Wiki 33          Kauabong 

Warekan ana kaotioti Ioane.   3: 1 – 6, 14 – 22

Ngai Ioane, I ongo ana taeka te Uea ae kangai: “Koroboki nakon aneran te Ekaretia are i Tareteiti: Aei ana rongorong Teuare iai irouna Tamnein te Atua aika itiman ma itoi aika itiua: I atai am makuri: ko atongaki ba ko maiu, ao ko boni mate. I tuai n nora aromi e kororaoi i matan Atuau. Ma ngaia ae uringa marurungim ni butimaea te taeka ngkoa; kawakina anne, ao raira nanom. Ngkana ko aki kamarurungko, ao N na roko iroum n ai aron te tia ira, n te tai ae ko aki iangoia. Boni iai temangina i Tareteiti aika aki kabarekai kunnikaia, ao a bon tau ni irai ma kunnikaiaki n te mainaina, ao N na aki kamauna arana man te Boki ni maiu, ma N na kamaiua i matan Tamau ma ana anera. Ane iai taningana, ao ke e ongo ana taeka te Tamnei nakoia Ekaretia.” “Korea ae kangai nakon aneran te Ekaretia are i Raorikeia: I atai am makuri. Ko aki maitoro ao ko aki bue. Ko bia maitoro ke ni bue! Ngkai ko aabue, n aki maitoro ke ni bue, ao N na mumutaiko mai wiu. Ko taku n am iango: I a kaubai, e reke arou, akea kainnanou. Ao ko aki noriko ba ko kawa ni kananoanga, ao ko kainnano, ko mataki, ao akea rabunam. Ma ngaia ae ongo au taeka. Nakomai, kaboa te koora ae kaitiakaki n te ai, ba ko aonga ni kaubai; kaboi kunnikaim aika mainaina, ba ko na rabuniko ma ni karabaaniko iai; kaboa kabirani matam, ba ko aonga ni manga noraba. Akana I tangiriia, ao I boaia ma n tiringiia. Ma ngaia ae kamarurungko, raira nanom. Ae I a tei n te mataroa ao I karebwerebwe. Ngkana iai ae ongo banau ma ni kauka te mataroa, ao N na roko irouna, ao N na amarake ma ngaia, ao ngaia ma Ngai. Ane tokanikai, ao N na karekea nnena i rarikiu n au kaitokanuea, n ai rou naba, ae I tokanikai ao I tekateka i rarikin Tamau n ana kaitokauea. Ane iai tanginana, ao ke ongo ana taeka te Tamnei nakoia Ekaretia.”                                                                        

Te Taramo 14 (15): 2 – 5

Kaekana: Ane tokanikai, ao e na tekateka i rarikiu.

Te Uea, antai ae na maeka i aon am maunga? Ane e eti ana makuri,

ane moan te raoiroi arona, ae taekina te koaua ma nanona,

ane aki taetae ni kabuakaka. K.

Ane aki babakanikawaia raona, ane aki katekebuaka tarina,

ane riba teuare buakaka, ma e karineaia akana maka te Uea. K.

Ane taua ana berita n aki kakewea, ae aki karekea bakaon tangoan ana bai,

ae rawa ni kaboaki n eka nako ane raoiroi. Ane karaoa anne, ao e na aki babaka. K. 

Alleluia, alleluia,

Butiamaea ma te nanoraoi te taeka  ae unikaki i nanomi, ba e kona ni maiu iai tamneimi. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka. 19: 1 – 10

E nakonako Iesu n te kawa ae Ieriko. Ao e kaoti te aomata ae arana Takaio. Bon temanna te mataniwi irouia bubirikano, ao bon te kaubai. E tabe ni kan nora Iesu, ma e aki reke angana, ba e bati te koraki, ao e uarereke rabatana. Ma ngaia are e biririmoa, ao e tamarakea te kai ae te tikamoa, ba e na nora Iesu ngkana E rikekei. Ngke E roko Iesu n te tabo arei, ao E tararake, ao E taku: “Takaio, bareiko ruo, ba N na kawara am auti n te bong aei.” Ao e kawaetata n ruo, ao e butimaia ma te kukurei. Ngke a nora anne aomata, ao a bane ni winati ni kangai: “E nako ni mena iroun te aomata ae buakaka!” Ma e tei Takaio, ao e taku nakon te Uea: “Te Uea, N na anga iteran au bai nakoia kainnano, ao N na kaoka au babakanikawai nakon temanna, ao N na kaoka ana bai ni kaaua maitina.” E kangai Iesu: “E roko te maiu n te auti aei n te bong aei, ba bon natin Aberaam naba teuaei. Ba E roko Natin te aomata ba E na ukera ma ni kamaiua ane bua.”

__________________________________________________________________ 

Tibatiba: Kamarurungko, raira nanom, ae I a tei n te mataroa ao I karebwerebwe

Tariu ao maneu e anganira te Uea n te bong aio banaana akoi ba ti na kamarurungira ao ti na rairi nanora ba imain ae iremwe ao ti kawiaki. Inanon ara kekeiaki n te maiu aio ao ti bon riai n tuoi maiura ba a uara. A botau ma ana kantaninga te Atua ke aki. N aiaron ae ti ongora n te bong aio iroun Ioane kaotan ana rongorongo te Uea nakoia tani kairiri n taian Ekaretia aika Tareteiti ao Raorikeia n tuangia ba a riai n rairi nanoia ao n ongo banan te Atua ma ana karebwerebwe ni mataroan nanora ao ti bon riai ni kauki ara mataroa ba e aonga n roko inanora ao ni maeka Iesu inanora, Ngaia ma Tamana ao te Tamnei ae Raoiroi.

Bon ana taeka te Atua nakoira n te bong aio ba ti riai n aki kabarekai kunikaira ba ti aonga n tau n iriria ao ni karekea te kaniwanga n tokanikai are bon te maiu ae akea tokina irarikina i Karawa.

N te ewangkerio ao ti ongora aron rairan nanon Takaio nakon banaan Iesu n akoi nakoina ba e na raira nanona. E uki nanon Takaio ao e ingainga nanona ni kan nora Iesu, E butia Iesu ba  e na anganaki te wanawana ni kan nora Iesu ao Iesu are nora tauraoin te nano e angan Takaio Takaio katokan nanona  n tei iaan te kai are toka iaona ao n tuangnga ba e na ruo ba e na iria n tiku n ana auti. E onrake nanon Takaio nte kukurei ngkai bon akea ana kantaninga ba e na kona n tiku irarikina Teuare e rangi ni kan noria. 

Tariu ao maneu ti ataia ba ti a roko ngkai ni kabanean wikin ana ririki te Ekaretia ao ti nang roko n te Avenete are bon te tai ni katauraoi imain bungiakin Iesu n te Kiritimati. Iai te bai ae kakawaki ba ti na riai n ataia ba bon kanoan te moan wareboki n te Tabati ae nako ba e na roko ara tai ni weteaki kanga ai aron rokon te tia ira. Are nanona ngkanne ba ti riai ni baina te tauraoi n tai nako ba ti aonga n tauraoi ni kauaka te mataroa ngkana e a roko te tia iein are bon Iesu ni kawarira.