Wiki 28          Katenibong 

Warekan Reta Bauro nakoia I Karatia 5: 18 – 25

Ngkana kam kairaki iroun te Tamnei, ao kam aki kabaeaki n te tua. A bon ataki ana makuri te rabata, ba te wenenibure, te kamaira, te kamara, te taromauri boua, te tabunea, te kairiribai, te kauntaeka, te tauaninne, te un, te irantanga, te koroutu, te katei, te bakantang, te manging, te aki taubang, ma baika ai aron akanne. I a tia n tuangingkami, ao I mang tuangingkami riki, ba a na aki ababa n uean te Atua akana karaoi baikanne. Ao aikai uan te Tamnei: te tangira, te kabaia, te rau, te taonannano, te akoi, te nimamannei, te nanoraoi, te maem, te taubang. Akea te tua ae na waei baikanne. Ao ana aomata Kristo, a tia n tauri rabataia n te kaibangaki ma buakakan nanoia ma kaibabaruia. Ngkai boni maiura te Tamnei, ao ke E kamakurira naba te Tamnei. 

Te Taramo  1: 1 – 4, 6

Kaekana: Irian te Uea otan te maiu.

E kabaia te aomata, ae aki irarang irouia akana buakaka,

ao aki toua kawaia tani bure, ae aki tekateka i buakoia tani kakaniko;

ma e kukurei n ana tua te Uea, ao mamanewea ana tua ni ngaina ao ni bong. K.

E kakatonga te kai ae unikaki, i etani karanga,

ae anga uana n taina; a aki rarai bana,

a materaoi ana makuri nako. K.

Tiaki aroia akana buakaka, tiaki aroia! ba a katotonga te mange

ae ubara nako n te ang. Ba E kawakini kawaia akana raoiroi te Uea,

ma e na bua kawaia akana buakaka. K. 

Alleluia, alleluia.

Kaongoai nanom am tua, te Uea, ao N na kabanea nanou ni kawakinna.  Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 11: 42 – 46.

E kangai Iesu nakoia Baritaio: “Kam na maraia, ngkami Baritaio, aika kam anga kabuian ami bait e minte ma te ruo ao kainamarake ni bane, ao kam kaki te eti ma tangiran te Atua! Kam riai ni karaoi baikai n aki kaki baikekei. Kam na maraia, ngkami Baritaio! Kam tangiri moa ni nne n tekateka i nanon tinakoka, ao kam kani kamauraki ni maraen te kawa! Kam na maraia, ba ai aron reanimate ngkami, aika aki noraki ao a toubekaki n aki ataki.”

E taetae ngkanne temanna te tia reirei te Tua ni kangai: “Te Tia reirei, ti matauninga naba ngaira n am taeka anne!” E kaekaia ni kangai: “Kam na maraia naba ngkami, tan reirei te Tua, ba kam katokai uota aika moan te rawawata i aoia aomata, ao kam aki ring n tabonibaimi teaina!”

 

 

Tibatiba: Mwengau bon Uman te Uea