Wiki 32          Kauabong 

Warekan ana Reta Bauro nakoia Tito 2: 1 – 8, 11 – 14

Ko na reirei ngkoe n te reirei ae raoiroi. A riai unimane ba a na taubang, a na kawakin aroia, a na korakora n te onimaki, n te tangira ao n te botumaka. Aroia naba unaine, a na baini katei aika riai n ai aroia kiritian; a na aki winanti, a na aki mamanging, ma a na ibuobuoki n reirei, a na reireinia ainenuma n tangiria buia ma natia, a na karau aroia, a na itiaki, a na tararuai mwengaia, a na nimamannei, ao a na antaeka irouia buia, ba e aonga n aki taetaebuakaki ana taeka te Atua. Ko na anai naba nanoia rorobuaka ba a na kaota te iangoraoi; ao e na riki arom ngkoe, ba te bai ni katoto i bukin te raoiroi. E na itiaki am reirei, ao e na raoiroi am katei, e na koaua am taeka, n akea waeana, ba e aonga n aki reke ana taeka te kairiribai, ba akea te bai ae na kona ni kabuakakaira iai. Noria, e kaotaki ana akoi te Atua, ae kanoana te maiu i bukia aomata nako. Ao e reireinira ba ti na kaki arora ae te aki mutiakina te Atua ma tangirani bain aonteaba. Ba ti aonga ni maiu i aon te aba aei i nanon te taubang ma te eti ao tangiran te Atua, ngkai ti karia kakoroani bukin te kantaninga ae te kabaia, ma kaotini mimitongin Atuara ae kakanato, ae te Tia Kamaiu, ae Iesu Kristo, are anga Ngaia i bukira ba E na kamaiuira man te buakaka nako, ao E na karekea iai oin ana botanaomta, ae itiaki, ae na maururung nakon te raoiroi.  

                                                                    

Te Taramo 36: 3 – 4, 18, 23, 27, 29

Kaekana: Bon te Uea, te Tia Kamaiu.

Onimakina te Uea, karaoa ae raoiroi, maekana te aba, maiu ma te rau,

ukera kabaiam iroun te Uea, ao  E na anganiko ae e tangiria nanom. K

E kawakini maiuia akana raoiroi, e na teimatoa tibangaia.

E kairira te aomata te Uea, E kamatoa kawain ane E tangiria. K.

Kaki te buakaka, karaoa ae raoroi, ao e na teimatoa mwengam.

A na abana te aba akana raoiroi, a na maeka iai n aki toki. K

 

Alleluia, alleluia.

Butimaea te rongorongo aei, ae tiaki aia taeka aomata, ma bon ana taeka te Atua. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka 17: 7 – 10

E kangai Iesu nakoia ana reirei: “Ngkana tao iai temanna iroumi ae iai ana toro, ma e tabe n ribana ke ni kawakinia man, ao ngkana e oki man te tawana, tao ko na kangai nakoina: ‘Kawaetatako, nakomai, amarake?’ Tiaki ko na kangai: ‘Katauraoa kanau, kabaea nukam, ao touatinai ba N na amarake ma ni moi, ao i muina ko na amarake ma ni moi naba.’ Tao ko na karaba am toro ngke e ira nanon tuangana? Ai aroma naba: ngkana kam a tia ni karaoi ba ni kabanea aika E tuangingkami te Atua, ao kam na kangai: ‘Toro ngaira aika akea manera, ba bon ti baera ti karaoia.’”

 ______________________________________________________________________

Tibatiba: Karika maium ba te Rongrongo ae Raoiroi nakoia aomata

Tariu ao maneu n te moani wareboki n te bong aio ao ti kauringaki arora aika ti riai ni karaoi ae ti na ira iai ke ni karaoa iai Nanon te Atua. E koaua ba ti a tia ni bane ni kamauiaki iroun Iesu are kaota te kawai, te maiu ao te koaua nakoina iroun Natina ae Iesu are kanakomaia ba E na maeka i bukaora. E a tia n riki ba te te rongorngo ae maiu nakoira ni kabane Iesu ao ti a tia n anganaki Irouna te aro ni maiu ae ti na toua ba ti aonga ni karekea te maiu ae akea tokina i Karawa inanon te mimitong ma te Atua.

Eng, bon ana kantaninga Iesu ibukira ni kabane ba ti tauraoi ni katotonga maiuna ma aron ni kabane ba ti aonga ni kamaiuaki. Bon nanon Iesu ibukira ba ti ria ni ukera moa te Uea inanon maiura ba a aonga n reke iroura bai nako. Tariu ao maneu bon aio kawaira ae a tia n anganira Iesu ba ti na tauraoi ni kakeaira i bon iroura, ti na uouota ara kaibangaki ni katoa ao ti na iriria. Ngana akea te kaibangaki inanon maiura ao tin a bon aki kona n irira Iesu ao tyi aki kona ni kamaiuaki. Inanon te kateniua ni miterio n Ota ti weteaki ba ti na katanaoata te Rongroongo ae Raoiroi ao tin a karekea uana ae butimaean Iesu ae ana Taeka te Atua ae maiu, Bon aio ngkanne te bai ae kakawaki ngkana ti na kakoroa nanon weteakira ba ti na kabuta te Rongorongo ae Raoiroi ba ti na butimaea moa Iesu ao imuina ti na maiuakina maiun Iesu anne n riki ba te rongorongo ae raoiroi nakoia tarira ma manera.