Tariu ao maneu iai te koaua teuana are I taku ba ti bane n titebo iai. Ba ti a tia ni irira Iesu inanon te tai ae maan ao n tabetai ti a taku ba ai akea ara kanganga ni maiura ni Kiritian. Ma tao e bon riai ba ti na bon manga kaekaira n te tai aio ba iai te bai inanon maiura ae ti tuai man angan te Uea ke akea? Iai te ruu teuana inanora ae ti tuai man angan te Uea kingina ba E na inaomata iai?

N te ewangkerio n te bong aio ao ti ongora aroia te koraki ake a taku ba a kan irira Iesu ma iai riki tabeia teuana ae a na karaoia imain ae a ira Iesu. E kamatata ikai Iesu ba bon akea nnen taian tabeianga ma katabetabe aikai ngkana ti na ira Iesu. Are nanona ba E tangiria Iesu ba ti na anga ngaira ni kababaneira ngkana ti na iriria. Are nanona naba ba ti na riai ni kanakoi baai ni kabane ke ni kainaomataira mani baikorakin te maiu aio ba e aonga n reke iroura te maiu ni koaua. Ti kona naba n noria ba akea te bai iaon te aonaba aio ae e kona ni kaboa kamaiuakira i Karawa ao akea naba te bai teuana mai aonteaba ae ti na uotia nakon te maiu ae na roko.

Tariu ao maneu ti na butia te Atua ana karatia ao Tamneina ae Raoiroi ba E na buokira ni kaotaira ba ti na kona n noora te bai inanon maiura ae ti tuai man angan te Uea. I taku ba aio bon te rongorongo ae kakawaki nakoira ba aio te itera ae na katabanina aron kamaiura man urua ana tabo te riaboro ni kona n rin inanora man urui maiura ni kekeiaki ma te Uea. Ti na kanakoi bai ni kabane ba ti aonga ni inaomata ni koaua mani kababaneira ibukin te Uea ae Ngaia te Koaua, te Kawai ao te Maiu.