Ti karaba te Uea ngkai ti a manga bane n roko inanon te namakaina aio are bon namakinan te Rotario. Aio te tai are ti bane n reitaki iai ma tinara Nei Maria ni karinea ba ngaia Uean te Rotario. Ni kaotin Nei Maria i Fatima n 1917, ao e anganira te korana Nei Maria ba ara tataro ni buakana te bure n te aonaba ao ni kaokiia tamnei ake a bua man raroa nako ma ana tangira Natina ae Iesu. Bon aio naba te te tai ae kakawaki irouia utu ni Kiritian n te aonaba ni manga kunea kaubain ana buoka Nei Maria ni kona n tibatibai taian karatia ake e tia ni kaonarakeaki iai iroun te Atua. Inanon tinara Nei Maria ao ti kona n ono n ana karatia te Atua are ti kainnanoia inanon maiura i aonteaba ao n ara borau nakon mwengra are E tia ni katauraoia Iesu ibukira. Ti na bane ni manga kaboua tangiran te korona are boni ngaia te kaubai teuana are e tia n angira tinara Nei Maria. Ti manga karina te ang ae bou n ara utu ao iroura n tatabemanira ibukin tangiran te korona. Ngkana ti tataroakina te korona ao ai aron ae ti kareani ara rooti aika aki kona n rai nakon Iesu ake a na riki ba kanga ai aron ara karinimane nakon te maiu ae na roko.

Ti kauringa naba n te bong aio ana toa St Theresa n Iesu te Tei are aki toki ni kabarabaraki ba te ue te rooti ae uareeke. Te ue bon ana karikibai te Atua ae rabatana te tamaroa ao te kakukurei nakoia aomata nako. E rangi ni kinaki te Santa aio ni kekeiakinan karaoan te tamaroa mani makuri aika uarereke. E rereinira naba Santa Teresa ba ti kona ni karekea te maiu ae tabu mani karaoan raoi ara makuri ke tabera aika uarereke. Inanon te nanorinao ao te nimamannei ao ti kona ni karekea te reitaki ni koaua ma te Atua. Aio are e bon kaineti raoi ma kanoan te wareboki n te bong are "Te Atua E kaota miterion kaubain ana tangira nakoia aika a uarereke n aiaron St Teresa. Ibukin matenanon te Santo aio ni maiuakina Karawa ikai i aoanteba inanon karaon makuri n tangira ao E a tia ni katokaaki iaon te Santa aio te ara ae kakannato ae Taokitan te Ekaretia iroun Bobe Ioane Bauro n 1997, e ngae ngke bon akea ana rerei ae bubura. Inanon tataroakinan te Rotario ao ti na butia Santa Teresa ba e na kamamararai rotin ana karatia te Atua mai Karawa nakoira ni kabane. 

Ti katekeraoia naba botaki ke kurubu nako n ara charismatic ake a tia n ingoanaki iroun Santa Teresa n Iesu te Tei.