N tabetai ao ti kataia ni kakaai taian kakai inanon maiura ae ti na nora iai ana kaimimi te Uea ibuakora. N te bong aio ao ti kauringa ana toa St Vincent de Paul are rangi n kinaaki n arona n tabeakinia kainnano ma kananoanga. I taku ba bon aio te moan ni kakannato ni makuri ae ti kona iai ni kaota bannan te Atua nakoia tarira ma manera ni kabane.

E boni kamimi aron kinaakin Iesu irouia aomata n ana tai ni maiu i aonteaba ba rinanon ana makuri n tangira ao n nanoanga nakoia aomata. Ngke E kaotia nakoia Abotoro i muin mangautina ao E rineia Iesu ba E na kinaaki n taian ikoaki iaon Rabatana.

Tariu ma maneu tera arora nakoia aika ti noria ba a kainnano mani kananoanga? Ngkana ti kan kaota Iesu nakoia ao ti na riai ni n tauraoi ni katokai i aora aroia n rawawata ao n namakina te kainnano iroura inanon karaoan ara makuri n ibuobuoki nakoia. Bon iai ana kibu ni koora St Vincent de Paul are e kangai, "Ti na kaota tangiran te Atua ni uaan ara makuri ni baira ao man maonon ramara". E taku naba Mother Teresa ba "ti riai n tangira ni karokoa ae ti rotaki n te maraki". Bon aikai aekani makuri aika ti kakoaua ba ti kona iai n roota Nanon ke Buroon te Atua, ao boni ngaia ngkanne kawain reken ana kakabaia te Atua ni maiura. Ngkana ti kauring ana taeka ni kakabaia Iesu ao ti kona ni kakoaua ba e na baroira taian kakabaiaki mairoun te Atua ngkana ti kakaraoa te makuri n tangira ma te nanoanga.

Ti na manga butia te Uea ba E na anganira te matairiki ni kona n nora Iesu ibuakora rinanoia kainnano ao n tauraoi ni kabanei maiura ibukin karaoani makuri n ibuobuoki nakoia tarira ma manera. Ngkana ti karaoa aio ma te nano ni koaua ao e na kona n noraki i roura bannan ni koaua Iesu are E na kona n ringi maiua aomata ba a na manga okira te Atua inanon te rairannano.