Wiki 28           Kanimabong           

Warekan ana Reta Bauro nakoia I Ebeto..1: 11 – 14

Ti a kamani kaokoroaki i nanon naba Kristo ma n rineaki mai maina, n ai aron te baire ae kamani katiaki iroun Teuare kamakuri bai ni kabane n ai aron oin nanona. Ti rineaki ba ti na onimakina Kristo naba i main rokona, i bukin neboani mimitongina. Ngkami naba aika kam ongo te taeka ae te koaua, ba te Rongorongo ae Raoiroi, ae taekani kamaiuami; ngkami aika kam kakoauaa, kam a tia naba ni kanikinaeaki n ana kanikina Tamnein te motintaeka. Boni Ngaia te Tamnei ae Raoiroi ae kakoauaira ba tan ababa, ao E katauraoa kamaiuan te botanaomata are E karekea te Atua i bukin neboan arana. 

Te Taramo     32(33): 1 – 2, 4 – 5, 12 – 13   

Kaekana: E kabaia ana botanaomata te Uea.

Kamoamoa te Uea, ngkamai aika kam raoiroi, e kakan neboana irouia akana a eti nanoia.

Katituaraoa te Uea ma te abi, Katanga te raea ae tengauni karaina. K.

E koaua ana taeka te Uea, a eti ana makuri nako.

E tangira te eti ma te raoiroi, e on aonaba n ana akoi te Uea.

E noriia aomata ni kabaneia. K. 

Alleluia, alleluia.

Anganai te maiu, te Uea, ao N na ira nanon am tua. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka…12: 1 – 7 

A botaki te koraki aika nga ma nga n te aro ae a ibetaotao, ao E taetae moa Iesu nakoia ana reirei ni kangai: “Kawakini ngkami man aia bai ni kariki burawa Baritaio, ae te kewea te aba. Akea te bai ae raba ae na aki kaotaki; ao akea te bai ae karabaki ae na aki ataki. Ma ngaia ae te bai nako ane kam taekinna n te ro, ao e na katanoataki n te ngaina; ao ane kam wirikirikia n ae raba, ao e na takaruaeaki i aon taubukin auti. I tuangingkami, ngkami aika raou, tai makuia akana kamatea te rabata, ao i muina akea riki te bai ae a kona ni karaoia. N na tuangingkami ane kam na makua: kam na maka teuare kona n tewenakoi ngkami i Keenna ngkana e a tia ni kamatei ngkami; kam na maka teuanne. Tiaki a kaboaki niman te tibaro n uoua te bene? Ao akea temanna i buakoia ae manuokinaki iroun te Atua; a bane naba iran atumi ni warekaki. Tai maku: Kam bongana riki nakoia tibaro aika moan te maiti.”

 

Tibatiba: Kam na maka teuare kona n tewenakoi ngkami i Kenna