N tabetai ao ti tauaninne ba ti ngaira aika ti na kamaiuaki. Iroura ngaira katorika, ti kona n taku n tabetai ba ti ara bai te kamaiuaki ibukina ti katorika. Ma I taku ba n te koaua ao e aki reke kamaiuara man arara ke kainakin te aro teuana ke te botaki teuana ma e bon reke man ara makuri aika ti karaoi aika botau ma Nanon te Uea.

Ni karakinan teuae Mahtma Gandhi ae rang ni kinaaki ae kain Inria, ao iai temanna te Kiritian are titirakinna ba e aera ngkai e aki riki ba te Kiritian. E kaeka man taku Mahatma n taku ba e na ti kona n riki ba te Kiritian ngkana e a tia n nora te Kiritian ni koaua ni matana.

Tariu ma maneu ti na manga tuoi aron ara kekeiaki ni maiura ni Krirtian ba e uara. N te wareboki ngkoananoa ao ti kauringaki ba te bai ae kakawaki n ara kekeiaki bon te ongotaeka n te makuri. Ti na aki ti atonga te bai ae ti na karaoia ibukin te Uea ma ti na riai ni makuria. N te bong aio ao ti a manga anganaki teuana riki arora ae ti na kamaiuaki iai ao aio bon te nanorinano n aiaroia ataei aika uarereke. Ti na aki ukera te kamoamoaki n ara makuri ma ti na karaoi baai ni kabane ma te nano n tangira ao n nanoanga. Ti na kataia naba ni kakoroi nanon ara motintaeka ke ara taeka ni bau ma te Uea. Ti na uringa naba kakawakin arora ni maiu n te tai ae ngkai ba ngaia ae na bairea aron te tai ae na roko ibukira. A na bane ni mauna mani bua arora ni bure n taai aika nako ngkana ti rairi nanora man tanrikaki nakon te Uea n te tai aio ae ngkai naba. Te bai  naba ae kakawaki ba ti riai n aki taku ba ti a kamaiuaki ba ngaira katorika ke kain te charismatic ma ti ngkana ti karaoa Nanon te Uea n taai nako ao ni maiu inanon te maiu ni karatia.