Wiki 27           Kanimabong           

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…3: 7 – 14

Kam na ataia ba akana taua te onimaki, ao boni ngaia natin Aberaam. E a kamani kaotia te koroboki ba E na karaoiroia bekan te Atua n te onimaki, ba e a kaman tuangaki Aberaam taekana ae kangai: “A na bane ni karaoiroaki botanoamata iroum.” Akana taua te onimaki, ao a karaoiroaki ni karaoiroan Aberaam, ae te tia onimaki. Ma akana kabongana tauan te tua, ao a bane ni kamaraiaki, ba e koreaki ae kangai: “E na maraia te aomata nako ae aki kakaonimaki ni karaoi bai ni kabane aika koreaki ni bokin te tua.” E aki kona ni karaoiroaki temanna n te tua i matan te Atua, ba e kangai te taeka: “Bon te onimaki ae e maiu iai teuare raoiroi.” E aki tei te tua n te onimaki, ba e kangai te taeka: “E na maiu te aomata n taian tua ngkana e karaoai kanoaia.” E kamaiuira Kristo man ana kamaraia te tua, ngke E kamaraiaki ngaia i bukira, ba e koreaki ae kangai: “E na maraia te aomata nako ae taurakin n te kai.” Ma ngaia ae a anganaki bekan, i nanoni Kristo Iesu, te karaoiroi ae karaoiroan Aberaam; ao ti anganaki, n te onimaki, te Tamnei ae kanoan te motikitaeka. 

Te Taramo     110 (111): 1 – 6

Kaekana: E ururinga ana berita te Uea.

I katituaraoa te Uea ma nanou ni bane, i buakoia akana raoiroi ma te botaki.

A kakanato ana makuri te Uea, a iangoaki, ba a tangiraki. K.

E kakanato ma ni mimitong ana makuri, akea tokin ana raoiroi.

A ururingaki ana kamimi, E akoi ma n nanoanga te Uea. K.

E kaamarakea ane makua, E ururinga ana berita n aki toki.

E kaota makana nakon ana botanoamata, E anganna abaia botanaomata. K. 

Alleluia, alleluia.

Ngkana kam ongo banana n te bong aei, ao tai kamatoai nanomi. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…11: 15 – 26

A taku aomata temangina: “E kanakoia taimonio irouni Beeretebuba ae mataniwia taimonio.” Ao temangina a kani kata Iesu, ao a butia ana kanikina teuana mai karawa. Ma E atai nanoia, ao E taku: “Te abanuea nako ae koroutu i bon irouna, ao e na mae nako, ao a na baka autina teuana i aon teuana. Ao ngkana tao e koroutu naba Tatan i bon irouna, ao e na kanga n teimatoa ueana? Ba kam taku ba I kanakoia taimonio irouni Beeretebuba, ao ami koraki a na kanakoia taimonio iroun antai? Ma ngaia ae boni ngaia tani motiki taekami. Ma ngkana I kanakoia taimoni ni makan te Atua, ao ngkami, e a roko iroumi Uean te Atua. Ngkana e kawakina mwengana te aomata ae korakora ae iai ana bai ni buaka, ao a rau ana bai. Ma ngkana e kaoti temanna ae korakora riki nakoina ma ni kona aona, ao e rawei ana bai ni buaka ake e onimakin, ao e tibia nako ana bai. Ane aki raonai, ao e katei nakoiu; ane tiaki raou ni kaiko bai, ao e bakatae. Ngkana e otinako te tamnei ae kamara mai nanon te aomata, ao e rerebaua n tabo aika maiteretere n ukera motirawana, ma e aki reke. Ao e taku: ‘N na okira mwengau are I otinako mai iai.’ Ao e roko, ao e nori aba e a tia ni iakinaki ma ni kaitiakaki. Ao e nako ni kairia tamnei riki aika itiman aika buakaka riki nakoina, ao a okiria ni maeka iai. Ao n tokina e buakaka riki aron te aomata arei nakon arona mai maina.”

 __________________________________________

Tibatiba: E ururinga ana berita te Uea