Wiki 32          Katenibong 

Warekan ana Reta Bauro nakon Tito: 3: 1 – 7

Kauringia aomata nako ba a na antaeka irouia mataniwi ma tan tautaeka, a na iri nanoia, a na tauraoi nakoni makuri nako aika raraoi, n aki kamatauninga temanna ao n aki kabotaeka, ma a na nanoraoi, ao a na nimamanei ni koaua nakoia aomata nako. Ba ti nanobaba ngaira naba rimoa, ao ti tautau arora ma n tiotio nako, ao ti toronaki n taiani kaibabaru ma taiani kukurei i nanon te ioawa ma te bakantang, ti riribaki ao ti riribaira i boni iroura. Ma e kaoti ana akoi te Atua ae ara Tia Kamaiu, ma ana tangira i bukia aomata, tiaki i bukina ba e rotaki nanona n ara makuri aika raraoi: bon ti te nanoanga ae ana nanona ba E na kamaiuira n te teboka ae te manga bungiaki, ma n onikira iroun te Tamnei ae Raoiroi. E urakina te Tamnei ae Raoiroi i aora te Atua, ni kabaitia irouni Iesu Kristo ae ara Tia Kamaiu. Ba ti aonga ni karaoiroaki n ana karatia Iesu Kristo, ao ti aonga n anganaki te ababa n te kabaia ae akea tokina ae ti onimakinna, i nanoni Iesu Kristo ae ara Uea. 

Te Taramo  22

Kaekana: E kawakinai te uea, akea kainnanou.

Bon au tia kawakintibu te Uea, akea kainnanou.

E kaweneai i buakon te uteuteu ae maiureirei;

E kairai ni motirawa i rarikin te ran. K

E kairai n te kawai ae raoiroi i bukin arana.

Ngkana I toua te marua ae ro, ao i aki maka te kabuanibai,

ba raou Ngkoe ao iai ekom ma am kai, e rau nanou iai. K.

Ko katauaraoa au taibora i mataia tan ribaai;

Ko kabira atuu n te ba, e taonako au mangko. K.

Bon iriau te akoaki ma te tangira, ni katoa bongini maiu;

mwengau bon uman te Uea n au bongi nako. K. 

Allleuia, alleluia.

E weteira te Atua n te Euangkerio, ba ana botanaomata are E karekea ara Uea ae Iesu Kristo. Alleluia.  

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka: 17: 11 – 19

I aoni kawaina nako Iereutarem, ao E ri marenan Tamaria ma Kariraia Iesu. Ngke E roko n te kawa teuana, ao E butimaeaki riouia rebera ake tengaun ake a tau raroaia. A kanenei banaia ni kangai: "Iesu ae te Tia Reirei, nanoangaira.” Ngke E noriia, ao E taku nakoia: “Nako, kaotingkami nakoia berebitero.” Ngke a tabe n nako, ao a itiaki naba man reberaia. Ao temanna mai buakoia, ngke e nora ba itiaki man reberana, ao e oki rikaki, ao e kakorakora banana n neboa te Atua. Ao e bobaraki i matani Iesu ni katituaraoia. Ao bon te I Tamaria teuarei. E taku Iesu nakoina: “Tiaki tengaun ake a kaitiakaki? ao a nga akana ruaman? Ti te irua aei ae oki n angan te Atua neboana?” Ao E kangai nakoina: “Teirake, nako, e kamaiuko am onimaki.”

 

Tibatiba: Te Tia kawakinai te Uea, akea kainnanou Irouna

Tariu ao maneu ti riai ni bane n ataia ba bon te Atua ae E babairei butin bai nako inanon ao iaon te aonnaba ae ti maiu iai. Ti tuangaki ba te bai ae kakawaki bon te tauraoi n anga boni ngaira ba ti na tautaekanaki ao ti na kairaki Irouna Ngaia ae Oesu ae te Atua ae a karikaki bai nako Irouna ao ibukina. Ngkana ti onimakina aio ao ti nim ma te Uea ni maiuakin ana tua ao ni karaoa Nanona ao ngkanne bon akea te bai ae ti na maaku iai ba ti na bon kawakinaki ba ti aki raurenako ma Iesu. Ba ngkana ti raurenako ma Iesu ao ti koreaki nako n aki toma ma Iesu ao ngkanne a na bon akea te maiu iroura ao ti na mate. Ngkana ti nim ma te Uea ao bon akea te bai ae ti kona n rotaki iai ngkai bon te Uea ae na bon kakawakinira n tai nako. Ti na kaitibo ma taian kanganga ma kabuanibai ma ti na onimaki ba iai Iesu irarikira ae na tei ma ekona are bon makana n Atua are na tokanikai iai iaon bai nako. Ma ngkana ti raroa ma te Uea ao ti na bon rotaki n te maaku ngkai bon akea raora ae te tia kawakinira.

E bon riai gkannne iroura ba ti na waekoa n rairi nanora man arora aika ti atai ba a kararoaira ma te Atua are bon te bure. Ti na butia Iesu ba e na anganira ana karatia ni kona n aki raurenako ma Ngaia ba E aonga ni kairira nakon mwengara ni koaua are ti na katonga iai te kabaia ao te kimareirei ae aki totoki inanon te mimitong.