Wiki 33           Kaabong 

Warekan ana kaotioti Ioane..5: 1 – 10

I nora te boki ae niraki i nanon atain Teuare tekateka n te kaintokanuea, ao e korobokiaki nanona ma tinanikuna, ao e kabaeaki ni kanikina ake itiua. Ao I nora te anera ae korakora ae kanenea banana ni kangai: “Antai ae riai ni kauka te boki ma ni kabarai kainikinaeana” Ma akea ae kona, i karawa ke i aon te aba ake i an tano, akea ae kona ni kauka te boki. Ao I bati n tang, ngke akea temanna ae riai ni kauka te boki ma ni warekia. Ao e kangai temanna i buakoia unimane nakoiu: “Tai tang, ba e tokanikai te Raian ae man ana utu Iuta, ae ana kariki Tawita; e na kauka te boki ae kabaeaki ni kanikina aika itiua.” Ao I nora te Tibutetei ae tei i marenaia unimane ma man ake aman ake a katobibia te kaintokanuea; ao ai aron ae e tiringaki, ao itiai korona ao itiua matana, ba tamnei aika itiman aika kanakoaki iroun te Atua ni kabuta aonaba. Ao e nako te Tibutetei n ana te boki mai nanoni bain Teuare tekateka n te kaintokanuea. Ngke e a tia n anaia, ao a bobaraki i matan te Tibutetei man ake aman ao unimane ake uangauni ma aman, ao a toa baia n abi ma ngkoa aika koora ake a on ni baika boiarara aika aia tataro kiritian. Ao a anenea te kuna ae bou, ae kangai: Ko riai n ana te boki ma ni kabarai kainikinaeana, ba ko tiringaki ao ko kaboia aomata ibukin te Atua n raram, ba aeka n aomata nako, man tatae nako, man aba ma botanaomata nako; ko karikiia ba uea ma berebitero i bukin Atuara, ba a na tautaeka i aonaba. 

Te Taramo 149: 1 – 6, 9

Kaekana: E karikira te Uea ba ana botanaomata te Atua.     

Anenea te Uea n te kuna ae bou, neboia i buakoia ana aomata.

Ke e kabaia Iteraera iroun te tia karikia; ke a kimareirei natin Tion iroun aia Uea. K.

Ke a neboa arana n te ruoia, ke a Katanga te abi ma te turam i bukina.

Ba E tangira ana botanaomata te Uea, E katokanikaia akana mangori. K.

Ke a kakatonga ana aomata n te mimitong, ke a takarua ni kukurei ni motirawaia.

Ke a on wia n neboan te Atua: bon anne kakanatoia ana aomata. K. 

Alleluia, alleluia.

Ane kawakina ana taeka Kristo, ao e na kororaoi tangiran te Atua irouna. Alleluia. 

Euangkerio 

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 41 – 44

Ngke E a kan Iesu ma te kawa ae Ierutarem, ao ngke E noria, ao E tangi i aona, ao E kangai: “Ko bia ata kawain te raoi nakoim, ngkoe naba, n te bong aei! Ma ai kawa ra ngkai e raba mai matam! E na roko te tai are a na katobibiko iai am kairiribai n te marua ni buaka, ao a na otabaniniko ma ni kiariko mani itera nako. Ao a na toubekaiko, ngkoe ma natim aika i nanom, ao a na aki katuka te atibu teuana i aon teuana, kioina ngke ko aki ata am tai ni kawaraki.

 _______________________________________________________________

Tibatiba: Ko kaboia aomata ibukin te Atua n Raram ae moan te tabu 

Tariu ao maneu ti a manga reita n te bong aio ongorara n ana kantaninga te Atua ibukira riki ngkai ti a roko inanon kaitira ni bong bat i a roko ni kbanean wiki nana ririki te Ekaretia.. Eng ana kantaninga te Atua ba ti na nora ao ti na roko inanon mimitongina n te Abanuea ae Karawa. Ai ngaia are E kamatata nuking rokon Natina ae Rikitemanna ae bon te Tibu Te Tei ba E na maraki ao ni mate iaon te kaibangaki ao E na kaboira n Rarana ae moan te tabu ba ti aonga n manga riki ba nati ngaira aika tani baibai n te Abanuea ae Karawa.

Ti bon riai n ataia ao ni kakoaua ba ti a tia ni bane ni karekea te kona n rinnako i Karawa ngke E kaboira Iesu n Rarana ae moan te tabu. Ti a tia ni karekea te kamaiuaki man te maiu n Atua are E anganira Iesu. Ti bon riai ngkanne ni bubuti ba ti na anganaki te wanawana ao te matairiki n nora aron te raoi are ti na karekea ngkana ti butimaea Iesu inanon maiura ao ti maiuakina ana kantaninga ibukira. Ngkana ti aki nora te raoi aio ao ti na bon kawa ba ti na katobibiaki iroun teuare buakaka ao ti na bane ni mate n aiaron Ierutarem are rawa ni kina ao ni butimaea kawarana iroun Iesu ao are E tangininiwenei Iesu iaona n taku ba e na uruaki ao e na aki katukaki te atibu teuana i aon teuana, kioina ngke E aki ata am tai ni kawaraki orpun te Uea.

Tariu ao maneu e bon riai ba ti na riai ni matairiki n nora ana kantaniga te Atua ibukira ao riki ni katauraoira imain tokin te tai ba ti aonga ni kakoroa nanon ana kantaninga te Atua ibukira ni bane ni maeka irarikina i Karawa n aki totoki.