Wiki 33          Katenibong 

Warekan ana kaotioti Ioane: 4: 1 – 11

Aei aron are kaoti i matau. I nora te mataroa ae uki i karawa, ao e taetae nakoiu te bana naba arei, ae ai aron te bu, ao e kangai: “Nakomai, waerake, ao N na kaota nakoim te bai ae na roko rimui.” Ao e a niniai naba te Tamnei, ao I nora te kaintokanuea ae tei i karawa, ma Temanna are tekateka iai. Ao Teuare tekateka iai, ai aron taran te taiman ma te rube. E katobibia te kaintokanuea neiwirara, ao tarana ai aron te emeroti. Ao e otabaniniaki te kaitokanuea arei ni kaintokanuea ake uabui ma aua, ao I noriia unimane ake uangauni ma aman n tekateka iai, ma kunnikaia te mainaina, ao baun atuia te koora. Ao a kia taiani iti man te kaintokanuea, ma taiani bana ma taiani baa, ao a ura i matana taura ake itiua, ba Tamnein te Atua ake itiman. Ao i matan te kaintokanuea, ai aroni marawa ae itiaki n ai aron te kirititaro. A mena i nuka man ake aman, ake a katobibiaki n te kaintokanuea, ao a maiti mataia i moaia ao i akuia. Te moa ni man, ai aron te raian; te kauoman, ai aron te kao mane; te kateniman, ai aroni moan te aomata; ao te man are te kaaman, ai aron te ikare ae kiba. Ao man ake a aman, kaka oneai baia ni kiba, ao iai mataia ni kabutai rabataia, i aoia ao i nanoia. Ao a aki toki ni kangai ni ngaina ao ni bong:

            E tabu, E tabu, E tabu

            te Uea ae te Atua ae moan te maka,

            ae iai ngkoa, iai ngkai,

            ao E nakomai.

A anganga te nebonebo, te karinerine ma te katituaraoi man akekei nakon Teuare tekateka n te kaintokanuea a maiu n aki toki; ao a katoa tai ni bobaraki unimane ake uangauni ma aman i matan Teuare tekateka n te kaintokanuea, ao a kangai: “Ara Uea ma Ataura, Ko riai n anganaki te nebonebo, te karinerine ma te maka, ba Ko karika karawa ma aonaba, ao a karaoaki bai ni kabane i bukin nanom.”                                                          

Te Taramo 150

Kaekana: E tabu te Uea ae te Atua ae moan te maka.

Neboa te Atua n umana ae tabu, neboia i karawa ma makana.

Neboia n ana makuri aika kamimi, neboia ni kakanatona ae ababaki. K.

Neboia n tangin te bu, neboia ma te abi ao te raea.

Neboia n te ruoia ma te timbara, neboia n taiani karai ma kaibaba. K.

Neboia n timbara aika tangi maka, neboia n timbara aika tangiraoi.

Ke a bane n neboa te Uea, baika maiu. K. 

Alleluia, alleluia.

E teimatoa n aki toki ana taeka te Uea; bon te Rongorongo ae raoiroi ae kam anganaki. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 11 – 28

Ngke a tabe n ongora aomata irouni Iesu, ao E taetae ni kaikonaki nakoia, ba a kani ma Ierutarem, ao a taku ba e nang kaoti Uean te Atua n te tai naba arei. E kangai: “Temanna ngkoa te aomata ae te toka. E nakon te aba ae raroa ba e na kaueaki, ao e na manga oki. E weteia moa ana tabonibai ake tengaun, ao e angania tebuina te baun; ao e taku nakoia: ‘Kam na karikirakei ni karokoa I a manga oki.’ Ma a riba te aomata arei kain ana kawa, ao a kanakoa te taeka n rimuina, ni kangai: ‘Ti aki tangiria ba ara uea.’ Ngke e a oki teuarei ma nakoana n uea, ao weteia ana tabonibai akea e angania te mane, ba e na nora rakana irouia nako. E roko temanna ao e taku: ‘Te Uea, rakan am baun, tebuina riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘E tamaroa, te tabonibai ae raoiroi ngkoe. Ngkai ko kakaonimaki n te bai ae uarereke, ao ko na tautaeka i aoni kawa aika tebuina.’ E roko te kauoman ao e taku: ‘Te uea, rakan am baun, nimaua riki te baun.’ E kangai nakoina: ‘Ngkoe naba, ko na tautaeka i aoni kawa aika nimaua.’ E manga roko temanna ao e taku: ‘Te uea, aei am baun ae I kawakinna n te kunnikai, ba I makuko, ba te aomata ngkoe ae ko unun: ko ana ae ko aki anga, ao ko taia ae ko aki unikia.’ Ao ngaia e kangai nakoia: ‘Te toro ae ko buakaka ngkoe; N na motika taekam n oin am taeka. Ko ataai ba I unun, ao I ana ae I aki anga ma n taia ae I aki unikia. Ao ko ti aki karina au mane ni karikirakea, ba N na anaia ma rakana ngkana I oki?’ Ao e taku nakoia aomata ake a mena ikekei: ‘Ana  ana baun mairouna, ao angan teuare tebuiana ana baun.’ Ma a kangai aomata: ‘Te uea, bon tebuina ana baun!’ I bon tuangingkami: ane iai ana bai, ao e na anganaki, ma ane akea ana bai, ao e na anaki naba ae iai irouna. Ao uake a ribaai n aki tangirai ba aia uea, kairia mai, ao kamateia i matau.” I muin ana taeka anne, ao E mananga n rimoaia ni waerake nako Ierutarem.

_________________________________________________________________________________ 

Tibatiba: E tabu te Uea ae te Atua ae moan te maka ae iai ngkoa, ngkai ao E nakomai 

Tariu ao maneu n aron are ti moanna ni kaotia ngkoananoa ao e nang bon roko n tokina ana ririki te Ekaretia ao e nang roko te toa ae Iesu Kristo te Uea. Ti kauringaki ikai ba tokin kawaira bon Iesu Kristo ae ngaia te Uea ao te King i aonanba. E kaotaki ikai ba bon aio bukin karikara nako aonteaba ba ti na bane n okira te Uea n tamneira ao rabatara a na okira te tano.

N te bong aio ao e moanna ni kaotaki nakoira aron te Uea ae te Atua ni makana, mimiotngona ao kakannatona. Ti riai n kakoaua babbon aio tokira ni kabane ba ti na nora te Uea ae Iesu ba e na manga nakomai inanon te maka ma te korakora ao te mimitong. Ngkai boni ni Ngaia te Uea ao te Atua ao ti nang noria inanon te kakamaku ma te mimitong ba e na roko ni motika taekan aonnaba.

N te ewangkerio ao e ti ongora aron Iesu ni kataia ni kabarabara abanuean te Atua ma aron te toka are tibatibai kaubaina nakoia tengaun aomata ao E na manga oki n anaia. E teretere ikai inanon maiura aio ao ti bane n anganaki iroun  te Atua te maiu n Atua are na karokoira n te tokanikai ngkana ti manga tibaia nakoia aomata ba a aongana n rin araia naba  n te Boki ni Maiu. Ma e kamatataki naba n te ewangkerio ba ti na rin i Karawa ngkana ti tauraoi n ira Iesu nako Ierutarem ike E na maraki mani mate iai iaon te kaibangaki. Eng, ti na iria nako Karawa ngkana ti karikirakei tarena ake ti anganaki ba ti na katikirakei. Ngkana ti aki karakai tarena aika ti anganaki ao a na motikaki taekara nakon te kabuakakaki ao ti na aki kona n rin n te Abanuea ae Karawa ba akea kunikaira ae mainaina.