu ao ngkana ti kakoaua ba E kautaki Iesu iroun te Atua mai buakoia mate ao ti na kamaiuaki. Ma ti na kanga ni kamaiuaki ngkana ti aki wetea aran Iesu ao ti na kanga n ongo te Rongorongo ae Raoiroi ngkana akea ae kanakoaki ba e na takaruaea te Taeka? N tai aikai ao E boni kabonganaira Iesu ba ti na taetaekina te Rongongo ae Raoiroi nakoia aomata nako are nanona ngkanne ba a na riai n iai ibuakora ake a na tauraoi n anga nanoia ba a na riki ao a na kanakoaki iroun Iesu ba tan tataekina te Rongongo ae Raoiroi. Ba ngkana iai aika kanakoaki ba a na taekina te Taeka ao ngkanne ti na kona n ongo ao ti na kamaiuaki ngaira ake ti kakoaua inanora ao ti na manga tauraoi n taekina te Rongorongo ae Raoiroi nakoia tarira ma manera.

N reitaki ma ara katauraoi imain Kiritimati ao ti riai n rairi nanora ao ni kakoaua ba bon Iesu te Kristo boni Ngaia Uean aonnaba ao Natin te Atua ae roko ba E na kairira nakon te Tama ba ti aonga ni bane ni kamaiuaki. Ti riai ni manga kabuta nakoia aomata kakawakin te katauraoi inanora ba a na riki ba mwengan Iesu te Tei ngkana e bungiaki nakoira n te Kiritimati.

Wiki 34           Kanimabong           

Warekan ana Boki te burabeti ae Taniera. 7: 2-14 

E taetae Taniera ni kangai: “I mataku n te mi, ni bong, A katakarebua marawa ae ababaki angini karawa ake aua. Ao a aerake mai tari man ake aman ake totoa, ake a kakaokoro taraaia. Te moa ni man, ai aron te raian, ao iai baina ni kiba, aika bain te ikare. I tarataraia, ni karokoa a taekaki baina, ao e kateirakeaki mai aontano, ao e kateaki i aoni waena ake uai n ai aron te aomata, ao e anganaki te nano n aomata. Te man temanna, ae te kauoman, ai aron te bea, ao e tei i aon iterana ae te iterana, ao tenai te rinikaokao I nanoni wina; ao e kangai te taeka nakoina: ‘Teirake, kangai iriko ni kabatia.’ I muina, ao I taratara, ao I nora te man temanna ae ai aron te rebari, ao aai baini ni kiba i aon akuna, ao aua atun te man anne, ao e anganaki te tautaeka. I muin anne, ao I mataku n te mi ni bong, ao I nora te man temanna, ae te kaaman, ae kakamaku, ae tara n tiritiri, ao moan te korakora; wina boni biti aika moan te bubura; e kakangi bai ma ni kangkanti, ao e toubekai nikiraia ni waena. E kaokoro ma man ake i maina, ao tengauni korona. I tarai korona, ao akea ba e waerake te koro teaina I marenaia, ao a butaki korona ake tenai mai moana; ao iai mata i aon te koro arei, aika ai aroni matan te aomata, ao te wi ae taetae ni kanikatonga. I tabe ni mataku:

A kateaki kaintokanuea, ao e tekateka temanna te unimane. E mainaina kunnikaina n ai aron te tinoo, ao iranatuna, ai aron te buraentibu ae itiaki.

Ana kaintokanuea, bon uran te ai, ao nirana te ai ae uramaka. E ranga nako te ai I matana, Nga ni nga tani buokia, ao rebu n rebu tan tei i matana. E wakinaki te kabowi ao a kaukaki boki.

I taratara, ngke e karongoa ana taeka ni kanikatonga te koro arei, ni karokoa e a tiringaki te man, ao e kamateaki rabatana ma ni kabuokaki n te ai. E anaki naba te tautaeka mairouia man ake tabeman, ao a kaanauaki maiuia ni karokoa te tai ae baireaki.

I mataku n te mi ni bong. Ao akea ba e nakomai i aon mangini karawa ae ai aron te nati n aomata. E nako ni kawara teuare te Ikawai ao e kairaki nako matana. Ao e anganaki te maka, te neboaki ma te tautaeka, ao a bane n toro irouna botanaomata, aba ma taetae. Ana tautaeka, bon te tautaeka ae akea tokina, ae na aki bua, ao e na aki kamaunaki ueana.” 

Te Taramo Taniera 3: 75-81

Kaekana: Karaoiroia, neboia n aki toki.

Ngkami maunga ma tabuki, Karaoiroa te Uea.

Ngkami aroka aika rikirake i aon te aba, Karaoiroa te Uea. K

Ngkami koburake n ran, Karaoiroa te Uea.

Ngkami marawa ma karanga, Karaoiroa te Uea. K

Manini marawa ma manin tari, Karaoiroa te Uea.

Ngkami nako, manini karawa, Karaoiroa te Uea.

Man ni bane aika kam kakang ke ni manana, Karaoiroa te Uea. K 

Alleluia, alleluia.

Tantani  ao tataro n tai nako, Ba kam aonga n tauraoi n tei i matan Natin te aomata. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..21: 29 – 33

E taetae ni kaiknaki Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Tara te biku ma kai nako; ngkana a bwebwerake, ao kam noria ma n ataia iai ba e a kan te tai ni kabuebue. Ai aromi naba ngkana a kaoti baikanne, kam na ataia ba e a kaan Uean te Atua. I tuangingkami ae koaua: e na aki mauna te roro aei i maini kaotini baikanne ni kabane. A na mauna karawa ma aonaba, ma a na aki mauna au taeka.”

 

Tibatiba: Neboa te Atua, Karaoiroia n aki toki