Wiki 27          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…1: 13 – 24

Kam a bon tia n ongo taekan aroarou ngkoa, ngke I mena n te katei ni Iutaia, ba I kakorakoraai ni bainikirina ana Ekaretia te Atua, ao I karawawata. Ngke I mena n te Aro ni Iutaia, ao I tekenia raou akea a maiti ake au roro, i bukini kawakinan aia katei au bakatibu. Ma E kaokoroai te Atua mangke I mena i nanoni biroton tinau, ao E weteai n ana akoi; ao E kaota Natina i nanou, ba N na tataekinna nakoia bekan. Ao I aki ira nanon te iriko ma te rara, ao I aki waerake nako Ierutarem nakoia uake a riki n Abotoro i maaiu; ma I nako Arabaia, ao I manga okira Tamateko. Tenua te ririki i muina, ao I waerake nako Ierutarem, ni kawara Keba, ao tebui ma nimua au bong n tiku irouna. I aki nora te Abotoro temanna, ba ti Iakobo ae tarin te Uea. I kaotia i matan te Atua ba tiaki te kewe ae I taekinna nakoimi. I muin anne, ao I nako Turia ma Kirikia, ma a aki kina matau ana Ekaretia Kristo ake i aoni Iutaia; a ti ongo taekau, ba teuare bainikirinia ngkoa, ao e kaotiota ngkai te onimaki are e kani kamauna rimoa ao a neboa Atua i bukiu. 

Te Taramo 138 (139): 1 – 3, 13 – 15

Kaekana: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki.

Te Uea, Ko kaninganingaai ao Ko ataai, Ko ata tekatekau ma teirakeu,

Ko a kaman ata au aingo; Ko ata nakonakou ma motirawau,

a tangaina arou ni bane iroum. K.

Boni Ngkoe are Ko karaoai, Ko rarangaai nanon tinau.

I katituaraoiko n am kamimi nako, a bane ni kamimi am makuri. K.

Ko a Kaman ata tamneiu, a aki raba riu i roum

ngke I karaoaki n ae raba. ma n rarangaaki i an tano i nano. K. 

Alleluia, alleluia.

Te Uea, a kamaiua nanou am taeka, e kaotai matau am reirei.  Alleluia 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…10: 38 – 42

E mananga Iesu ma ana reirei, ao E rin n te kawa teuana. E butimaeaki iroun te aine temanna ae arana Mareta. Iai naba tarin neierei ae arana Maria. Ao e tekateka Maria i matani Iesu, n ongongora n ana taeka. Ma e tabetabe neiere Mareta n ana makuri n akoi aika bati. Ao e rairaki ao e taku: “Te Uea, Ko aki nanoangaai ngkai e katukai tariu ni makuri n tin gai? Tuangnga ba e na buokai.” E kaeka te Uea ni kangai: “Mareta, Mareta, ko raraoma ao ko tabeaianga ni baika bati. E aki kainnano te aba ni baika bati, e tau ae ti teuana. E rinea tibangana ae raoiroi riki Maria, ao e na aki anaki mairouna.”

 

Tibatiba: Kairai, te Uea, nakon te maiu ae aki toki