E tangiria te Atua ba ti na reitaki moa ni koaua ma Ngaia n te nano ae ti teuana, inanon koburaken ao m'akan ana Tangira ae Natina ae Iesu, n te reitaki n aiaron ana reitaki te karo ma natina ba ti aonga ni kona ni karaoa raoi kabeabeanakira Irouna. 
Ngke a titiraki ana reirei Iesu nakoina aron aia tataro ao e reireinia,  ao E angnia te tataro anne ma te moan kibu are e kangai, "TAMARA ARE I KARAWA..."
Ti nora aron kororaoin te reitaki imarenan te karo ma te nati iroun Iesu. E aki kabatia arona Iesu nakon Tamana ibukin kamaiuakira ma kamaiuakia tarira ao manera nako, ma e ongotaeka inanon koburaken ana Tangira ibukira, n aron te tiibu, ao e kataui bai nako, ao e kabanea are bon Ngaia inanon reitakina ma Tamara are i Karawa. Aio naba arora nakon Tamara ae te Atua, ae te Teniman n Temanna, ao arora ngkana E kabeabeanira, ae ti na ururingnga ao ni katotongnga.
Man te wareboki n  te bong aio ao e oti  ba e kakabatia arona Iona imatan te Atua. E birinako ni karabaa n rawa ni kabeabeanakina ba e na buoka kamaiuakia kain Niniwe. E a kaman noria te Atua ngke e karaba i tamaroo i kabin te kaibuke, ao e karekea te buaka i taari ngkai bon akea te bai ae e aki kona ni karaoia ke e kona n raba mai Imatana. E rairannano Iona ao e butia te Atua buokana mai buuan te ika ao e nanoangaia te Atua. E karaoa bukinana Iona ao e kawaria kain Niniwe. Ngke a rairannano uean  Niniwe ma ana botanaomata ao a kamaiuaki man te rekenikai, ma e a riki ba unin Iona! E kaekaki Iona iroun te Atua.. "Ko taku e eti unim?" 
A bane naba n rereke nano aikai iroura n te aro are ti aki karaoi raoi ara makuri ba ti a manga taui ake bon Nakoana. A maiti ana titiraki te Atua ake tao e na kona n titirakina riki Iona. " Ko taku eti ae kona bakabureiko ba am bai maium ao ko kaakeai ae I karikiko ao akea tian m'akau.?" "Ko taku eti ae ko kamoamoa ba ko rietata nakoiu?" "Ko taku e eti am kairiribai ba ko kororaoi riki nakoiu?" "Ko taku eti ae ko na birinako ni karabako ba I aki noriko?" "Ko taku ko na baka n aki ongo ba I aki ataia?".....
N tokin te karaki ao e kaotia te Atua ba e tangiria natina ni kabane ao e aki kona ni motikitaekaia ngkana a rairannano ni koaua n aroia kain Niniwe,  ma e kabeabeanira ba ti na uouota ana rongorongo ae raoiroi Ibukina n tainako ke ni katoa minitin ikeikera.Ti aki kona n raba mai matana ba e norira n tabo nako ao iai bukin karikara irouna ba ti bane ni bongana Irouna, Ngaia ae Tamara.
Ti a butia te Atua ae Tamara, inanon kororaoin Ana Tangira ae ara Uea ae Iesu, ana karatia, ba e na reitira ma Ngaia ni M'akan Tamneina, n te namakin ae Ngaia Tamara ae e m'aka, e tabu e mimitong, e tangira ao e raonira ni ngaina ao ni bong. Ti na butia ana karatia ba ti na kona naba ngaira n namakina raoi aron te natinaki ni koaua irouna n tainako ba ti na karaoi kabeabeanakira Irouna ni katoa minitin maiura n te aro ae e kororaoi man tamaroa.