Wiki 33           Kanimabong.           

Warekan ana kaotioti Ioane..10: 8 – 11

E manga taetae te bana are I ongo mai karawa, ao e kangai: “Nako, anaa te boki ae uki inanon bain te anera are tekateka i aoni marawa ao i aon te aba.” Ao I nako ni butia te anera ba e na anganai te boki, ao e kangai nakoiu: “Anaia, kanna. E na bati ni mao i nanoni birotom, ma e na karewerewe n ai aron te meri i nanoni wim.” Ao I anaa te boki mai nanoni bain te anera, ao I kanna; ao e karewerewe n ai aron te te meri inanon wiu, ao I a tia ni kanna, ao e bati ni mao i birotou. Ngkanne I tuangaki ae kangai: “Ko riai ni manga taetae ni burabeti nakon taiani botanaomata, aba, taetae ma uea.” 

Te Taramo     1 Rongorongo 29: 10 – 12  

Kaekana: Te Atua ae Ko maka, ti neboa aram ae mimitong.

Ko na karaoiroaki, te Uea, ae Atuani Iteraera ae ara bakatibu,

mangkoa ao n aki toki. K.

Te Uea, am bai te kakanato ma te maka, te raneanea, te tokanikai ao te mimitong,

Ao bai nako I karawa ao i aon te aba. K.

Te Uea, am bai te tautaeka, moan te rietata Ngkoe i aoni bai nako,

e nako mairoum te kaubai ma te mimitong. K.

Ko uea i aoni bai nako, a mena i nanoni baim te maka ma te korakora,

a nako mairoun te kakanato ma te maka. K. 

Alleluia, alleluia.

Taetae, te Uea ba e ongora am toro: a mena iroum taekan te maiu ae aki toki. Alleluia. 

Euangkerio

Warekan ana Euangkerio Ruka..19: 45 – 48  

E rin Iesu n te Temboro, ao E kakioia nako nake a kabobai iai, ao E kangai nakoia: “E koreaki ae kangai: ‘E na atongaki umau ba te Uma n tataro’ ao ngkami kam karaoia ba bangaia tani ira!” Ao E katoa bong n reirei n te Temboro. A ukera angani kamateana mataniwia berebitero ma tani koroboki, ao ai aroia naba unimanen aonteaba. Ma a aki reke angaia, ba a bane aomata ni kan ongongora irouna.

____________________________________________________ 

Tibatiba: Karika mwengam ba Uman te Atua n neboaki

Tariu ao maneu ti a manga kauringaaki naba n te bong aio tibangara ae ti karikaki ibukina ba ti na neneboa te Atua ae moan te maka mani mimitotng ae e uea i Karawa ao i aonnaba; Ngaia are iai ngkoa iai ngkai ao e na manga roko.

Inanon te ewngkerio n te bong aio ao ti nora aron Iesu ni un nakoia aomata ake a tabe ni kabobai inanon te temboro. E karanganakoi aia taibora tani bobai Iesu ao mani kanakoia man te temboro ngkai a tia ni karaoa Uman Tamana ba bangaia tani ira. Eng ti boni kauringa ikai ba ti riai ni kawakina tabun ao karinean Uman te Uea are na neboaki man taromauriaki iai.

Tariu ao maneu I taku ba te rongorongo ae kakawaki ikai ba ti riai ni moanibaia ao ni karimoa n tai nako n neboan te Atua ma taromauriana. N tabetai ao ti taku ba ti ara tai n taromauri ngkana ti nakon te Umantabu. Ma te bai ae ti tuangaki ikai n te bong ao ba ti riai ni karekea maiura man te ingabong ni karokoa te tairiki ba ara tai n neboa te Uea man taromauria. Ti riai ni mauiakina ana motinnano St Bauro n anga ngaia ba an ate Uea ni  amiuan ao ni matena ni kareaana kanoan te bong teuana ma teuana ibukin te Uea n ara iango, ara taetae ao ara makuri. Bon reitakin te maiu n nebobeno aio bon karekean mwengara ba uman te Atua ae na neneboaki ao n taromauriaki iai. Ti riai ni karekea mwengara ba mwengan te Atua are na oti man karekean ara baonikarea inanon ara auti ba te tabo ae rangi ni kakawaki. Ti riai n aki karekea te video ma bai ni katantang ba ngaia te tabo ae kakawaki inanon ara auti. Ti riai ni karika mwengara ao ara auti ba te tabo ae maiu iai te Atua. Bain ara baonikaraea aika a riai n noraki iai bon te kaibangaki, Nei Maria ao tamnein te aro. Ti riai n aki karika mwengara ba bangan te buakaka ao te bure.