Wiki 26           Kanimabong           

Warekan te Boki ae taekani Iobi.38: 1, 12 – 21; 40: 3 – 5

E kaeka Iobi te Uea mai nanon te te ukeukenanti, ni kangai: Ko a tia n tuatua n te taina nakon te ingabong? Ko a tia ni karokoa te karangaina ni nnena ba e na tau rarikin aonaba n taeia akana buakaka mai aona? Ngkanne e onika aonaba ba te riburibu n tau kanikina ao e kataaea n ai aron te kunnikai, ao e ana te ota mairouia akana buakaka, ao e otea te bai ae nang oro. Ko a tia ni mananga nakoni koburaken tari? Ko a tia n nakonako i kabini marawa? Ko a tia n neweaba ni mataroan te mate? Ko a tia n noriia tan teiakina aban te ro? Taetae ngkana ko atai baikanne! E maeka n te tabo ra te ota? ao e memena ia te ro? ba ko na kairi nakon abaia ma ni karini i nanoni mwengaia. Ngkana ko atai baikanne, ao ko a kamani bungiaki, ao a maiti am bongi ni maiu. Ao e kaeka te Uea Iobi ni kangai:

I taetae ni kairua: tera ngkai au taeka nakoim? e raoiroi riki ngkana I kaina wiu ni baiu. Teuana taetaeu; N na aki okiria; uoua taetaeu: akea riki au taeka. 

Te Taramo     138(139): 1 – 3, 7 – 10, 13 – 14 

Kaekana: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki.

Te Uea, Ko kaninganingaai, ao Ko ataai, Ko ata tekatekau ma teirakeu,

Ko a kaman ata au iango; Ko ata nakonakou ma motirawau, a tangaina arou ni bane iroum. K.

N na raroa ma tamneim ia? N na raroa ma matam ia? Ngkana I waerake nako karawa,

Ko mena iai; ngkana I wene n te rua, Ko mena iai. K

Ngkana I toka ni bain te karangaina, ngkana I mena i taboni marawa,

ao Ko kairai ni baim, ao Ko tauai n ataim. K

Boni Ngkoe are Ko karaoai, Ko rarangaai i nanon tinau.

I katituaraoiko n am kamimi nako, a bane ni kamimi am makuri. K 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; bon te Rongorongo ae Raoiroi ae kam anganaki. Alleluia.  

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..10: 13-16

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ko na maraia, Koratin! Ko na maraia, Betetaita! Ba ngke arona ba a karaoaki i Turo ma Titon kakai ake a karaoaki i nanomi, ao a na Kaman rairi nanoia i an te bua ao i nanon te mannang. Ma ngaia ae a na bebete riki taekan Turo ma Titon nakon taekami n tain te Motikitaeka. Ao ngkoe, Kaberenaum, ko taku ba ko na neboaki i karawa? Ko na kabakaki i nano. Ane ongo iroumi, ao e ongo irou; ane rawa iroumi, ao e rawa irou; ao ane rawa irou, ao e rawa iroun Teuare kanakoai.”

_______________________________________________________ 

Tibatiba: Ongo banaan te Atua n te bong aio ao rairi nanomi