Wiki 26           Kaabong 

Warekan te Boki ae taekan Iobi.19: 21 – 27

E kangai Iobi: Nanoangaai, nanoangaai, ngkami raou, ba e oreai bain te Atua. E aera ngkai kam karawawataai n ai aron te Atua ao a aki toki nanomi n tiring rabatau? A bia koreaki au taeka aikai, a bia makoro ma ni kataneaki ma te koro ae te biti ao te unika, a bia tane n te ba n aki mamauna. I ataia ngai ba e maiu te tia ira tangau, ae na teirake, ba te kabanea, i aon te aba. Ngkana I a uti, ao e na kateai i rarikina, ao N na nora te Atua mai nanoni irikou. E na ira tangau teuare N na noria, tiaki te inanena ae N na noria ni matau. 

Te Taramo 26(27): 7 – 9, 13 – 14

Kaekana: N na nora am akoi i abaia akana maiu.

Te Uea, ongo banau ni wewete, nanoangaai, kaekaai:

E taku nanou n taekam: “Ukera matana.” K.

Te Uea, I ukera matam, tai karaba matam nakoiu.

Tai kanakoa am toro n unim, ba boni Ngkoe buokau. K

I bon ataia: N na nora ana akoi te Uea, i abaia akana maiu.

Onimakina te Uea, keiaki, kamarurungko, onimakina te Uea. K. 

Alleluia, alleluia.

Butimaea ma te nanoraoi te taeka ae unikaki i nanomi, ba e kona i kamaiu tamneimi. Alleluia.   

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 1 – 12

E rineia riki ana aomata ake itingauni ma uoman te Uea. Ao E kanakoia ni kakauoman, ba a na rimoana nakoni kawa ma tabo nako ike E kan nako iai. Ao E kangai nakoia: “E boni karuo nako te tai, ma a karako tani makuri. Ma ngaia ae kam na butia Uean te tai, ba E na kanakoia tani makuri nakon ana tai. Kam na nako, ba ae I kanakoingkami n ai aroia tibu nako buakoia kameanti. Tai ua bua ni mane, tai ua tianaki, tai ua kauniwae, ao tai kamaura temanna i nanon te kawai. Ngkana kam rin n te auti teuana, ao kam na kangai moa: “Te raoi nakon te auti aei.” Ao ngkana iai natin te raoi i nanona, ao e na tiku i aona ami raoi; ma ngkana tao akea, ao e na tiku i aona ami raoi; ma ngkana tao akea, ao e na okiri ngkami. Kam na maeka n te auti arei, ao amarake ma ni moi ni baika a angani ngkami, ba e riai n anganaki te tia makuri boon ana makuri. Tai kitana te auti teuana n nakon te auti teuana. N te kawa nako ike kam rini iai, ngkana kam akoaki iai, ao kam na kang baika uotaki nakoimi. Kamaiuia aoraki, ao kangai nakoia aomata: ‘E a kani ma ngkami Uean te Atua.’ Ni kawa nako ike kam roko iai, ngkana kam aki butimaeaki, ao otinako i nanoni marae, ao kangai: ‘Ti taea naba tanon ami kawa ae nimti waera, ba e na tiku iroumi. Ma kam na ataia ba e a roko Uean te Atua.’ I bon tuangingkami, ba n te bongi ni motiki taeka, ao e na bebete riki aron Totoma nakon te kawa anne.

 

Tibatiba: N na nora am akoi i abaia akana maiu

Tibatiba: N na nora am akoi i abaia akana maiu

Ti kukurei n reitaki inanon te bong aio ni kauka ana namakiana Nei Maria ae Uean te Rotario. Bon aio te ara ae kanakanto nakon tinara Nei Maria are ti onimakina iai maakana ni buokora ni kainnanora ni kabane riki ibukin kaiokara ao karekean te rairannano ba ti aonga ni kakukureia nanon natina ae Iesu. N te bong aio ao ti kauka ana namakaina Nei Maria ma ana toa St Teretia n Iesu te Tei. Bon aio te Santa ae rangi ni kamoamoaki ibukin arona n ongotaeka man nimamannei ao ni kakaonimaki nakon te Atua. Aio te Santa are maeuakina ana kibunikoora ae moan te kakateke ae “N na kabanea au karawa ni karaoan te raoiroi ikai i aonteaba.” Aio te Santa are rangi ni kinaki maiuana ae tabu mani karaoan raoi tabena inaaon te mwenga ao n ana utu ma te nanorinao, te ongotaeka ao te anganao n tauraoi ni ibuobuoki nakoia aomata. Santa Teretia n Iesu te Tei e mate ngke 24 ana ririki ao e kabanea maeuna ni buokia aomata ba a na rairi nanoia ao e aki toki n tataro ibukia Berenitero ba a na karaoi tabeia ma  te kakaonimaki ao inanon te itiaki ma te ongotaeka ao te nanorinano.

Ti na kabanei nanora inanon te namakaina aio ni buoka te Tama Koru ba e na kawakinaki iroun tinata Nei Maria ao e na anganaki te marurung iroun natina ae Iesu. Ti na butia naba Nei Maria ba e na tataro ibukina ba e na katauraoi raoi nakon katabuan maiuna nakon te butimaean te muikoko ae kakawaki mairoun te Atua ba e na riki ba te tia kawakina te Ekaretia Katorika iaon Kiribati. Ti uringia naba ara mitinare riki ara berebutero i aonnaba riki ake a taonaki n te aoraki ma te rawawata ,a te bainikirinaki. Ti na butia Nei Maria ba e kawakiniia ara berebitero ni kabane ao man rabunia n ana rabuna ni katantan.

Tariu ao maneu I a buti ngkami ba ti reitaki n anga naba ara namakina aio n tataro ibukia ara Tama iaon Kiribati n ana tataro St Teretia n Iesu te Tei are e oteia ibukia Taama ae kangai,

Te Tataro Ibukia Berebitero

Iesu, Ngkoe ae bon te Berebitero n aki toki,

Kawakinia am Berebitero ni kabane inanon Atinibanim ae moan te tabu

ba a na katanaki iai man taian kabuanibai.

Kateimatoai itiakin baia ake  aki toki n taua Rabatam ae Moan te Tabu

Ao kawakina itiakin wiia ake  aki toki ni katonga Raraam ae Moan te Tabu.

Kaitiaka ao karaneanea nanoia ake Ko a tia ni katabui ibukin nakoaia ni Berebitero.

Ao rabunia mani katania n Am Tangira ae Moan te Tabu

man taian kariirii nako ao baikorakin te maiu.

Kakabaiai ao kabatiai uaan aia beku Ibukim

ao ke e riki kamaeuan tamneia aomata ba maten nanoia

ao kakukureiaia iaon te aba, Ao kawaia ni karekea te kanuanga

ae te kona ni maeka ma Ngkoe

Inanon te mimitong ae akea tokina i Karawa. Amen.