Wiki 27          Moanibong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia..1: 6 – 12

I kuba ngkai kam waetata ni kitana Teuare weteingkami n ana akoi Kristo, ao kam nakon te euangkerio teuana. Bon akea riki te euangkerio teuana, ma boni iai temangina aika kakiriweingkami ni kani kaminoa ana Euangkerio Kristo. Ma ngkana iai ae taekina nakoimi te euangkerio ae okoro ma ae ti a tia n reireingkami iai, ba tao ngaira ke te anera mai karawa, ao ke e maraia! Ti a tia n tuangingkami, ao I amanga okiria naba ngkai: ngkana iai ae kaota nakoimi te euangkerio ae okoro ma ae kam a tia n anganaki, ao ke e maraia! Ba tao I kan akoaki irouia aomata? ke iroun te Atua? Tao I kani kakukureia aomata? Ngke arona ba I kani kakukureia aomata, ao tiaki ana toro Kristo ngai. Ma kam na ataia, tariu, ba te Euangkerio ae ti taekinna, bon tiaki aia taeka aomata, ao I aki anganaki naba iroun te aomata, ma I reireiaki n ana kaotioti Iesu Kristo. 

Te Taramo 110 (111): 1 – 2, 7 – 10

Kaekana: E ururinga ana berita te Uea. 

I katituraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K.

A eti ao a koaua ana makuri, a bane n raraoi an atua,

a teimatoa n tai nako n aki toki, a kateaki n te eti ma te koaua. K.

E karekea inaomatan ana botanaomata, E katea ana berita i bukin tai nako.

E tabu ao e kakamaku arana, akea tokin neboana. K. 

Alleuia, alleluia.

Taetae, te Uea, ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 25 – 37

E kani kata Iesu temanna te tia reirei te Tua, ao e titirakinna ni kangai: “Te tia Reirei, tera ae N na karaoia ba e aonga n reke irou te maiu ae aki toki?” E kaeka Iesu ni kangai: “Tera ane koreaki n te Tua? E kanga warekana iroum?” Ao e kangai teuarei: “Ko na tangira te Uea ae Atuam ma nanom ni kabanea, tamneim ni kabanea, ao ko na tangira raom n ai aron tangiram I bon iroum.” E taku Iesu nakoina: “E eti am kaeka. Karaoa anne ao ko na maiu.” Ma e kani karaoiroia teuarei, ao e manga titirakina Iesu ni kangai: “Ao antai raou?” Ao ngkanne E kangai Iesu: “E ruo temanna te aomata mai Ierutarem nako Ieriko, ao e mane irouia tani kamarua, ake a tanabaia ma n oroia, ao a kitanna ngke e a kani mate. Ao akea ba e toua te kawai naba arei temanna te berebitero, ao e noria, ao e toua nako kawaina. Aron naba temanna te Rewita, e noria, ao e toua nako kawaina. E mananga naba temanna te I Tamaria, ao e noria ao e nanoangaia. E kawaria, e kabiri ikoakina n te ba ma te uain ao e kabaei; ao e katoka i aon ana man ao e uotia nakon te auti ni irua ni kawakinna. Ngke e a ingabong, ao e buti uoua te tenario n angan teuare ana auti te auti, ao e kangai nakoina: ‘Kawakina teuaei, ao am bai ae na manga nako i bukina, ao N na kaboa muina ngkana I oki.’ E uara? Antai aron teuare reke irouia tani kamarua mai buakoia uake teniman?” Ao ngaia e kangai: “Teuare nanoangaia.” E taku Iesu: “Nako, ao ai arom naba anne.”

 

Tibatiba: Antai Raou?