Wiki 28          Moanibong

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Karatia…4: 22 – 24, 26 – 27, 31 – 5:1
E koreaki ba uoam natin Aberaam, ba temanna mairoun te toro, ao temanna maiorun te inaomata. E bungiaki natin neiere te toro n ai aroia aomata nako, ma e bungiaki natin neiere te inaomata ba muin te motintaeka. Bon te taetae ni kaikonaki anne. Ba aine akanne, boni berita aika uoua. Temanna, bon aomatan Tinai, ao e kariki i bukin te toronaki; bon neiere Aka. Ma e inaomata Ierutarem are i eta, ao bon tinara, ba e koreaki ae kangai: “Kukurei, ngkoe te kanoabo; takarua ni kukurei, ngkoe ae ko aki ariri, ba a maiti riki natin neiere kaakiaki nakoia natin neiere bunaki.” Ma ngaia ae, tariu, tiaki natin te toro ngaira, ma bon natin te inaomata. E kainaomataira Kristo ba ti aong an tiku ni inaomata. Ma ngaia ae, teimatoa ao tai manga bae n te amo ae te toronaki. 

Te Taramo 112 (113): 1 – 7

Kaekana: E na neboaki ara te Uea n aki toki.

Ana toro te Uea, neboia, neboa aran te Uea.

E na neboaki aran te Uea, mangkai n aki toki. K

Man otin taai n ua bungina. e na neboaki aran te Uea.

E rietata te Uea i aoia botanaomata, ane i etani karawa mimitongina. K.

Antai ae ai aron te Uea ae Atuara, ae tekateka i karawa

ao E ruo n tara karawa ma aonaba? E tabeka ane mangori mai buakon te tano,

E ana te kainnano mai buakon te mange. K 

Alleluia, alleluia.

Kaurei matau, te Uea, ba N na nori kamimi aika muin am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…9: 29 – 32

A maiti te koraki ake a Kariba rarikin Iesu, ao E taetae ni kangai: “Bon te roro ae buakaka te roro aei; e tangira te kanikina, ma akea te kanikina ae a na anganaki, ba tit e kanikina ae a na anganaki, ba tit e kanikina ae Iona. Ba ai aroni Iona ngke e riki ba te kanikina i bukia kain Niniwe, ao ai aron naba Natin te aomata: E na riki ba te kanikina i bukin te roro aei. N taint e motikitaeka e na teirake neiere ueani Maiaki ma aomatan te roro aei, ao e na kabuakakaia, ba e mananga ngaia mai tabon aonaba ba e na ongora ni wanawanan Toromon, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakon Toromon, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakon Toromon. N tain te Motikitaeka a na teirake kain Niniwe ma te roro aei ao a na kabuakakaia, ba a rairi nanoia ngaia n ana taeka Iona, ao boni iai ikai ae kakanato riki nakoni Iona.”

 

Tibatiba: Te Onimaki ae Maiuakinaki

Tariu ao maneu tao a bon bane n reke otara aiak matata nte rongorongo are ti anganaki n te Tabati are ngkoananoa. Eng, bon oin te iango man ana taeka te Uea bon Nanon te Atua are e a tia ni katangaina nakon te aonnaba ba te kamaiuaki ae reke iroura ngkana ti kakaraoa Nanon Iesu ni katoa bong. Ma e na bon ti reke aio ngkana iai te onimaki iroura ba Iesu bon Natin te Atua are ruo mai Karawa ba E na anganira kororaoin te kamaiuaki man marakin ao maten Iesu iaon te kaibangaki ibukira n aki toki. Eng bon aio oin te rongorongo; ba a maiti aika weteaki ma a karako aika rineaki. Ao te koraki aika rineaki bon te koraki ake a rairi nanoia, a kakeaia i bon irouia, a tabeka aia kaibangaki ao ririmuin Iesi ni katoa.

E mataata n te rongorongo are ngkoananoa ba ti bane ni kaoaki nakon te bakanamarake are bon te kukurei ao te I rinnako i Karawa ni kaea te bakanamarake ae akea aki totoki. Ao ti ongo n te Ewangkerio ba te koraki ake a weteaki mani kaoaki a bon rawa n roko ni kaea te baka n amarkae ba a taku ba a tabetabe. Ao n tokina E kanakoa riki aomata te Uea nakoia ake a mena i tutaniukawai. Ao ibuakoia ake a roko ao temanna are akea ana kunaikai ae baainna ibukin te mare are kaoaki nako iai. Ngke E noria te toka ao e taku nakoina; Raou e aera ngkai ko aki kunikainiko n te onea ibukin te baka n marake? I aana ao E tua ba e na kabaeaki baina ao e na teweakinako i ao ike e bo iai te tang ao te kangengewi- are boni moone.

Oin ngkanne te rongorongo nakoira n te Tabati are ngkoananoa ba ti na iangoia ba ti kaeka ana kakao te Atua nakon ana bakanamarake ma ae kakawaki riki ba ti na riki ba te koraki ake a na rianeaki n rin nako nakon te baka n amarake are bon Karawa. Eng ti na bon riki ba tan rineaki ba tan rinako Karawa ibukina ba iai kunikaira nakon te baka n amarake are bon kaniwangan ara kekeiaki ni maiuakina te onimaki are ti a ti a tia n anaganaki iroun Iesu ngke e roko i aonteaba ba E na kairira nako Karawa.