Wiki 28           Kaabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..1: 3 – 10

Bauro – ae weteaki iroun te Atua ba ana Abotoro Kristo Iesu – nakoia akana raoiroi ma akana onimaki i nanoni Kristo Iesu. E na karaoiroaki te Atua ae Taman ara Uea ae Iesu Kristo, ae karaoiroira i nanoni Kristo n taiani karaoiroi n tamnei ni bane aika mai karawa. E rineira i nanoni Kristo i mani karikan aonaba, ba ti na raoiroi ma ni itiaki i matana i nanon te tangira, ao E a kamani baireia ma maina ba E na natinira iroun Iesu Kristo. Bon anne oin nanona are E tangiria, ba e aonga n neboaki mimitongin ana akoi, are E akoira iai iroun Teuare tatangiraki. E kamaiuira n rarana, ao E kabarai ara bure. E kaota iai kaubain ana akoi, are E anganira ni kabatia, n te wanawana ma te ataibai ni kabnea. E kaota nakoira nanona ae raba, ae nanona n akoi, are E iangoia mai maina i nanona, ba E na kakoroa bukina ngkana e roko taina; ba E na boti bai ni kabane i an te mataniwi ae ti temanna, ae boni Kristo, ba baini karawa ma bain aon te aba. 

Te Taramo 97(98): 1 – 6

Kaekana: A bane botanaomata n nora ana kamaiu Atuara.     

Anenea te Uea n te kuna ae bou, ba E karaoi kamimi.

E karekea buokana, ni baina ae tabu. K.

E kaota ana kamaiu te Uea, E kaota ana eti nakoia botanaomata.

E uringa ana akoi ma ana kakaonimaki, nakon te utu ae Iteraera. K.

A bane tabon aonaba,  n nora ana kamaiu Atuara.

Neboa te Uea, aonaba ni bane, karebwea te kukurei ma te anene. K

Anenea te Uea ma te abi, ma bai ni katangitang;

Katanga te bu ma te bikura, i matan te Uea ae te Atua. K. 

Alleluia, alleluia

Te Atua, raira nanou nakoim, ao reireiai am tua.Allelua.

 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka…11: 47 – 54

E kangai Iesu nakoia tan reirei te Tua: “Kam na maraia, ngkami aika kam karaoi ruaia burabeti, ao a kamateaki irouia ami bakatibu! Kam kaotia iai ba kam kariai aia makuri ami bakatibu; a kamateia burabeti ngaia, ao kam karaoi ruaia, ngkami! Ai ngaia are e kangai wanawanan te Atua: ‘N na kanakoia burabeti ma abotoro nakoia; a na kamateia ma ni bainikirinia temangina i buakoia, ba e aonga ni bukinaki te roro aei n raraia burabeti ni bane ake a kawawaeaki mai moani karikan aonaba, mairoun Abera ni karokoa Takaria, are tiringaki i marenan te baonikarea ma te ru ae tabu. I bon tuangingkami: e na bukinaki iai te roro aei.

Kam na maraia, ngkami taan reirei te Tua, ba kam uota nako kingin te rabakau! Kam aki rin ngkami ao kam tukia ake a kan rin.”

Ngke E kitana te tabo arei, ao e koro unia tani koroboki ma Baritaio irouna, ao a kataetaea  n taekani baika moan te maiti, ba a na kamanea n te taeka teuana mai wina.

 

Tibatiba: E akoi te Uea, Akea tokin ana tangira