N te bong aio ao ti auringai ba te Kristo E kan anganira te maiu ni kaoaua iananon te te inaomata. Are nanona bat i riai na ki karaoi baia aika a ira tuan aonnba ma bai nako aika ti karaoi ana riai ni boto kan akaraoan te raoiroi ae boraoi ma Nanon te Atua. Ti riai n aki korotobibiaki ibukin te tua ba iroun te Atua ao ti aki makamiuaki ibukina bat i krotobibiaki ke tiaki ma ibuklin bat i kakaraoa ae nanon te Atua.

Eng ti aki kamiuaki ibukin iran te tua ma ti kamaiuaki ibukina bat i maiuakina ae botau ma Nanaon te Atua.

N te ewanghkerio ao ti nora aroia baritaio ni kakanikoa Iesu ngke e aki E aki e urua tuan te tebokaniwae imaian te amarake n ai aron ai tua Iutia. E kaekaia Iesu ni kangai. E taju Iesus nakoia baritaio ba e aki kakakwaki ba e na tararaoi te mangko mai akuna ao e kakawaki ri ki ba e na itiaki te mangko maiananona . Are nanona ngkanne b aba ngkana ti karaoi makuri n tangira ma te nano n tangira ao n akoi ao ngkanne ao ngkanne e na rota noraki iai itiakin arora I matai aoamata. Are nanona ngkannne ba ngkana ti kan riki n raoiroi atara ao tin a kaitiaka moa nanora. Ba e kakawaki riki ba e na raoiroi nanaora nakona ae na itiaki moa tinasnikun rabatara.te inaomata Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Luke 11,37-41.

Tibatiba: Te maiu ae kororaoi inanon te Inaomata,

Bon ana kantaninga te Atua ibukira ni kabane ba ti na bungiaki inanaon the te inaomata are te bungiaki inanon te Berita ma ana kantaninga te Atua ae maka mani mimitong are Ngaia ae karika Karawa ma aonnaba. Bon ana kantaninga ibukira te Atua bat i bungiaki ao ni maiu inanon oanaomata inanon te Uea ao tikai te tautoronaki inanon te bure

E kaotaki nakoira ikai ba bai ni kabane aika karikaki a na riai bane n rinanon ana kantaninga te Atua ba akea te bai ae riki ni manenanti ma a bane n riki bai nako inanon ana kantaninga te Atua.

Ao tera raoi ana kantaninga te Atua ngke karika te aomata? Eng bon ti teuana ana kantaninga te Atua ngke E karika te aomata ba E na riki ba katotongan te Atua ae na riki ba rona ni maeka I Karawa  n aki totoki.

N te moani wareboki n te bong aio ao ti ongora rongorongon te burabeti ae Iona ngke e kanakoaki iorun te Aroun te Atua ba e na rairi nanoia kain Ninive. Ibukin makuna ao rawana ni kawara Niniwe ao e roko te buaka ae korakora inanon marawa ao e tuatua te burabeti ae Iona ba e na karenakoaki nako inanon marawa ba e aonga n reke te raoi. Ma ngke karenakoaki Iona ao e kabautaki naba iroun te ika ae moan te bubura ao e tiku inanon biroton te ika inanon teniua te bong ao imuina ao e a manga mumutaki Iona iroun te ika iaon te bike ao iana e mananga Iona nako Ninive n taekina te rairannano nakoia kain Ninive ao aia uea. Ibukin aia ongotaeka ao aia rairannano kain Ninive ma aia uea ao a bane ni kamaiuaki ao n aki kamaunanakoaki.

Tariu ao maneu ni kaekan aia titiraki aomata ake a kainanoi taian kanikina ba e aonga n reke te kamaiuaki irouia ao E kaekaia Iesu ni kangai; ”Ba bon te roro ae kam buakaka ngkami. Bon akea te kanikina ae kam na anganaki ba ti  te kanikina are iruon Iona. Te koaua ba n tain te motikitaeka ao a na bane n teirake kain Ninive n totoko ibukina ba a tia ngaia ni rairi nanoia man ana kabarabaraba Iona nakoia ba a na rairi nanoia. Are nanona ba bon iai riki te oini bai ae moan te kakawaki riki nakon  rongrongon Iona ba bon taekan Iesu are boni Ngaia te an Rikitemanna te Atua are na uota Maiu ni Koaua nakon aonnaba.

Wiki 12 Moanibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 17:5-8, 13-15, 18

E taua te aba ni kabanea uean Aturia, ao e nako ni buakana Tamaria i nanon tenua te ririki. N ana karuaiua n ririki Otea, ao e taua Tamaria uean Aturia ao e kairia Iteraera nako Aturia ba taenikai. E kamaekaia i Ara i rarikin Abora ae karangani Kotan ao n aia kawa i Miria. E riki te aro anne kioina ngke e bure Iteraera nakon te Uea ae Atuaia, are kairia rake man te aba ae Aikubita, mai ani makani Barao are uean Aikubita. A taromauria atua tabeman ao a irarang n aia katei botanaomata ake E kakioia nako te Uea mai maaia.

E bon tia n taetae te Uea nakoni Iteraera ao nakoni Iuta, irouia nako burabeti ma tani matairiki, ni kangai: “Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia nakoia ami bakatibu ao are I angania irouia au tabonibai ake burabeti.”

Ma a aki ira nanona, ao a kamatoai rii nanoia nakoia ai bakatibu, ake a aki kakoaua te Uea ae Atuaia. A kaki ana tua ao te berita are E karaoia ma aia bakatibu ao ana moti nakoia. Ai ngaia are e koro unin te Uea nakoni Iteraera, ao E kakioa nako mai matana. Akea nikirana ba ti ana utu Iuta. 

Te Taramo: 60: 3-5, 12-13

Kaekana: Te Uea, buokira ni baim ae maka.

Te Atua, Ko kaakira, ko oroira, Ko un iroura. Ko na okirira. K

Ko karurua aon te aba, ko bwenauaia; Karaoa tabwenana, ba e a mae nako.

Ko karawawata am botanaomata, Ko kamooira n te uain ae ti maraa iai. K

Tao Ko kaki taekara, te Uea, N aki manga raona ara tanga?

Buokira n rawawatara, Ba akea manen ana ibuobuoki te aomata. K 

Alleluia, alleluia.

E raoiakina aonaba te Atua i nanoni Kristo, ao E anganira taekan te raoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7:1-5 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai motiki taekaia aomata, ao a na aki motikaki taekami. Te moti ae kam motiki taeka iai, ao a na motikaki naba iai taekami. E aera ngkai ko tara te aneke ae i nanoni matan tarim? Ao ko aki nora te kinnara ae i nanoni matam! Ko na kanga n taku nakon tarim: ‘Taningaai, ba N na buta te aneke ane i nanoni matam,’ ngkai iai te kinnara I nanoni matam? Te tia kewea te aba, buta moa te kai ane i nanoni matam, ao ko a matairiki ngkanne ni buta te aneke ae i nanoni matan tarim.”

 

Tibatiba: Kaki aromi ae buakaka ao kawakin au moti ma au baire n ai aron te Tua ni kabanea are I kateia

 

Wiki 11 Katenibong 

Warekan te kauoua ni Boki n Uea. 22:8-13; 23:1-3

E kangai te mataniwi ni berebitero ae Irikia nakon te tia koroboki ae Taban: “I kunea Bokin te Tua inanon ana Temboro te Uea.” Ao e angan Taban te boki ba e na warekia. E nakon te uea te tia koroboki ae Taban, ao e kaongoa ni kangai: “A kaburoa te tirewa are n te Temboro am tabonibai, ao a angania tani makuri aika muiokoaki n ana Temboro te Uea.” Ao e kaongoraea te uea te tia koroboki ae Taban ni kangai: “E anganai te boki te berebitero ae Irikia.” Ao e warekia Taban i matan te uea. Ngke e ongo kanoani Bokin te Tua, ao e raeuai kunnikaina te uea. Ao e tuatua nakon te berebitero ae Irikia, ao nakon Aikam ae natin Taban ao Akabo ae natini Mikaia ao Taban ae te tia koroboki, ao Ataia ae ana tabonibai te uea, ao e kangai nakoia: “Nako titirakina te Uea ibukiu ao i bukia te koraki, n taekani kanoan te boki ae a tiba kuneaki. E boni korakora unin te Atua nakoira i bukin ara bakatibu ngke a aki ira nanon te boki aei ma n aki karaoa ane koreaki iai.” Ao e kaoia unimanen Iuta ma Ierutarem te uea, ao e waerake nakon ana Temboro te Uea ma aomatani Iuta ma kaini Ierutarem ao berebitero ma burabeti ao te koraki ni bane, aika mangori ma aika kakanato. Ao e wareka i mataia kanoani bokin te berita are kuneaki n ana temboro te Uea. E tei te uea i rarikin te boua, ao e karaoa te berita i matan te Uea ba e na kawakin ana moti, ana baire ma ana tua, ma nanona ni kabanea ao tamneina ni kabanea, ba e na kakoroa bukin te berita are makoro n te boki arei. Ao a bane te koraki ni kariaia te berita anne. 

Te Taramo 119: 33-37, 40

Kaekana: Te Uea, reireiai am tua.

Reireiai kawakin am moti, ba N na toua n tai nako,

Tuangai arou ni kawakina am tua, Ao N na kabanea nanou n taua. K

Kairai i nanoni kawain am tua, Ba bon anne kabaiau.

Kaira nanou nakon am baire, Ao tiaki nakoni karekan arou. K

Kawakini matau mani baika akea maneia, Kamaiuai n am taeka.

Noria, I barua am tua, Kamaiuai n am eti. K 

Alleluia, alleluia.

Ko angan aonaba taekan te maiu, Ba ko raneanea i aona n ai aron otan taiani itoi. Alleluia 

Warekan ana Euangkerio Mataio. 7: 15-20 

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Kawakiningkami mairouia burabeti ni kewe: a baka n tiibu i matami, ao i nanoia boni kameanti aika kakang. Kam na kinaia ni uaia. Tao a anaki kurebe man akanta? ke biku mani kai aika kateketeke? E kariki ua aika raraoi te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka nako ae raoiroi, ao e kariki ua aika bubuaka te aroka ae buakaka. E aki kona ni kariki ua aika bubuaka te aroka ae raoiroi, ao e aki kona ni kariki ua aika raraoi te aroka ae buakaka. Te aroka nako ae a aki raraoi uana, ao e koreaki ma n tewenakoaki n te ai. Ma ngaia ae kam na kinaia ni uaia.

 

Tibatiba: Kawakina ao maiuakina ana moti, ana baire ma ana tua te Uea ao E na kakoroa bukin ana Berita nakoim

 

Wiki 11           Kanimabong 

Warekan te kauoua ni Boki ae taekaia Uea. 11: 1-4, 9-18, 20.

Ngke e noria ba e mate natina te mane, neiere Ataria ae tinan Akatia, ao e kamateia ana kariki te uea ni kabaneia. Ma e kamaiuaki Ioati ae natin Akatia, ba e anaki mai buakoia natin te uea n aia tai ni kamateaki. E uotia nako neiere Ieotieba, are natin te uea ae Ioram ao manen Akatia. E karinna n te tabo ni wene ma te tia tobaia. E karabaki iai mai matan Ataria, ao e aki mate. Onoua ana ririki ni karabaki irouni Ieotieba i nanon ana Temboro te Atua, ngke e uea Ataria i aon te aba.

N te kaitiua n ririki, ao e tua Ieoiata ba ana roko irouna ana mataniwi ni bubua Karaite ma mataniwia tan tantani, ao e karinia i nanon te Temoboro. E karaoa te berita ma ngaia ao e tuangia ba a na taetae n tuea i nanon te Temboro, ao e kaota natin te uea nakoia. A ira nanon Ieoiata ae te berebitero mataniwi ni bubua ni bai ni kabane. A kairia aia oamata ake a bane aia tei n te Tabati, ao a kawara te berebitero ae Ieoiata; ao ngaia e angania ana kabang ma ana otanga te uea are Tawita, ake a mena i nanon ana Temboro te Atua. A bairea nneia tan tantani, ao a tei ma aia kai ni buaka i nanoni baia, man te maninganinga are mai maiaki ni karokoa are i meang ri rarikin te baonikarea ma te Temboro, ao a katobibia te uea. E kaotinakoa te uea Ieoiata, ao e katoka ana baunea ma ni kainikinaean ueana. A kaueaa ma ni kabiria, ao e uboubo ma n takarua ni kangai: “E na mauri te Uea!” Ngke ongo takaruaia te koraki Ataria, ao e nako ni kawaria i nanon te Temoboro; ao e taratara nako, ao e nora te uea ba e tei i aon te bao, n ai aroni kateina, ao e i rarikina mataniwi ma tani katangi bu, ao ai kain aonteaba ake a kimareirei ma ni katang aia bu. Ao e raeuai kunnikaina Ataria, ao e takarua ni kangai: “Bon te kamane, bon te kamane!” Ao e tuatua te berebitero ae Ieoiata ni kangai nakoia mataniwin te tanga: “Kairia nako, ao kaotinakoa. Ngkana iai ae rimuina, ao kamatea.” Ba e aki tangira te berebitero ba e na kamateaki i nanon ana Temboro te Atua. A katikia nakon ana auti te uea; ao ngke e a roko n aia tabo aoti n rin, ao kamatea iai.

Ao e karaoa te berita Ieoiata i marenan te Atua ma te koraki, ba ana riki ba ana botanaomata te Atua; ao te berita naba i marenan te uea ma ana botanaomata. A bane kain aonteaba n nakon umani Baara ae te anti, ao a urua, ao kabakai baonikareana ma tamenina, ao kamatea Matan ae ana ibonga Baara i matan te baonikarea.

Ao e kateia tan tantani te berebitero, ba a na teiakina ana Temboro te Atua. A bane ni kukurei kain aonteaba, ba e rau te kawa, ngke a tia ni kamatea Ataria n ana tabo te uea. 

Te Taramo 132: 11-14, 17-18

Kaekana: Mwengan te Uea Tion are Erineia.

E taetae n tuea te Uea nakon Tawita, e na aki bitaki ana taeka:

“Bon am kariki ae N na kateia, i aon am kaintokanuea.” K.

Ngkana a kawakina au berita, ma au tua are I angania,

Ao a na aki toki naba aia kariki, n tekateka n am kantokanuea. K.

Ba E rinea Tion te Uea, E tangiria ba mwengana.

“Bon au tabo ni motirawa n aki toki, Boni mwengau ae I tangiria.” K.

N na karikirakea iai korakoran Tawita, N na kaura tauran au aomata ae kabiraki

N na rabunia aiana n te maneang, ma e na raneanea bauna n uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, kauki nanora, n ongora n ana taeka Natim. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Mataio.. 6: 19-23

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino ao a urubai ma n ira iai tani ira. Ma kaikoi ami kaubai i karawa, ike a aki kangi bai iai te koa ma te ino ao a aki urubai ma ni ira iai tani ira. Ba ike e mena iai am bai ae kakawaki, ao e mena naba iai nanom. Tauran rabatam, boni matam. Ma ngaia ae ngkana e raoiroi matam, ao e bane n ota rabatam. Ma ngkana e aoraki matam, ao e bane n ro rabatam. Ma ngaia ae ngkana bon te ro te ota ae i nanom, ao ai bati ra te ro!”

 

Tibatiba: Tai kaikoi ami kaubai i aon te aba, ike a kangi bai iai te koa ma te ino