Bon nanon te Uea ibukira ba ti na riai ni kariki ua. Te kai ni kurebe kanga bon nanora n tatabemanira are e a tia ni katauraoia man ununiki iai te Atua ba e na kariki ua; E a tia naba naba ni katea te o iai ba e na tuuki taian kabuanibai. Te o aio boni ngaia katanara ake ti anganaki inanon taian tua ao irouia anera ake taan kawakinira. Ti anganaki naba katanara ao tararuakira inanon te Ekaretia. E kairira naba te Atua nakon iangoan baini Karawa rinanon maiua aomata aika a tabu ao E anganira te kona n rikirake inanon te tangira n reitakira ma tarira ma manera.

Ma ti na kanga ngkanne ni kariki ua? Ti na kariki ua ngkana ti kona ni kouti taian uteute/titania  ake a na karibabai ara iango- aio bon te kainaomataaki man katabetaben te maiu aio ake a na katinebuira. Ba ngkana ti inaomata man kaubain te maiu aio ao ti a kona ngkanne ni maiu raoi mani katotonga te kai ni kurebe are e tabe n tamarake ba e na karekei bai ni Karawa. Ao ngkana ti tamarake nako Karawa ao ti inaomata man bain aonteaba ao ti na kona ni kariki ua aika raraoi.

Tariu ma maneu, ti na manga motinnanoia ngkanne inanon te namakaina aio ba ti na kariki ua n aiaron are kantaningaia te Uea. Ti butia Nei Maria ana buoka inanon karikirakean tangiran te korona. Ti na kona ni kariki ua ngkana ti rairaki nakon te Uea mani butia buokara ao ngkana ti kainaomataira man katabetaben te maiu aio ao ni kabanei ara tai ni baini Karawa. N aiaron ae kauringira St Bauro n ana reta nakoia i Biribi, ti riai n teimatoa ni karaoi baai ni kabane ake ti a tia n anganaki man ongo iroun Iesu. Ti riai n taai nako ni kakoaua ba E maiu te Uea inanora ao bon Ngaia ae E mamakuri inanora. N te aro aio ao ti na aki toki n namakinna ba E maiu ni koaua inanora ana Raoi te Atua. Ngkana ti aki kariki ua ao ti riki ba kai ni kurebe ake a na taobekaaki nako ao man koreaki ao ni kabuekaki ba akea manenaia.