Ti na neboa te Uea n tai nako ao ti na karaoa Nanona n aki toki.

Teuana bukin karikara iroun te Uea bon neneboana n taai nako n reitaki ma ana karikibai ni kabane. N tabetai ao ti nora maiura n te bong teuana ma teuna ba kanga ai aron ae ti tibatiba ara tai imarenan te Uea ao bain te aonaba. Ma ti na kanga ngkanne ni kona n neboa te Uea n tai nako? Iai te bai teuana ae I kunea inanon maiu ni kekeiaki ba ngkana ko uti n neboa te Uea ao ni kareana am bong inanon te kukurei ao te rawawata, te marakai ma te kainnnano, ao ko na namakinna ba ko tataro inanon baai ni kabane aika ko karaoi. N te aro aio ao ko kona n namakina ae ko neboa te Uea man te moani ingabong ni karokoa te tairiki. Ngkana ti neboa te Uea ao ti kakoaua ba muiokon bai ni kabane Ngaia, ao E tararuara ni bai ni kabane ao bon akea te bai ae ti na riai n tabeianga iai. Are nanona ngkanne ba ti na riai n aki toki ni kakaraba man neboa te Uea ibukin kororaoin ana tangira nakoira n tai nako.

Te kauoa ni wewete nakoira ni maiura aio ae moan te kakawaki bon tatakaruaean te Rongorongo ae Raoiroi nakoia tarira ma manera. Ti kauringaki n te bong aio ba ti na riai ni karaoi baai ni kabane aika ti taekin nakoia tarira ma manera. Are nanona ba inanon bai aika ti taekin ao bon ngaira moa ae ti kainnanoia ba ti na ongo te rongorongo anne. Are nanona naba ba e na riai n ti teuana te bai ae ti taekinna ma te bai ae ti karaoai. Ti na reitaki ma te tataro n te Taramo teuana are kangai, "Te Atua anganai te karatia ba N na kona n riki ba te moan aomata ae na ongo am rongorongo are ko taekinna." E taku naba St Augustine ba "Ngkoe are ko taetaekina te Rongorongo ae Raoiroi, kakauongo (ao karaoa) moa te bai ae ko taekinna, ngkana ko tangiriia aomata ba a na ongo iroum."